انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه York

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه York در سال 1963 تاسیس شده است و عضو گروه راسل است که دانشگاه های برجسته بریتانیا را شامل میشود. هزینه زندگی در شهر یورک به طور قابل توجهی پایین تر از سایر نقاط انگلستان است و یک محل دوستانه و امن برای مطالعه است. این دانشگاه رتبه سوم امنیت را در بین سایر دانشگاههای انگلستان دارد.

  • دانشگاه York طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 137  است .
  • دانشگاه York در انگلستان رتبه 17 دارد.

 

دانشکده اصلی :

City of York

تعداد دانشجویان:                       

23000

 

دپارتمان ها

باستان شناسی

علوم پایه

اقتصاد و مدیریت

هنر و موسیقی

علوم اجتماعی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.york.ac.uk/study/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MA Social Work  

 MA in the History of Art (taught program)  

 MA in the History of Art (British Art)  

 MA in the History of Art (Architectural History
and Theory)  

 LLM in International Human Rights Law and
Practice  

 MA in Stained Glass Conservation and Heritage
Management  

 MA in Renaissance and Early Modern Studies  

 MA in Modern History  

 MA in Early Modern History  

 MA in Public History  

 MA in Applied Linguistics for Language Teaching  

 MA in Applied Linguistics for English Language
Teaching  

 MA in Medical History and Humanities  

 MA in the History of Art (Medieval Art and
Medievalism)  

 MA in the History of Art (Modern and Contemporary
Art)  

 MA in Philosophy (by research)  

 MA in the History of Art (by dissertation)  

 MPhil in English  

 MA in English (by research)  

 MA in Medieval Literatures and Languages  

 MA in Poetry and Poetics  

 MA in Global Literature and Culture  

 MA in Philosophy  

 MA in the History of Art (by dissertation)  

 MSc Social Media and Management  

 MSc Social Media and Interactive Technologies  

 MA Social Research  

 MA in Philosophy (by research)  

 MSc in Forensic Speech Science  

 MA in Sociolinguistics  

 MA in Psycholinguistics  

 MA in Phonetics and Phonology  

 MA in Linguistics  

 MA in the History of Art (by dissertation)  

 MA in Medieval History  

 Masters of Public Health  

 MSc in Applied Health Research  

 MPhil in English  

 MA in Renaissance Literature 1500-1700  

 MA in Modern and Contemporary Literature and
Culture  

 MA in Film and Literature  

 MA in English Literary Studies  

 MA in English (by research)  

 MA in Eighteenth Century Studies  

 MA in Culture and Thought after 1945  

 MA in Medieval Studies  

 MA in Contemporary History and International
Politics  

 MA Criminology and Social Research  

 MA in Literature of the Romantic Period,
1775-1832  

 MA in Victorian Literature and Culture  

 MA in Comparative Syntax and Semantics  

 MA Social Media and Social Research  

 MA in the History of Art (Sculpture Studies)  

 MA Culture, Society and Globalization  

 Postgraduate Certificate in Health Research and
Statistics  

 PG Diploma in Applied Health Research  

 Graduate Diploma in Philosophy  

 MPhil in English  

 MA in English (by research)  

 MA in Sociology (by research)  

 MA in Philosophy (by research)  

 MA in Linguistics (by research)  

 MA in the History of Art (by dissertation)  

 MA in History (by research)  

