انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Oxford Brookes

درباره دانشگاه:

دانشگاه آکسفورد بروک ابتدا در سال 1865 به عنوان مدرسه هنر آکسفورد تاسیس شد و در همواره به عنوان یکی از مدرن ترین دانشگاههای انگلستان شناخته می شود. این دانشگاه دو بار جایزه ملکه را به خود اختصاص داده است و بیش از 75٪ از تحقیقات در آکسفورد بروکز، به صورت بین المللی شناخته شده است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Oxford Brookes طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 809  است .
  • دانشگاه Oxford Brookes در انگلستان رتبه 65 دارد.

دانشکده اصلی:

Headington

دانشکده ها:        

Wheatley, Harcourt Hill

تعداد دانشجویان:                       

10000

دپارتمان ها

مدیریت

علوم سلامت

علوم انسانی و اجتماعی

تکنولوژی

طراحی

خوابگاه دانشجویی:

https://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Film Studies (Popular Cinema) – MA / PGDip /PGCert   

 MFA / PGDip / PGCert in Fine Art  

 Film Studies (Popular Cinema) – MA / PGDip /PGCert  

 Sound Arts – MA / PGDip  

 MSc / PGCert Nursing (Adult) – Pre-Registration  

 Public Health – MSc / PGDip / PGCert  

 Social Work – MA/PGDip    

 Creative Writing – MA/PGDip/PGCert    

 English – MA/PGDip/PGCert    

 Law – GDL    

 Public Health – MSc / PGDip / PGCert     

 Physiotherapy (Pre-Registration) MSc  

Creative Writing – MA/PGDip/PGCert  

 Social Work – MA/PGDip  

 Law – GDL  

 Public Health – MSc / PGDip / PGCert  

 Psychology Qualifying Certificate  

 Psychology MSc, PGDip, PGCert  

Physiotherapy (Pre-Registration) MSc  

English Literature MA, PGDip, PGCert  

 Quantity Surveying and Commercial Management –
MSc / PGDip / PGCert  

 Music – MA / PGDip / PGCert    

 Digital Publishing – MA/PGDip    

 Education – MA    

 Occupational Therapy (Preregistration) – MSc    

 MA Education – Leadership and Management    

 MA / PGDip / PGCert in Education – Childhood and
Youth Studies    

 Shelter after Disaster – PGCert    

 Quantity Surveying and Commercial Management –
MSc / PGDip / PGCert    

 Quantity Surveying and Commercial Management –
MSc / PGDip / PGCert    

 Publishing Media – MA / PGDip / PGCert    

 Publishing Media – MA / PGDip / PGCert  

 Music – MA / PGDip / PGCert  

 Digital Publishing – MA/PGDip  

 Education – MA  

 Occupational Therapy (Preregistration) – MSc  

 MA Education – Leadership and Management  

 MA / PGDip / PGCert in Education – Childhood and
Youth Studies  

 Shelter after Disaster – PGCert  

Publishing Media – MA / PGDip / PGCert  

 Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice)- MSc/PGDip/PGCert  

 Project Management in the Built Environment MSc/PGDip/PGCert  

 Construction Project Management MSc/PGDip/PGCert  

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert  

 International Studies (Security) – MA/PGDip/PGCert    

 Planning – PGDip    

 International Trade and Commercial Law – LLM
(Master of Laws)    

 Development and Emergency Practice MA/PGDip/PGCert    

 Real Estate (Commercial and Residential,
International, and Hotel) – MSc    

 Conservation Ecology – MSc/PGDip/PGCert    

 International Architectural Regeneration and
Development – MA/PGDip/PGCert    

 Digital Media Production – MSc    

 Social Sculpture and Connective Practice – MA/PGDip   

 MSc Primate Conservation    

 International Law – LLM (Master of Laws)    

 Urban Planning (Developing and Transitional
Regions) – MSc / PGDip / PGCert    

 Spatial Planning – MSc / PGDip    

 Historic Conservation – MSc/PGDip/PGCert    

 Environmental Assessment and Management – MSc /
PGDip    

Sustainable Building – Performance and Design –
MSc/PGDip/PGCert    

 Architecture – MArch    

 International Studies – MA/PGDip/PGCert    

 International Human Rights Law – LLM (Master of Laws)    

 MA Education – TESOL    

 Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice)
– MSc/PGDip/PGCert    

 Project Management in the Built Environment –
MSc/PGDip/PGCert    

 MArchD Applied
Design in Architecture (ARB and RIBA part 2)    

 Construction Project Management MSc/PGDip/PGCert    

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert    

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert    

 MA in Education – Higher Education    

 International Law, Globalizations and Development
– LLM (Master of Laws)    

 Architecture – PGDip    

 International Architectural Regeneration and

 Architecture – MArch  

 MArchD Applied
Design in Architecture (ARB and RIBA part 2)  

