انتخاب زبان
انتخاب زبان

ویزای کار پس از تحصیل در آمریکا

پس از اتمام تحصیل، دولت به مدت یکسال اجازه پیدا کردن کار را به دانشجو می دهد که پس از یافتن کار دانشجو می تواند برای مراحل اقامت و … اقدام نماید.