 LLM in International Corporate and Commercial Law
 

 MSc in Postproduction with Visual Effects  

 MSc in Post-Production with Sound Design  

 MA in Theatre: Writing, Directing and Performance
 

 MA in Postproduction with Visual Effects  

 MA in Postproduction with Sound Design  

 MA in Digital Film and Television Production  

 MSc in Applied Forensic Psychology  

 MA in Post-War Recovery Studies  

 MSc Marine Environmental Management  

 MSc Environmental Science and Management  

 MSc in Environmental Economics and Environmental
Management  

 MSc in Safety Critical Systems Engineering  

 MSc in Safety Critical Systems Engineering  

 MSc in Human-Centered Interactive Technologies  

 MA in Women’s Studies  

 MSc in Digital Heritage  

 MSc in Archaeological Information Systems  

 MA in Field Archaeology  

 MA in Cultural Heritage Management  

 MA in Conservation Studies in the built heritage  

 MA in the Archaeology of Buildings  

 MSc in Advanced Computer Science  

 Masters of Public Administration in Comparative
Applied Social and Public Policy, Evaluation and Research  

 MSc in Health Economics  

 MSc in Cyber Security  

 MA in Teaching English to Speakers of Other
Languages  

 MA Global Social Policy  

 MA in Conservation Studies (Historic Buildings)  

 MA by Research in Archaeology  

 MSc by Research in Archaeology  

 MSc in Biology (by research)  

 MPhil in Conservation Studies  

 MPhil in Archaeology  

 MA in Education (by Research)  

 MPhil in Biology

MSc in Green Chemistry and Sustainable Industrial
Technology  

 MSc in Biology (by research)  

 MSc Economics  

 MSc in Econometrics and Economics  

 MPhil in Biology  

 MPhil in Biology  

 MSc in Industrial Biotechnology  

 MSc in Corporate Social Responsibility with
Environmental Management  

 MSc in Management with Business Finance  

 MSc Global Marketing  

 LLM in Legal and Political Theory  

 Postgraduate Diploma in Music Education –
Instrumental and Vocal Teaching  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Philosophy and Public Affairs  

 MA in International Political Economy – Critical
Theories, Issues and Conflicts  

 MA in Applied Human Rights  

 MPhil in Conservation Studies  

 MA by Research in Conservation Studies  

 MA in Archaeological Studies (by research)    

 MPhil in Philosophy, Politics and Economics  

 MSc in International Business and Strategic
Management  

 MSc in Accounting and Financial Management  

 MA in Human Resource Management  

 MRes Social Work    

 MA Social Policy  

 MA Comparative and International Social Policy  

 MSc in Cognitive Neuroscience  

 Master of Research in Psychology  

 MPhil in Philosophy, Politics and Economics  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Politics and Development  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Political Economy  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Economics and Politics  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Economics and Philosophy  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Economics and Development  

 MA in Philosophy, Politics and Economics  

 Masters in Public
Administration – International Development  

 MA in Public Administration and Public Policy  

 MA in Political Theory  

 MA in International Relations  

 MA in Conflict, Governance and Development  

 MA in Global and International Citizenship
Education  

 MPhil in Economics  

 Postgraduate Diploma in Women’s Studies  

 MA in Women, Violence and Conflict  

 MA in Women’s Studies (Social Research)  

 MA in Women’s Studies (Humanities)  

 MSc in Biology (by research)  

 MSc in Zoo archaeology  

 MSc in Early Prehistory and Human Origins  

 MSc in Bioarcheology  

 MPhil in Conservation Studies  

 MPhil in Archaeology  

 MA in Mesolithic Studies  

 MA in Medieval Archaeology  

 MA in Prehistoric Landscape Archaeology  

 MA in Historical Archaeology  

 MA by Research in Conservation Studies  

 MA in Philosophy, Politics and Economics –
Political Research  

 MA in Education (by Research)  

 MSc in Project Analysis, Finance and Investment  

 MSc in Finance and Econometrics  

 MSc in Finance  

 MSc in Economics and Finance  

 MSc in Development Economics and Emerging Markets
 

 MA in Archaeological Studies (by research)  

 MA in Education  

 MSc in Development, Disorders and Clinical
Practice  

 MSc in Developmental Cognitive Neuroscience  

 MPhil in Biology  

 MSc in Economics and Public Policy  

 MA in Funerary Archaeology  

 MSc in Funerary Archaeology  

 MA in Social Justice and Education  

 MA Global Crime and Justice  

 Postgraduate Certificate in Music Education –
Instrumental and Vocal Teaching  

 Master of Public Administration  

 MA in Early Prehistory and Human Origins  

 Master’s in Public Administration (MPA)  