 Construction Project Management MSc/PGDip/PGCert  

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert  

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert  

 Building Information Modelling and Management –
MSc/ PGDip/ PGCert  

 MSc Business Management (Economics)  

 Rehabilitation – MSc / PGDip / PGCert  

 International Trade and Commercial Law – LLM
(Master of Laws)  

 Development and Emergency Practice-

 Real Estate (Commercial and Residential,
International, and Hotel) – MSc  

 Conservation Ecology – MSc/PGDip/PGCert  

Digital Media Production – MSc  

 Social Sculpture and Connective Practice –
MA/PGDip   

 MSc Primate Conservation    

 International Law – LLM (Master of Laws)    

 Urban Planning (Developing and Transitional
Regions) – MSc / PGDip / PGCert  

 Spatial Planning – MSc / PGDip  

 Historic Conservation – MSc/PGDip/PGCert  

 Environmental Assessment and Management – MSc /
PGDip  

 Environmental Assessment and Management – MSc /
PGDip  

 Sustainable Building – Performance and Design –
MSc/PGDip/PGCert  

 International Human Rights Law – LLM (Master of Laws)   

 MA Education – TESOL  

 Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice)
– MSc/PGDip/PGCert  

 Project Management in the Built Environment –
MSc/PGDip/PGCert  

 MA in Education – Higher Education  

  International Law, Globalizations and

 International Relations – MA / PGDip / PGCert  

 

Social Work – BA (Hons)    

 Mental Health Nursing – BSc (Hons)  

 BSc (Hons) Nursing (Adult)  

 MSci Nursing(Mental Health and Child)  

 Children’s Nursing – BSc (Hons)  

 MSci Nursing(Adult and Mental Health)  

Drama/English Literature- BA (Hons)/BSc (Hons)    

 Physiotherapy – BSc (Hons)    

 Occupational Therapy – BSc (Hons)    

 Law – LLB (Hons)    

 Interior Architecture – BA (Hons)    

 Architecture – BA (Hons)    

 Anthropology/English Literature (BA (Hons) / BSc(Hons)    

 English Literature/History of Art (BA (Hons) /BSc (Hons))    

 Education Studies/English Literature- BA (Hons) /BSc (Hons)  

 English Literature/ Film Studies -BA (Hons) / BSc(Hons)    

 English Literature/History -BA (Hons) / BSc(Hons)    

 English Literature/ Philosophy-BA (Hons) / BSc(Hons)    

 English Literature/ Publishing Media -BA (Hons) /BSc (Hons)   

 Drama/English Literature- BA (Hons)/BSc (Hons)  

 Physiotherapy – BSc (Hons)  

 Occupational Therapy – BSc (Hons)  

 Anthropology/English Literature (BA (Hons) / BSc(Hons)  

 Anthropology/English Literature (BA (Hons) / BSc(Hons)  

 Anthropology/English Literature (BA (Hons) / BSc(Hons)  

 English Literature/History of Art (BA (Hons) /BSc (Hons))  

 English Language and Communication /English
Literature (BA (Hons) / BSc (Hons)  

 Communication, Media and Culture/ English
Literature (BA (Hons) / BSc (Hons)  

 Education Studies/English Literature- BA (Hons) /BSc (Hons)  

 English Literature/ Publishing Media -BA (Hons) /BSc (Hons)   

 Criminology/ English Literature (BA (Hons) / BSc(Hons)  

 Law – LLB (Hons)  

 Interior Architecture – BA (Hons)  

 Architecture – BA (Hons)  

 English Literature/ Philosophy-BA (Hons) / BSc(Hons)  

 English Language and Communication /Film Studies
(BA (Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /French (BA
(Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /International
Relations (BA (Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /Music (BA
(Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /Philosophy
(BA (Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /Publishing
Media (BA (Hons) / BSc (Hons))    

 English Language and Communication /Sociology (BA
(Hons) / BSc (Hons))    

 English Literature BA (Hons)    

 English Literature/ French Studies -BA (Hons) /BSc (Hons)    

 English Literature/ Japanese Studies -BA (Hons) / BSc (Hons) 

 Psychology – BSc (Hons)  

 Business Management/Psychology – (BA (Hons)/BSc (Hons))  

 English Literature BA (Hons)    

 International Business Management – BA (Hons)  

 Economics, Finance and International Business – BSc (Hons)  

 Human Resource Management – BA (Hons)    

 Business, Enterprise and Entrepreneurship BA (Hons)  

 Business and Management – BA (Hons)  

 Quantity Surveying and Commercial Management –
BSc (Hons)    

 Motorsport Engineering – MEng    

 Mechanical Engineering – MEng    

 Japanese Studies – BA (Hons)    

 Fine Art – BA (Hons)    

 Primary Teacher Education (Campus-Based) – BA (Hons)    

 Education Studies – BA (Hons)  

 Construction Project Management – BSc (Hons)    

 English Language and Communication – BA (Hons) Oxford Brookes 

Business and Management – BA (Hons)       

