انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه  East Anglia

درباره دانشگاه:

دانشگاه  East Anglia  در سال 1963 تاسیس شده است و یک دانشگاه مدرن و پیشرفته در شهر تاریخی نورویچ میباشد.

رنکینگ:

  • دانشگاهEast Anglia طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 293  است .
  • دانشگاه East Anglia در انگلستان رتبه  27 دارد.

 

دانشکده اصلی                                                 تعداد دانشجویان:                       

City of Norwich                                               15,000

 

دپارتمان ها

هنر و علوم انسانی

پزشکی و علوم سلامت

علوم پایه

علوم اجتماعی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://portal.uea.ac.uk/accommodation

 رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MA Film Studies  

 MSc Environmental Sciences  

 MSc Environmental Assessment and Management  

 MSc Climate Change  

 MA Mathematics Education  

 MSc Industrial Economics  

 MSc Finance and Economics  

 MSc in Behavioral and Experimental Economics  

 MSc Economics  

 MSc in Global Media Economics  

 MSc International Business Finance and Economics  

 MSc International Business Economics  

 MSc Knowledge Discovery and Datamining  

 MSc Information Systems  

 MSc Advanced Organic Chemistry  

 Graduate Diploma Chemical Sciences  

 MSc Plant Genetics and Crop Improvement  

 Graduate Diploma Ecology  

 MA American Studies  

 MSc Finance and Management  

 MA International Development  

 MA The Arts of Africa, Oceania and the Americas  

 MA History of Art  

 Graduate Diploma World Art Studies (Graduate
Diploma)  

 MSc Economics of Money, Banking and Capital
Markets  

 MSc Economics of International Finance and Trade  

 LLM International Commercial and Competition Law  

 MA Globalization, Business and Sustainable
Development  

 MSc Development Economics  

 MBA Master of Business Administration

BSc (Hons) Speech and Language Therapy  

 BSc (Hons) Accounting and Finance with a Year
Abroad  

 BSc (Hons) Accounting and Management with a Year
Abroad  

 BSc (Hons) Business Finance and Management with a
Year Abroad  

 BSc (Hons) Business Management with a Year Abroad
 

 BSc (Hons) Marketing and Management with a Year
Abroad  

 MBBS Medicine with a Foundation Year (A101)  

 MBBS Medicine  

 BSc (Hons) Children’s Nursing  

 BA (Hons) American Studies (with a Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Adult Nursing  

 BSc (Hons) Paramedic Science  

 BA(Hons) Social Work  

 MPharm Pharmacy with a Placement Year  

 BA (Hons) Intercultural Communication with
Business Management (with a Foundation Year)  

 BA (Hons) History of Art (with a Foundation Year)
 

 BA (Hons) History (with a Foundation Year)  

 BA (Hons) Film and Television Studies (with a
Foundation Year)  

 BA (Hons) English Literature (with a Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Physiotherapy  

 BSc (Hons) Occupational Therapy  

 MPharm (Hons) Pharmacy  

 Diploma of Higher Education (Operating Department
Practice)  

 BSc (Hons) Midwifery  

 BSc (Hons) Mental Health Nursing  

 BSc (Hons) Learning Disabilities Nursing  

 BA (Hons) Politics (with a Foundation Year)  

 BA (Hons) Philosophy (with a Foundation Year)  

 BA (Hons) Geography and International Development
with Overseas Experience  

 BSc (Hons) Ecology (with a Year Abroad)  

 BSc (Hons) Biological Sciences (with a Year
Abroad)  

 BA (Hons) Media and International Development with
Overseas Experience  

 BA (Hons) Media and International Development  

 BA (Hons) American Studies  

 BA (Hons) American and English Literature  

 BSc (Hons) BSc Business Information Systems with
a Year in Industry  

 MMath Master of Mathematics with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Psychology with a Year Abroad  

 MSci Biochemistry  

 MSci Biochemistry with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Computer Graphics, Imaging and
Multimedia with a Year in Industry  

 BA (Hons) Education with a Year Abroad  

 BEng (Hons) Energy Engineering  

 MEng Energy Engineering  

 BEng Engineering with a year in industry  

 BA (Hons) International Development with
Anthropology  

 BA (Hons) International Development with
Anthropology with Overseas Experience  

 BSc (Hons) Mathematics with a Foundation Year  

 BSc (Hons) Mathematics with a Year in Industry  

 MEng Engineering  

 BA (Hons) Geography and International Development
with a Year Abroad  

 BA (Hons) International Development with
Anthropology with a Year Abroad  

 BA (Hons) Geography with a Year in Industry  

 BA (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Biological Science (with Education)  