 MPhil in Conservation Studies  

 MPhil in Archaeology    

 MA by Research in Conservation Studies  

 MA in Education (by Research)  

 MSc in Economic and Social History  

 MA in Archaeological Studies (by research)  

 MPhil in Economics  

 MA in Women’s Studies (by research)  

 MPhil in Philosophy, Politics and Economics  

 MPhil in Archaeology  

 LLM in Law  

 MA in Music Education: Instrumental and Vocal
Teaching  

 MSc in Management  

 Postgraduate Diploma in Safety Critical Systems
Engineering

MSc Social Media and Management  

 MSc Social Media and Interactive Technologies  

 MSc Marine Environmental Management  

 MSc in Zoo archaeology  

 MSc in Statistics and Computational Finance  

 MSc in Safety Critical Systems Engineering  

 MSc in Safety Critical Systems Engineering  

 MSc in Psychology in Education  

 MSc in Project Analysis, Finance and Investment  

 MSc in Postproduction with Visual Effects  

 MSc in Post-Production with Sound Design  

 MSc in Physics (by research)  

 MSc in Music Technology (by research)  

 MSc in Mathematics (by research)  

 MSc in Mathematical Finance (Conversion Year)  

 MSc in Mathematical Finance  

 MSc in Management with Business Finance  

 MSc in Management  

 MSc in International Strategic Management  

 MSc in International Business and Strategic
Management  

 MSc in International Business  

 MSc in Intelligent Robotics  

 MSc in Industrial Biotechnology  

 MSc in Human-Centered Interactive Technologies  

 MSc in Health Economics  

 MSc in Green Chemistry and Sustainable Industrial
Technology  

 MSc in Fusion Energy  

 MSc in Funerary Archaeology  

 MSc in Forensic Speech Science  

 MSc in Financial Engineering  

 MSc in Finance and Econometrics  

 MSc in Finance  

 MSc in Environmental Economics and Environmental
Management  

 MSc in Environment (by research)  

 MSc in Engineering Management  

 MSc in Electronic Engineering (by research)  

 MSc in Economics and Public Policy  

 MSc in Economics and Finance  

 MSc in Economic and Social History  

 MSc in Econometrics and Economics  

 MSc in Early Prehistory and Human Origins  

 MSc in Digital Systems Engineering  

 MSc in Digital Heritage  

 MSc in Developmental Cognitive Neuroscience  

 MSc in Development, Disorders and Clinical
Practice  

 MSc in Development Economics and Emerging Markets
 

 MSc in Cyber Security  

 MSc in Corporate Social Responsibility with
Environmental Management  

 MSc in Cognitive Neuroscience  

 MSc in Chemistry (by research)

BA (Hons) Social Work  

 BA (Hons) Midwifery Practice  

 BSc (Hons) Nursing (Mental Health)  

 BA (Hons) Business and Management  

 BSc (Hons) Business and Management (with a year
in industry)  

 BA (Hons) Business and Management (with a year in
industry)  

 BA (Hons) Historical Archaeology  

 BSc (Hons) Environmental Science (Extended
Degree)  

 BSc (Hons) Environmental Science  

 BA (Hons) English/Politics (Equal)  

 BA (Hons) English and Philosophy (Equal)  

 BA (Hons) Education  

 BSc (Hons) Economics and Mathematics (Equal)  

 BSc (Hons) Economics and Finance  

 BSc (Hons) Ecology  

 BSc (Hons) Computer Science/Mathematics (Equal)  

 MEng (Hons) Computer Science with Embedded
Systems Engineering (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Computer Science with Embedded
Systems Engineering  

 MEng (Hons) Computer Science with Artificial
Intelligence  

 BEng/BSc (Hons) Computer Science (with a year in
industry)  

