انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Northumbria

درباره دانشگاه:

دانشگاه Northumbria در سال 1969 تاسیس شده است. ابندا به عنوان کالج Polytechnic تاسیس شد، پس از ادغام سه دانشکده از ابتدای قرن نوزدهم، تبدیل به دانشگاه شد و از آن زمان به عنوان بزرگترین دانشگاه در شمال شرق انگلستان شناخته شده است.

 

رنکینگ:

  • دانشگاه Northumbria طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 702  است .
  • دانشگاه Northumbria در انگلستان رتبه 58 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Newcastle

تعداد دانشجویان:                       

35000

 

دپارتمان ها

هنر

طراحی و علوم اجتماعی

مهندسی و محیط زیست

مدیریت و حقوق

علوم سلامت

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/accommodation-at-northumbria

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

 Bar Professional Training Course (BPTC)   

 Nursing (Mental Health) MNurs   

 Nursing (Child) MNurs   

 Nursing (Adult) MNurs   

 Nursing (Mental Health) MNurs   

 Nursing (Child) MNurs   

 Nursing (Adult) MNurs   

 Physiotherapy (Pre Registration) MSc   

 Physiotherapy (Pre Registration) MSc   

 Master of Clinical Practice (Advanced Critical
Care Practice)   

 Business with Financial Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with International Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Marketing Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Computer Science MSc (Advanced Practice in the
second year)   

 Computing and Information Technology MSc (with
advanced practice in second year)   

 International Development MSc (16 Months)   

 Engineering Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Social Work MA   

 Mechanical Engineering MSc (with advanced
practice in second year)   

 Nursing MSc   

 Nursing Leadership MSc   

 Occupational Therapy (Pre-registration) MSc   

 Renewable and Sustainable Energy Technologies MSc
with advanced practice in second year)   

 Project Management with Advanced Practice MSc 

 Construction Project Management with Building
Information Modelling (BIM) MSc   

 Nursing MSc ( 20 months)   

 Secondary Art, Craft and Design PGCE   

 Primary Education PGCE   

 Legal Practice Postgraduate Diploma   

 Social Work MA   

 Mechanical Engineering MSc (with advanced
practice in second year)   

 Mechanical Engineering MSc (with advanced
practice in second year)   

 Disaster Management and Sustainable Development MSc   

 Conservation of Fine Art MA   

 International Development MSc   

 Nursing MSc   

 Nursing MSc     

 Nursing Leadership MSc   

 Nursing Leadership MSc     

 International Development MSc (16 Months)   

 Business with Financial Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Financial Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with International Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with International Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Marketing Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Marketing Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Business with Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Business with Business Analytics MSc   

 Business with Business Analytics with Study
Abroad MSc   

 International Financial Management with Advanced Practice MSc   

 Theatre and Performance MA   

 Global Logistics, Operations and Supply Chain
Management with Advanced Practice MSc   

 Creative and Cultural Industries Management MA  

 Business with Entrepreneurship MSc (with Advanced Practice in the Second Year)   

 Business with Human Resource Management MSc (with
advanced practice in second year)   

 Business with Logistics and Supply Chain
Management MSc (With Advanced Practice in Second Year)   

 Computer Science MSc (Advanced Practice in the
second year)   

 Computer Science MSc (Advanced Practice in the
second year)   

 Computing and Information Technology MSc (with
advanced practice in second year)   

 Computing and Information Technology MSc (with
advanced practice in second year)   

 Engineering Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Engineering Management MSc (with advanced
practice in second year)   

 Environmental Health MSc (with advanced practice in second year)   

 Digital Marketing with Advanced Practice MSc   

 Real Estate (International) MSc (with advanced
practice in second year)   

 Real Estate MSc (with advanced practice in second year)   

 Renewable and Sustainable Energy Technologies MSc
with advanced practice in second year)   

 Renewable and Sustainable Energy Technologies MSc
with advanced practice in second year)   

 Safety, Health and Environmental Management MSc
(with advanced practice in second year)   

 Project Management with Advanced Practice MSc  

 Project Management with Advanced Practice MSc 

 Business with Business Analytics with Advanced
Practice MSc   

 Construction Project Management with Building
Information Modelling (BIM) MSc   

 Construction Project Management with Building
Information Modelling (BIM) MSc   

 International Business Management (with advanced
practice in second year) MSc   

 International Finance and Investment MSc with
Advanced Practice in Second Year)   

