انتخاب زبان
انتخاب زبان

لیست مشاغل مورد نیاز در آمریکا

مانند سایر نقاط جهان پیدا کردن شغل نیز در آمریکا نیاز به قابلییت ها و مهارت های خاصی دارد. رشته های مهندسی و مدیریت قابلیت خوبی برای پذیرش نیروی کار دارد.

رشته های زیر بسیار مورد تقاضا هستند:

Data Scientist

Tax manager

Solutions Architect

Engagement manager

Mobile Developer

HR Manager

Physician Assistant

Product manager

Software Engineer

Audit Manager

Analytics Manager

Software Development manager