 BEng/BSc (Hons) Computer Science  

 MChem (Hons) Chemistry, the Atmosphere and the
Environment (with a year in industry)  

 MChem(Hons) Chemistry, the Atmosphere and the
Environment with a year abroad  

 BSc (Hons) Chemistry, the Atmosphere and the
Environment  

 BSc (Hons) Chemistry, Green Principles and
Sustainable Processes  

 MChem (Hons) Chemistry, Biological and Medicinal
(with a year abroad)  

 BSc (Hons) Chemistry, Biological and Medicinal
Chemistry  

 BSc (Hons) Chemistry  

 BSc (Hons) Bioarcheology  

 BSc (Hons) Archaeology  

 BSc (Hons) Accounting, Business Finance and
Management (with a year in industry)  

 BSc (Hons) Accounting, Business Finance and
Management  

 BA (Hons) Archaeology and Heritage  

 BA (Hons) English in Education  

 BA (Hons) English  

 BSc (Hons) Computer Science/Mathematics (Equal)
(with a year in industry)  

 MEnv (Hons) Environmental Science  

 BSc (Hons) Economics, Econometrics and Finance  

 BSc (Hons) Economics  

 MEng (Hons) Computer Science (with a year in
industry)  

 MEng (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Biomedical Sciences  

 BSc (Hons) Economics and Econometrics  

 BSc (Hons) Actuarial Science  

 MEnv (Hons) Environmental Science with a Year in
Industry  

 BSc (Hons) Environmental Science with a Year in
Industry  

 BA (Hons) Curating and Art History  

 BA (Hons) English/History of Art (Equal)  

 BA (Hons) Spanish and Linguistics (with a year
abroad)  

 BA (Hons) Sociology and Education (Equal)  

 BA (Hons) Sociology with Social Psychology  

 BA (Hons) Sociology with Criminology  

 BA (Hons) Sociology  

 BA (Hons) Social and Political Sciences  

 BA (Hons) Social Policy  

 BSc (Hons) Psychology  

 BA (Hons) Politics with International Relations  

 BA (Hons) Politics  

 BA (Hons) Philosophy and Sociology (Equal)  

 BA (Hons) Philosophy/Politics (Equal)  

 BA (Hons) Philosophy and Linguistics (Equal)  

 BA (Hons) Philosophy, Politics and Economics  

 BA (Hons) Philosophy  

 BA (Hons) Music  

 BSc (Hons) Molecular Cell Biology  

 BSc (Hons) Business and Management  

 BA (Hons) Linguistics with Spanish  

 BA (Hons) Linguistics with German  

 BA (Hons) Linguistics with French  

 BA (Hons) Linguistics  

 LLB (Hons) Law  

 BA (Hons) History and Politics (Equal)  

 BA (Hons) History and Philosophy (Equal)  

 BA (Hons) History and History of Art (Equal)  

 BA (Hons) History and Economics (Equal)  

 BA (Hons) History of Art  

 BA (Hons) History  

 BSc (Hons) Genetics  

 BA (Hons) French/Philosophy (Equal)  

 BA (Hons) History and French (Equal)  

 BA (Hons) French and Spanish Language (with a
year abroad)  

 BA (Hons) French and Linguistics (with a year
abroad)  

 BA (Hons) French and German Language (with a year
abroad)  

 BSc (Hons) Film and Television Production  

 BSc (Hons) Environmental Geography (Extended
Degree)  

 BSc (Hons) Environmental Geography  

 BSc (Hons) Environment, Economics and Ecology  

 BA (Hons) English and Linguistics (Equal)  

 BA (Hons) English and History (Equal)  

 BA (Hons) English Language and Linguistics  

 BA (Hons) Economics and Politics (Equal)  

 BA (Hons) Economics and Philosophy (Equal)  

 MEng (Hons) Computer Science with Artificial
Intelligence (with a year in industry)  