 Nursing MSc (20 months)     

 Nursing MSc (20 months)   

 MSc Mass Communication Management with Advanced Practice   

 MSc Mass Communication Management with Advanced Practice   

 Occupational Therapy (Pre-registration) MSc   

 Biotechnology MSc   

 Business with Financial Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with Financial Management MSc (18
months)   

 Computing and Information Technology MSc (16
months)   

 Computer Science MSc (16 months)   

 Criminology and Criminal Justice MA (16 months) 

 Business with International Management MSc (with study abroad in second year)   

 Business with International Management and
Finance MSc   

 Business with International Management and
Marketing MSc   

 Business with Marketing Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with Management MSc (with study abroad in second year)   

 Business with Management and Marketing MSc   

 Business with International Management MSc   

 Business with Management MSc (18 Months)   

 Business with Marketing Management MSc   

 Engineering Management MSc (16 months)   

 Design Management MA (16 months)   

Applied Linguistics for TESOL MA (16 Months)   

 International Sport Management MSc (21 months)

 Business with Management and Finance MSc   

 Mass Communication Management MSc   

 Mechanical Engineering MSc (16 months)   

 Project Management MSc (16 Months)   

 Master of Education   

 Project Management MSc   

 International Trade Law LLM   

 Psychology MRes   

 History MA   

 English Literature MRes   

 Sport and Exercise Psychology MSc   

 Real Estate MSc   

 Psychology MSc   

 Nutritional Science MSc   

 Microbiology MSc   

 International Sport Management MSc   

 Real Estate (International) MSc   

 Commercial Law LLM   

 Global Logistics, Operations and Supply Chain
Management MSc   

 Forensic Science MSc   

 Engineering Management MSc   

 Engineering Management MSc (16 months)   

 Engineering Management MSc (16 months)   

 Design Management MA   

 Design MA   

 Creative Writing MA   

 Computing and Information Technology MSc   

 Computing and Information Technology MSc (16
months)   

 Computing and Information Technology MSc (16
months)   

 Computer Science MSc   

 Business with Marketing Management MSc   

 Business with Management MSc   

 Business with Logistics and Supply Chain
Management MSc   

 Business with International Management MSc   

 Business with Human Resource Management MSc  

 Business with Hospitality and Tourism Management MSc   

 Business with Financial Management MSc   

 Master of Business Administration   

 Biotechnology MSc   

 Applied Linguistics for TESOL MA (16 Months)   

 Master of Fine Art (MFA)   

 Strength and Conditioning MSc   

 Business with Entrepreneurship MSc   

 Architecture MArch   

 History MRes   

 Arts MRes   

 Mass Communication Management MSc   

 Health Psychology MSc   

 Social Sciences MRes   

 Clinical Exercise Physiology MSc   

 TESOL MA   

 Multidisciplinary Innovation MA   

 Design MRes   

 Animation MA   

 English Literature MA   

 Applied Linguistics for TESOL MA (1 Year )   

 Design Management MA (16 months)   

 Criminology and Criminal Justice MA   

 Computer Science MSc (16 months)   

 Computer Science MSc (16 months)   

 Criminology and Criminal Justice MA (16 months)  

 Environmental Health MSc   

 International Sport Management MSc (21 months) 

 Occupational and Organisational Psychology MSc   

 Business with Financial Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with Financial Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with International Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with International Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with International Management and
Finance MSc   

 Business with International Management and
Finance MSc   

 Business with International Management and
Marketing MSc   

 Business with International Management and
Marketing MSc   

 Business with Marketing Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with Marketing Management MSc (with
study abroad in second year)   

 Business with Management MSc (with study abroad
in second year)   

 Business with Management MSc (with study abroad in second year)   

 Business with Management and Finance MSc   

 Business with Management and Finance MSc   

 Business with Management and Marketing MSc   

 Business with Management and Marketing MSc   

 Business with Financial Management MSc (18
months)   

 Digital Marketing MSc   

 Digital Marketing MSc (with study abroad in second year)   

 Education MA   

 MRes Exercise Science   

 International Financial Management MSc   

 International Financial Management with Study
Abroad MSc   

 Safety, Health and Environmental Management MSc   

 Business with Entrepreneurship MSc (with Study
Abroad in Second Year)   

 Business with Human Resource Management MSc (with study abroad in second year)   

