انتخاب زبان
انتخاب زبان

 ویزای کار پس از تحصیل در استرالیا

·                متقاضی میبایست حداقل ۲ سال در استرالیا تحصیل نموده باشد ( تحصیل مجازی و یا از راه دور مورد قبول نمی باشد )

·                سن او در بازه ی هجده تا چهل و نه سال باشد

·                – ارائه حداقل مدرک زبان آیلتس ۶ و یا ارائه مدرک زبان مورد تائید معادل با آیلتس حداقل ۶

·                متقاضی می بایست تخصصی در یک شغل از خود نشان دهد که آن شغل در لیست مشاغل مورد نیاز باشد

·                به دانشجویان پیشنهاد می شود اگر با هدف اخذ اقامت دائم جهت ادامه تحصیل در استرالیا اقدام می نمایند پیش از آن از موقعیت های کاری رشته ی تحصیلیتان و موقعیت اخذ ویزاهای کاری بعد از تحصیل آگاه باشند.