انتخاب زبان
انتخاب زبان

ویزای کار پس از تحصیل در کانادا

پس از پایان تحصیل به ازاء هر سال تحصیل در کانادا دانشجویان اجازه کار دریافت میکنند که در صورت پیدا کردن کار دانشجویان میتوانند برای اقامت دایم اقدام نمایند.