انتخاب زبان
انتخاب زبان

سمینار columbia college با حضور نماینده در تهران 2017/ 1/11

سمینارمعرفی دانشگاه ECU با حضور نماینده در تهران2017/ 4/11

برگزاری نمایشگاه معرفی IDP در مشهد 2017/ 2/13

سمینار معرفی IDP در دبیرستان البرز 2017/ 2/13

سمینار معرفی دانشگاه های انگلستان در تهران2017/ 2/13

سمینارمعرفی دانشگاه Waikato با حضور نماینده در تهران 2017/ 17/10

سمینارمعرفی دانشگاه Waikato با حضور نماینده در تهران 2017/ 10/15

سمینارمعرفی دانشگاه Canada West با حضور نماینده در تهران 2017/ 11/15

سمینارمعرفی دانشگاه Navitas با حضور نماینده در تهران 2017/ 23/4

سمینارمعرفی دانشگاه های انگلستان با حضور نماینده در تهران 2018/ 23/1

سمینارمعرفی دانشگاه UNSW با حضور نماینده در تهران 2018/ 10/7

سمینار columbia college با حضور نماینده در اصفهان 2017/ 1/11

سمینارمعرفی دانشگاه ECU با حضور نماینده در اصفهان2017/ 4/12

سمینارمعرفی دانشگاه Curtin با حضور نماینده در تهران2017/ 10/18

سمینارمعرفی دانشگاه La Trobe با حضور نماینده در تهران2017/ 4/26

سمینار معرفی IDP در دانشگاه امیرکبیر 2017/ 2/13

سمینار معرفی دانشگاه Tasmaniaبا حضورنماینده در تهران2017/ 10/18

سمینار معرفی دانشگاه UNSW با حضورنماینده در تهران2017/ 8/15

سمینار معرفی دانشگاه Curtin با حضورنماینده در تهران2017/ 10/17

سمینار معرفی دانشگاه Canada West با حضورنماینده در تهران2017/ 30/11

سمینار معرفی دانشگاه Sydney در تهران2017/ 10/7

پاسخ بدهید