 BSc (Hons) Chemistry (with Education)  

 BSc(Hons) Physics (with Education)  

 BSc (Hons) Computing Science (with Education)  

 BA (Hons) Physical Education with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Environmental Sciences (with
Education)  

 BSc (Hons)Geography  

 BSc Geography (with Education)  

 BSc (Hons)Geography with a Year in Industry  

 BSc Geophysics with a Year in Industry  

 BA International Development with Economics with
a Year Abroad  

 BA (Hons) International Development with Politics
with a Year Abroad  

 BA (Hons) International Development with a Year
Abroad  

 BA (Hons) Media and International Development
with a Year Abroad  

 BSc Mathematics (with Education)  

 BSc (Hons) Cognitive Psychology with Placement
Year  

 BSc (Hons) Social Psychology with Placement Year  

 BSc (Hons) Psychology with Placement Year  

 MSci Environmental Sciences with a Year Abroad  

 BA (Hons) Intercultural Communication with
Business Management  

 BA (Hons) History and film studies  

 BEng (Hons) Energy Engineering with Environmental
Management  

 BSc (Hons) Environmental Sciences with a
Foundation Year  

 BA (Hons) History Of Art
and Literature  

 BSc (Hons) Business Management  

 BSc (Hons) Computer Graphics, Imaging and
Multimedia  

 BSc (Hons) Business Finance and Management  

 BA Modern Language (3 year
option with a semester abroad)  

 BSc (Hons) Cognitive Psychology  

 BSc (Hons) Cognitive Psychology (with a Year
Abroad)  

 BSc (Hons) Social Psychology  

 BSc (Hons) Social Psychology (with a Year Abroad)
 

 BSc (Hons) Pharmacology and Drug Discovery  

 BEng (Hons) Engineering  

 BSc (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Physics with a Foundation Year  

 MPhys (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Geology with Geography  

 MSci Geophysics with a Year Abroad  

 MSci Meteorology and Oceanography with a Year
Abroad  

 BSc (Hons) Developmental Psychology  

 BSc (Hons) Developmental Psychology with
Placement Year  

 BSc (Hons) Developmental Psychology with a Year
Abroad  

 BSc (Hons) International Development and the
Environment with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Natural Sciences with a Year in
Industry  

 BSc (Hons) Natural Sciences  

BA (Hons) Modern Languages (Double Honours)  

 BA (Hons) Modern Languages with Management
Studies (Double Honours)  

 BA (Hons) Politics  

 BA (Hons) International Relations and Politics  

 BA (Hons) International Relations and Modern
History  

 BA (Hons) International Relations  

 BA (Hons) Culture, Literature and Politics  

 BA (Hons) International Development with Politics
with Overseas Experience  

 BA (Hons) International Development with Politics
 

 BA (Hons) International Development with Overseas
Experience  

 BA (Hons) International Development with
Economics with Overseas Experience  

 BA (Hons) International Development with
Economics  

 BA (Hons) International Development  

 BA (Hons) Media Studies  

 BA (Hons) Physical Education  

 BA (Hons) Education  

 BA (Hons) Scriptwriting and Performance  

 BA (Hons) English Literature and Drama  

 BA (Hons) Drama  

 MSci (Hons) Environmental Sciences  

 BSc (Hons) Meteorology and Oceanography with a
Year in Industry  

 BSc (Hons) Environmental Earth Sciences with a
Year in Industry  

 BSc (Hons) Environmental Geography and
International Development  

 BSc (Hons) Biological Sciences (with a Year in
Industry)  

 BSc (Hons) Biochemistry (with a Year in Industry)
 

 MChem (Hons) Chemistry with a Year Abroad  

 MChem (Hons) Chemistry with a Year in Industry  

 MChem (Hons) Chemical Physics with a Year in
Industry  

 BA (Hons) History of Art with Gallery and Museum
Studies  

 BA (Hons) American Literature with Creative
Writing (Year Abroad)  

 BSc (Hons) Computing Science with a Year in
Industry  

 BSc (Hons) Applied Computing Science with a
Foundation Year  

 BEng (Hons) Computer Systems Engineering with a
Year in Industry  

 BSc (Hons) Actuarial Sciences (with a Year in
Industry)  

