انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Surrey

درباره دانشگاه:

دانشگاه  Surrey در سال 1966 تاسیس شده است. برنامه های تحصیلی Surrey به طور مداوم به روز می شود تا منعکس کننده تغییرات در دانش، نیازهای صنعت باشد .

رنکینگ:

  • دانشگاه Surrey طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 305 است .
  • دانشگاهSurrey  در انگلستان رتبه  30 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Stag Hill

 تعداد دانشجویان:                       

15,000

 

دپارتمان ها

هنر و علوم انسانی

مدیریت، اقتصاد و حقوق

مهندسی و فیزیک

پزشکی و پیراپزشکی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.surrey.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Arts in Interpreting (Chinese Pathway)  

 Master of Science in Health Psychology  

 Master of Science in Human Nutrition  

 Master of Arts in Creative Writing  

 Master of Fine Arts in Creative Writing  

 Master of Science in Social Research Methods  

 Master of Science in Social Psychology  

 Master of Science in Research Methods in
Psychology  

 Master of Science in Medical Microbiology
(Euromasters)  

 Master of Science in Veterinary Microbiology  

 Master of Science in Psychology (Conversion)  

 Master of Science in Primary and Community Care
(General Practice Nursing)  

 Master of Science in Primary and Community Care
(District Nursing)  

 Master of Science in Primary and Community Care
(District Nursing)  

 Master of Science in Primary and Community Care
(Community Children’s Nursing)  

 Master of Science in Public Health Practice with
SCPHN (Health Visiting)  

 Master of Science in Public Health Practice with
SCPHN (School Nursing)  

 Master of Science in Public Health Practice with
SCPHN (School Nursing)  

 Master of Science in Public Health Practice with
SCPHN (School Nursing)  

Master of Arts in TESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages)  

 Master of Science in Criminology and Social
Research (Corporate Crime and Corporate Responsibility)  

 Master of Science in Criminology and Social
Research (Cybercrime and Cybersecurity)  

 Master of Science in Accounting and Finance  

 Master of Science in Marketing Management  

 Master of Business Administration  

 Master of Science in International Events
Management  

 LLM International Commercial Law  

 Master of Arts in Intercultural Communication
with International Business  

 Master of Science in Information Systems  

 Master of Science in Human Resources Management  

 Master of Science in Corporate Environmental
Management  

 Master of Science in Environmental Psychology  

 Master of Science in Entrepreneurship  

 Master of Science in Economics  

 Master of Science in Criminology and Social
Research  

 Master of Arts in Communication and International
Marketing  

 Master of Science in Civil Engineering  

 Master of Research in Chemistry  

 Master of Science in Bridge Engineering  

 Master of Science in Biomedical Engineering  

 Master of Science in Advanced Materials  

 Master of Arts in Acting  

 Master of Arts in English Literature  

 Master of Science in Environmental Strategy  

 Master of Science in International Economics,
Finance and Development  

 Master of Science in Energy Economics and Policy  

 Master of Science in Business Economics and
Finance  

 Master of Science in International Financial
Management  

 Master of Science in International Business
Management  

 Master of Science in Information and Process
Systems Engineering  

 Master of Science in Corporate Finance  

 Master of Science in Business Analytics  

 Master of Science in Information Security  

 Master of Science in Infrastructure Engineering
and Management  

 Master of Science in Advanced Geotechnical
Engineering  

 Master of Science in Air Transport Management  

 Master of Science in Computer Vision, Robotics
and Machine Learning  

 Master of Arts in Creative Practices and
Direction (Choreography and Movement Direction)  

 Master of Science in Electronic Engineering
(Euromasters)  

 Master of Science in International Hospitality
Management (Euromasters)  

 Master of Science in Communications Networks and
Software  

 Master of Science in Economics and Finance  

 Master of Science in Water and Environmental
Engineering  

 Master of Science in Water and Environmental
Engineering  

 Master of Arts in Translation  

 Master of Science in Structural Engineering  

Master of Science in Renewable Energy Systems
Engineering  

 Master of Science in Renewable Energy Systems
Engineering  

 Master of Science in Process Systems Engineering  

 Master of Science in Process and Environmental
Systems Engineering  

 Master of Science in Petroleum Refining Systems
Engineering  

 Master of Science in Operations and Logistics
Management  

 Master of Science in Occupational and
Organizational Psychology  

 Master of Science in Nanotechnology and Renewable
Energy  

 Mobile Communications Systems MSc  

 Master of Science in RF and Microwave Engineering
 

 Master of Science in Medical Physics  

 Master of Science in Medical Imaging  

 Master of Science in International Retail
Marketing in the Digital Environment  

 Master of Science in International Marketing
Management  

 Master of Science in International Hotel
Management  

 Master of Science in Sustainable Development  

 Master of Science in Mobile and Satellite
Communications  

 Master of Arts in Translation and Interpreting  

 Master of Science in International Relations  

 Master of Arts in Musical Theatre  

 Master of Science in Satellite Communications
Engineering  

 Master of Science in Strategic Hotel Management  

 Master of Science in Physics  

 Master of Music in Music (Performance)