 MChem (Hons) Chemistry, Green Principles and
Sustainable Processes with a year in industry  

 MChem (Hons) Chemistry, Green Principles and
Sustainable Processes with a year abroad  

 MChem (Hons) Chemistry, Biological and Medicinal
Chemistry (with a year in industry)  

 MChem (Hons) Chemistry (with a year in industry)  

 MChem (Hons) Chemistry (with a year abroad)  

 BSc (Hons) Biotechnology and Microbiology  

 BSc (Hons) Biology

BSc (Hons) Biochemistry  

 BA (Hons) Archaeology  

 BA (Hons) Social Policy, Crime and Criminal
Justice  

 BA (Hons) Social Policy, Children and Young
People  

 BA (Hons) Applied Social Science  

 BSc (Hons) Psychology in Education  

 BA (Hons) German and Philosophy (Equal)  

 BA (Hons) German and Spanish Language (with a
year abroad)  

 BA (Hons) German and Linguistics (with a year
abroad)  

 BA (Hons) Criminology  

 BA (Hons) Theatre: Writing, Directing and
Performance  

 BA (Hons) Social and Political Sciences with
Philosophy  

 BSc (Hons) Interactive Media  

 BA (Hons) Italian and Spanish Language (with a
year abroad)  

 BA (Hons) German and Italian Language (with a
year abroad)  

 BA (Hons) French and Italian Language (with a
year abroad)  

 BA (Hons) Linguistics with Italian  

 BA (Hons) Italian and Linguistics (with a year
abroad)  

 MEnv (Hons) Environment, Economics and Ecology  

 MEnv (Hons) Environmental Geography  

 MChem Chemistry, the Atmosphere and the
Environment with a year in York  

 MChem (Hons) Chemistry, Biological and Medicinal
Chemistry (with a year in York)  

 MChem (Hons) Chemistry with a year in York  

 MBiochem Biochemistry (Integrated Masters)  

 MChem (Hons) Chemistry, Management and Industry
(with a year in York)  

 BA (Hons) Human Geography and Environment  

 MEnv (Hons) Human Geography and Environment  

 BA (Hons) Human Geography and Environment (Extended)
 

 LLB (Hons) Law (Senior Status)  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Archaeology, Biology, Chemistry or Environment  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Biology, Chemistry or Physics  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Biophysical Science  

 BSc (Hons) Natural Sciences specialising
Archaeology, Biology, Chemistry or Environment  

 BSc (Hons) Natural Sciences specialising in
Biology, Chemistry or Physics  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Chemistry, Mathematics or Physics  

 BSc (Hons) Natural Sciences Specialising in
Chemistry, Mathematics or Physics  

 BSc (Hons) Marketing  

 MEnv (Hons) Human Geography and Environment with
a Year in Industry  

 BA (Hons) Human Geography and Environment with a
Year in Industry BA  

 BSc (Hons) Actuarial Science (with a year in
industry)  

 BSc (Hons) Marketing (with a year in industry)  

 MEnv (Hons) Environmental Geography with a Year
in Industry  

 BSc (Hons) Environmental Geography with a Year in
Industry  

 MEnv (Hons) Environment, Economics and Ecology
with a Year in Industry  

 BSc (Hons) Environment, Economics and Ecology
with a Year in Industry  

 BSc (Hons) Environment, Economics and Ecology
(Extended Degree)  

 BA (Hons) Music and Sound Recording  

 BA (Hons) Economics and Mathematics (Equal)  

 BA (Hons) Economics, Econometrics and Finance  

 BA (Hons) Economics and Econometrics (Equal)  

 BA (Hons) Politics with a Year in Industry  

 MPsych (Hons) Psychology  

 BA (Hons) Politics with International Relations
with a Year in Industry  

 BA (Hons) International Relations  

 BA (Hons) International Relations with a Year in
Industry  

 BA (Hons) Curating and Art History with a Year
Abroad  

 BA (Hons) History of Art (with a Year Abroad)  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Nanoscience  

