انتخاب زبان
انتخاب زبان

مقطع دکتری و بورسیه تحصیلی در آمریکا

تحصیل در مقطع دکتری در اکثر رشته ها نیازمند پیدا کردن سوپروایزر می باشد که می تواند با رد و بدل کردن ایمیل با استناد انجام شود در صورت داشتن شرایط آکادمیک عالی ، مقالات بین الملل و معدل بالا امکان گرفتن حمایت مالی از استاد وجود دارد.