Master of Music in Music (Musicology)  

 Master of Music in Music (Composition)  

 Master of Science in Mathematics  

 Master of Science in Investment Management  

 Master of Arts in Interpreting  

 Master of Science in Space Engineering  

 Master of Science in Radiation and Environmental
Protection  

 Master of Science in Civil Engineering  

 Master of Science in Bridge Engineering  

 Master of Science in Satellite Communications
Engineering  

 Master of Science in Infrastructure Engineering
and Management  

 Master of Science in Delivering Quality
Healthcare  

 Master of Science in Information and Process
Systems Engineering  

 Master of Fine Arts in Musical Theatre  

 Master of Arts in Creative Practices and
Direction (Directing)  

 Master of Arts in Creative Practices and
Direction (Musical Theatre Creation)  

 Master of Science in International Events
Management (EuroMasters)  

 Master of Science in International Tourism
Management  

 Master of Science in International Tourism
Management (Euro masters)  

 Master of Science in Mobile Media Communications  

 Master of Science in Nuclear Science and
Applications  

 Master of Research in Translation and
Interpreting Studies  

 Master of Science in Electronic Engineering  

 MSc Operations and Supply Chain in the Digital
Era

BVMSci (Hons) Veterinary Medicine and Science  

 Bachelor of Nursing Studies (Registered Nurse –
Children)  

 Bachelor of Arts in Modern Languages – German and
Spanish (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Modern Languages French and
German (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Modern Languages (French and
Spanish) (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management and
Spanish (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management and
German (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management and
French (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Aerospace Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Automotive Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Automotive Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Accounting and Finance
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Actor Musician  

 Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Biochemistry (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Biological Sciences
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Biomedical Science
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Biotechnology (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Business and Retail
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Economics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management
(Honors) – Professional Training  

 Master of Business in Business Management
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management –
Entrepreneurship (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in Business Management –
Entrepreneurship (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management –
Human Resource Management (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in Business Management – Human
Resource Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Business Management –
Marketing (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in Business Management –
Marketing (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Chemical and Petroleum
Engineering (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Chemical and Petroleum
Engineering (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Biomedicine with Data
Science (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Biomedicine with
Electronic Engineering (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in Business and Retail
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Computer Systems (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Chemistry (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Civil Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Computer Science (Honors)
– Professional Training  

 Bachelor of Science in Computing and Information
Technology (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Criminology and Sociology
(Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Communication Systems
(Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Computer Systems (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Space Systems (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Chemical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Chemical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Communication Systems
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature and
Spanish (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature and German
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature and French
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature (Honors) –
Professional Training  

 Master of Engineering in Civil Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Master of Chemistry  

 Master of Engineering in Electrical and
Electronic Engineering (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Criminology (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Arts in Dance (Honors) – Professional
Training  

 Bachelor of Arts in Digital Media Arts (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Economics (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Economics and Finance
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Economics and Mathematics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electrical and
Electronic Engineering (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Nanotechnology (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Nanotechnology (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Space Systems (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature with
Politics (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature with
Sociology (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature with Film
Studies (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Computer and Internet
Engineering (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Computer and Internet
Engineering (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Data Science for Health
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Digital Media Arts with Media
Studies (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
for Medicine and Healthcare (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
for Medicine and Healthcare (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Physics (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Music in Music (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in International Hospitality
and Tourism Management (Honors) – Professional Training  

 Master of Physics in Physics  

 Master of Mathematics (Honors) – Professional
Training  

 Bachelor of Science in Financial Mathematics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Mathematics with Music
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Mathematics with
Statistics (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Mathematics (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Arts in English Literature with
Creative Writing (Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Mechanical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Master of Engineering in Biomedical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Music and Sound Recording
– Tonmeister (Honors) – Professional Training  

 Master of Chemistry in Medicinal Chemistry  

 Bachelor of Science in Food Science and
Microbiology (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in International Business
Management (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in International Business
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in International Event
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in International Hospitality
Management (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in International Hospitality
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in International Politics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in International Tourism
Management (Honors) – Professional Training  

 Master of Business in International Tourism
Management (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Laws in Law (Honors) – Professional
Training  