 MSci (Hons) Natural Sciences specialising in
Neuroscience  

 BSc (Hons) Natural Sciences specialising in
Nanoscience  

 BSc (Hons) Natural Sciences specialising in
Neuroscience  

 BA (Hons) Linguistics and Mathematics  

 BA (Hons) Applied Social Science and Social
Policy (Extended Degree)  

 MPhys (Hons) Theoretical Physics  

 BSc (Hons) Theoretical Physics  

 BSc (Hons) Physics with Philosophy  

 MPhys (Hons) Physics with Philosophy  

 MPhys (Hons) Physics with Astrophysics  

 BSc (Hons) Physics with Astrophysics  

 BSc (Hons) Physics (with a Foundation Year)  

 MPhys (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Mathematics and Physics (with a year
Abroad)  

 MMath (Hons)
Mathematics and Physics (Equal)  

 BSc (Hons) Mathematics and Physics (Equal)  

 MMath (Hons)
Mathematics and Computer Science  

 BSc (Hons) Mathematics and Statistics  

 BSc (Hons) Mathematics and Finance (Equal)  

 BSc (Hons) Mathematics with a Year in Europe  

 MMath Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematics  

 MEng (Hons) Electronic and Computer Engineering  

 BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering  

 MEng (Hons) Electronic and Communication
Engineering  

 BEng (Hons) Electronic and Communication
Engineering  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with
Nanotechnology  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with
Nanotechnology  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with Music
Technology Systems  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with Music
Technology Systems  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with Business
Management  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with Business
Management  

 BEng (Hons) Electronic Engineering (with a
Foundation Year)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 MEng (Hons) Music Technology Systems  

 BEng (Hons) Music Technology Systems  

 MEng (Hons) Music Technology Systems (with a year
in industry)  

 BEng (Hons) Music Technology Systems (with a year
in industry)  

 MMath (Hons)
Mathematics and Computer Science (Equal) (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with
Nanotechnology (with a year in industry)

BEng (Hons) Electronic Engineering with
Nanotechnology (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with Music
Technology Systems (with a year in industry)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with Music
Technology Systems (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with Business
Management (with a year in industry)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with Business
Management (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering (with a year
in industry)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering (with a year
in industry)  

 MEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
(with a year in industry)  

 BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
(with a year in industry)  

 BEng (Hons) Electronic and Communication
Engineering (with a year in industry)  

 MEng (Hons) Electronic and Communication
Engineering (with a year in industry)  

 MPhys (Hons) Theoretical Physics (with a year
Abroad)  

 BSc (Hons) Theoretical Physics (with a year
Abroad)  

 MPhys Physics with Astrophysics (with a year
Abroad)  

 BSc (Hons) Physics with Astrophysics (with a year
Abroad)  

 BSc (Hons) Physics with Philosophy (with a year
Abroad)  

 MPhys (Hons) Physics (with a year Abroad)  

 BSc (Hons) Physics with a Year Abroad  

 BA (Hons) Mathematics and Physics (Equal)  

 BA (Hons) Mathematics and Physics (Equal) with a
Year Abroad  

 BA (Hons) Mathematics and Statistics  

 BEng (Hons) Music Technology Systems (with a
Foundation Year)  

 BSc (Hons) Physics with Astrophysics (with a year
in Industry)  

 BA (Hons) Mathematics with a Year in Europe  

 MPhys (Hons) Physics with Astrophysics (with a
year in Industry)  

 BSc (Hons) Theoretical Physics (with a year in
Industry)  

 MPhys Theoretical Physics (with a year in
Industry)  

 MPhys Physics with a Year in Industry  

 BSc (Hons) Physics with a Year in Industry  

 BA (Hons) Mathematics/Philosophy (Equal)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.york.ac.uk/study/undergraduate/courses/