 BA (Hons) Geography and International Development
 

 BSc (Hons) Environmental Sciences with a Year in
Industry  

 BSc (Hons) Environmental Geophysics with a Year
in Industry  

 BSc (Hons) Climate Change with a Year in Industry
 

 BA (Hons) Translation, Media and Modern Languages
(Double Honours)  

 BA (Hons) Translation, Media and Modern Language
(with a year abroad)  

 BA (Hons) Translation and Interpreting with
Modern Languages (Double Honours)  

 BA (Hons) Modern Language with Management Studies
 

 BA (Hons) Modern Language  

 BSc (Hons) Meteorology and Oceanography with a
Year Abroad  

 BSc (Hons) International Development and the
Environment with Overseas Experience  

 BA (Hons) International Relations and Modern
Languages  

 BSc (Hons) Psychology  

 BA (Hons) Philosophy and History  

 BA (Hons) Philosophy  

 BA (Hons) English Literature and Philosophy  

 MNatSci Natural Sciences  

 BA (Hons) Translation, Media and Modern Language
– 3-year option  

 MMath Master of Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematics with Business  

 BSc (Hons) Mathematics  

 LLB (Hons) Law with European Legal Systems  

 LLB (Hons) Law with American Law  

 LLB (Hons) Law  

 LLB (Hons) Law  

 BA (Hons) Society, Culture and Media  

 BA (Hons) Philosophy and Politics  

 BA (Hons) Politics and Media Studies  

 BA (Hons) Modern History  

 BA (Hons) History and Politics  

 BA (Hons) History  

 BA (Hons) Film and Television Studies  

 BA (Hons) Film and English Literature  

 BA (Hons) Literature and History  

 BA (Hons) English and American Literature  

 BA (Hons) English Literature with Creative
Writing  

 BA (Hons) English Literature  

 MSci (Hons) Meteorology and Oceanography  

 MSci (Hons) Geophysics  

 BSc (Hons) Meteorology and Oceanography  

 BSc (Hons) Geophysics  

 BSc (Hons) Climate Change  

 BSc (Hons) Molecular Biology and Genetics  

 BSc (Hons) Ecology  

 BSc (Hons) Biomedicine  

 BSc (Hons) Biological Sciences  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 MChem (Hons) Forensic and Investigative Chemistry
 

 MChem (Hons) Chemistry  

 MChem (Hons) Chemical Physics with a Year in
North America  

 BSc (Hons) Chemistry  

 BSc (Hons) Chemical Physics  

 BA (Hons) History of Art with a Year Abroad  

 BA (Hons) History of Art  

 BA (Hons) History and History of Art  

 BA (Hons) Archaeology, Anthropology and Art
History with a Year Abroad  

 BA (Hons) Archaeology, Anthropology and Art
History  

 BA (Hons) American Studies (3 years)  

 BA (Hons) American History  

 MComp (Hons) Computing Science with a Year Abroad
 

 MComp (Hons) Computing Science  

 BSc (Hons) Computing Science  

 BSc (Hons) Business Information Systems  

 BEng (Hons) Computer Systems Engineering  

 BSc (Hons) Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Environmental Sciences

BSc (Hons) Actuarial Sciences  

 BSc (Hons) Chemistry with a Foundation Year  

 BSc (Hons) Biological Sciences with a Foundation
Year  

 BSc (Hons) Pharmacy with a Foundation Year  

 BSc (Hons) International Development and the
Environment  

 BSc (Hons) Accounting and Management  

 BSc (Hons) Natural Sciences with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Marketing and Management  

 BSc (Hons) Environmental Sciences with a Year
Abroad  

 MSci (Hons) Biological Sciences  

 BSc (Hons) Economics with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Geography with a Year in Industry  

 BSc(Hons) Geography  

 MSci Geology with Geography with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Environmental Earth Sciences with a
Year Abroad  

 BSc Economics and Finance  

 MSci Economics and Finance  

 BSc Geology with Geography with a Year in
Industry  

 BSc (Hons) Business Economics with a Year Abroad  

 BSc (Hons) Business Finance and Economics with a
Year Abroad  

 BSc Economics with Accountancy with a Year Abroad
 

 MSci Geology with Geography  

 BSc (Hons) Politics and Economics  

 BSc (Hons) Economics with Accountancy  

 BSc (Hons) Economics  

 BSc (Hons) Business Finance and Economics  

 BSc (Hons) Business Economics  

 BA (Hons) Philosophy, Politics and Economics  

 MSci (Hons) Climate Change  

 MSci (Hons) Environmental Earth Sciences  

 BSc (Hons) Environmental Earth Sciences

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www2.uea.ac.uk/study/course-finder