 International Business Management – BA (Hons)    

 International Business Management – BA (Hons)  

 Economics, Politics and International Relations -BA (Hons)    

 Economics, Politics and International Relations -BA (Hons)    

 Economics, Politics and International Relations – BA (Hons)    

 Economics, Finance and International Business – BSc (Hons)   

 Economics, Finance and International Business -BSc (Hons)    

 Publishing Media – BA (Hons)    

 Philosophy – BA (Hons)    

 Music – BA (Hons)    

 Mechanical Engineering – BEng (Hons)    

 Information Technology Management for Business –
BSc (Hons)    

 Human Biology – BSc (Hons)    

 International Hospitality Management – BSc (Hons)   

 History of Art (BA (Hons)    

 French Studies/History – BA (Hons)/BSc (Hons)    

 Film Studies – BA (Hons)       

 Early Childhood Studies – BA (Hons)  

 Computer Science – BSc (Hons)    

 Communication, Media and Culture – BA (Hons)    

 Biomedical Science – BSc (Hons)    

 Automotive Engineering – BEng (Hons)    

 Planning and Property Development – BA (Hons)    

 Business Management/Communication, Media and
Culture – (BA (Hons)/BSc (Hons))    

 International Relations and Politics – BA (Hons)    

 Motorsport Engineering – BEng (Hons)     

Human Resource Management – BA (Hons)    

 Mechanical Engineering – BSc (Hons)    

 Fine art/Film Studies (BA (Hons) / BSc (Hons))        

 Fine art/French Studies (BA (Hons) / BSc (Hons))    

 Fine Art/History of Art (BA (Hons) / BSc (Hons))    

 Fine art/Music (BA (Hons) / BSc (Hons))       

 Fine art/Publishing Media BA (Hons) / BSc (Hons))

 Film Studies/History of Art (BA (Hons) / BSc(Hons))    

 History of Art/ History (BA (Hons) / BSc (Hons))    

 Business Management/Computer Science- (BA
(Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/Computer Science- (BA
(Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/English Language and
Communication – (BA (Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/English Language and
Communication – (BA (Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/Film Studies – (BA (Hons)/BSc(Hons)) 

 Business Management/French Studies – (BA
(Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/Geography – (BA (Hons)/BSc (Hons))   

 Business Management/ International Relations- (BA
(Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/Japanese Studies- (BA
(Hons)/BSc (Hons)    

 Business Management/Mathematics – (BA (Hons)/BSc(Hons))

 Business Management/Politics – (BA (Hons)/BSc(Hons))    

 Business Management/Publishing Media – (BA
(Hons)/BSc (Hons))    

 Business Management/Sociology – (BA (Hons)/BSc (Hons))   

 Business, Enterprise and Entrepreneurship BA (Hons)    

 English Language and Communication
/Communication, Media and Culture (BA (Hons) / BSc (Hons))  

 English Language and Communication /Education
Studies Culture (BA (Hons) / BSc (Hons))  

 Communication, Media and Culture/ Film Studies
(BA (Hons) / BSc (Hons))  

 Communication, Media and Culture/ International
Relations (BA (Hons) / BSc (Hons))  

 Communication, Media and Culture/ Politics (BA (Hons) / BSc(Hons))  

 Computer Science/Mathematics (BA (Hons)/BSc(Hons))    

 Computer Science/Music (BA (Hons)/BSc (Hons))    

 Computing for Robotic Systems BSc (Hons)    

 Digital Media Production BSc (Hons)    

 Drama/Film Studies – BA (Hons)/BSc (Hons)    

 Education Studies/History- BA (Hons) / BSc (Hons)   

 Film Studies/History- BA (Hons) / BSc (Hons)    

 Film Studies/Japanese Studies- BA (Hons) / BSc(Hons)    

 Film Studies/Japanese Studies- BA (Hons) / BSc(Hons)    

 French Studies/International Relations – BA (Hons)/BSc(Hons)    

 French Studies/Japanese Studies BA (Hons)/BSc (Hons)    

 French Studies/Music – BA (Hons)/BSc (Hons)    

 French Studies/Politics – BA (Hons)/BSc (Hons)    

 French Studies/Publishing Media – BA (Hons)/BSc (Hons)    

 Geography/History – BA (Hons) / BSc (Hons)    

 Geography/ International Relations – BA (Hons) / BSc (Hons)   

 History / International Relations – BA (Hons) / BSc (Hons)    

 History / Japanese Studies – BA (Hons) / BSc (Hons)    

 Mathematics/Music- BA (Hons) / BSc (Hons)    

 Mathematics/ Philosophy- BA (Hons) / BSc (Hons)    

 Philosophy/Politics – BA (Hons) / BSc (Hons)  

 Economics BSc (Hons)    

 Automotive Engineering MEng    

 Events Management BA (Hons)   Oxford Brookes University

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.brookes.ac.uk/international