 Bachelor of Laws in Law (Honors) – JD Pathway –
Professional Training

 Bachelor of Laws in Law with Criminology (Honors)
– Professional Training  

 Bachelor of Laws in Law with International
Relations (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Mathematics and Physics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Media Studies with Film
Studies (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Medicinal Chemistry
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Microbiology (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Microbiology – Medical
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Nutrition (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Nutrition and Food Science
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Theatre and Performance with
Film Studies (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Media, Culture and Society
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts – Film and Video Production
Technology  

 Bachelor of Science in Sociology (Honors) –
Professional Training  

 Master of Physics in Physics with Astronomy
(Honors) – Professional Training  

 Master of Physics in Physics with Nuclear
Astrophysics (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Physics with Astronomy
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Physics with Quantum
Technologies (Honors) – Professional Training  

 Master of Physics in Physics with Quantum
Technologies (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics with Creative
Writing (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Psychology (Honors) –
Professional Training  

 Bachelor of Science in Sport and Exercise Science
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Theatre and Performance
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Arts in Theatre and Performance with
Creative Writing (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Veterinary Biosciences
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics with French
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics with German
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics with Spanish
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics and Economics
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Politics and Sociology
(Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Physics with Nuclear
Astrophysics (Honors) – Professional Training  

 MChem (Hons) Chemistry with Forensic
Investigation – Professional Training  

 BSc (Hons) Chemistry with Forensic Investigation
– Professional Training  

 Bachelor of Science – Film and Video Production
Technology  

 Bachelor of Science in Nutrition/Dietetics  

 BSc (Hons) Software Development for Business –
Professional Training  

 Bachelor of Music in Music and Sound Recording –
Tonmeister (Honors) – Professional Training  

 Bachelor of Science in Computing and Information
Technology  

 Bachelor of Science in Biotechnology  

 Bachelor of Science in Business Economics  

 Bachelor of Science in Business Management  

 Bachelor of Science in Biomedical Science  

 Bachelor of Science in Biochemistry  

 Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering  

 Bachelor of Science in Business and Retail
Management  

 Bachelor of Science in Biological Sciences  

 Bachelor of Science in Accounting and Finance  

 Master of Engineering in Aerospace Engineering  

 Master of Engineering in Automotive Engineering  

 Bachelor of Engineering in Automotive Engineering
 

 Bachelor of Arts in Acting  

 Bachelor of Engineering in Chemical and Petroleum
Engineering  

 Master of Business in Business Management  

 Bachelor of Science in Business Management –
Entrepreneurship  

 Master of Business in Business Management –
Entrepreneurship  

 Bachelor of Science in Business Management –
Human Resource Management  

 Master of Business in Business Management – Human
Resource Management  

 Bachelor of Science in Business Management –
Marketing  

 Master of Business in Business Management –
Marketing  

 Master of Engineering in Chemical and Petroleum
Engineering  

 Bachelor of Arts in English Literature  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
 

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Computer Systems  

 Bachelor of Science in Economics and Finance  

 Bachelor of Science in Economics  

 Bachelor of Science in Criminology and Sociology  

 Bachelor of Music in Creative Music Technology  

 Bachelor of Science in Computer Science  

 Bachelor of Engineering in Civil Engineering  

 Bachelor of Science in Chemistry  

 Bachelor of Engineering in Chemical Engineering  

 Master of Engineering in Electronic Engineering  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Space Systems  

 Master of Engineering in Communication Systems  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Computer Systems  

 Master of Engineering in Civil Engineering  

 Master of Engineering in Chemical Engineering  

 Master of Engineering in Electronic Engineering
with Nanotechnology  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Nanotechnology  

 Bachelor of Engineering in Electrical and
Electronic Engineering  

 Master of Engineering in Electrical and Electronic
Engineering  

 Bachelor of Arts in Digital Media Arts  

 Bachelor of Science in Criminology  

 Bachelor of Arts in Dance  

 Bachelor of Science in Economics and Mathematics  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
with Space Systems  

 Bachelor of Arts in English Literature with
Politics  

 Bachelor of Arts in English Literature with
Sociology  

 Bachelor of Arts in English Literature with Film
Studies  

 Bachelor of Engineering in Communication Systems  

 Bachelor of Science in International Tourism
Management  

 Bachelor of Science in International Politics  

 Bachelor of Science in Nutrition  

 Bachelor of Music in Music  

 Bachelor of Science in Microbiology – Medical  

 Bachelor of Science in Microbiology  

 Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
 

 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
 

 Bachelor of Science in Financial Mathematics  

 Bachelor of Science in Mathematics with Music
(Honors)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.surrey.ac.uk/subjects