 Business with International Management MSc   

 Business with Management MSc (18 Months)   

 Business with Marketing Management MSc   

 Forensic Accounting MSc   

 Global Logistics, Operations and Supply Chain
Management MSc (with study abroad in second year)   

 Information Science (Data Analytics) MSc   

 Mass Communication Management MSc   

 Mechanical Engineering MSc (16 months)  

BSc (Hons) Social Work (PSRB framework)   

 Physiotherapy BSc (Hons)   

 Occupational Therapy BSc (Hons)   

 BSc (Hons) Nursing Studies (Mental Health)   

 Nursing Studies/Registered Nurse Child BSc (Hons)  

 Nursing Studies/Registered Nurse Learning
Disabilities BSc (Hons)   

 Nursing Studies / Registered Nurse (Adult) BSc
(Hons)   

 Midwifery BSc (Hons)   

 Operating Department Practice (ODP) Diploma of Higher Education  

 Law with Business LLB (Hons)   

 Accounting and Finance BA (Hons)   

 Accounting and Finance BA (Hons)   

 Accounting and Finance BA (Hons)   

 Nursing Science BSc (Hons)   

 BA (Hons) Business Enterprise, Creation and
Management (Top-Up)   

 BA (Hons) Business Enterprise, Creation and
Management (Top-Up)   

 BA (Hons) Business Enterprise, Creation and
Management (Top-Up)   

 BA (Hons) Business Enterprise, Creation and
Management (Top-Up)   

 BA (Hons) Business Enterprise, Creation and
Management (Top-Up)   

 BSc (Hons) Applied Computing (Top-Up)   

 BSc (Hons) Applied Computing (Top-Up)   

 BSc (Hons) Applied Computing (Top-Up)   

 BSc (Hons) Applied Computing (Top-Up)   

 BSc (Hons) Applied Computing (Top-Up)   

 Computer Science with Web Development BSc (Hons)   

 BA (Hons) Tourism and Events Management   

 Sport, Exercise and Nutrition BSc (Hons)   

 Sport Management BSc (Hons)   

 Sociology BSc (Hons)   

 Quantity Surveying BSc (Hons)   

 Psychology BSc (Hons)   

 BA (Hons) Film and TV Production   

 Media and Journalism BA (Hons)   

 Mathematics BSc (Hons)   

 Journalism and English Literature BA (Hons)   

 International Business Management with Spanish BA (Hons)   

 International Business Management with French BA
(Hons)   

 International Business Management BA (Hons)   

 Interior Design BA (Hons)   

 Information Technology Management for Business
BSc (Hons)   

 History and Politics BA (Hons)   

 History BA (Hons)   

 Graphic Design BA (Hons)   

 BSc (Hons) Environmental Geography   

 Geography BA (Hons)   

 Geography BSc (Hons)   

 Forensic Science BSc (Hons)   

 Food Science and Nutrition BSc (Hons)   

 Fine Art BA (Hons)   

 Finance and Investment Management BA (Hons)   

 Film and Television Studies BA (Hons)   

 Fashion Design and Marketing BA (Hons)   

 Fashion Communication BA (Hons)   

 Fashion BA (Hons)   

 English Literature and History BA (Hons)   

 English Literature and Creative Writing BA (Hons)  

 English Literature BA (Hons)   

 English Language Studies BA (Hons)   

 English Language and Literature BA (Hons)   

 BA (Hons) Primary Education   

 BA (Hons) Drama   

 Design for Industry BA (Hons)   

 Criminology and Sociology BSc (Hons)   

 Criminology and Forensic Science BSc (Hons)   

 Criminology BSc (Hons)   

 Computer Science BSc (Hons)   

 Computer Science with Games Development BSc
(Hons)   

 Computer and Digital Forensics BSc (Hons)   

 Communication and Public Relations BSc (Hons)   

 Business with Tourism Management BA (Hons)   

 Business with Marketing Management BA (Hons)   

 Business with Logistics and Supply Chain
Management BA (Hons)   

 Business with International Management BA (Hons)  

 Business with Human Resource Management BA (Hons)  

 Business with Finance Management BA (Hons)   

 BA (Hons) Business with Economics   

 Business Management BA (Hons)   

 BSc (Hons) Building Surveying   

 BSc (Hons) Biomedical Science   

 Applied Sport Science with Coaching BSc (Hons)   

 BSc (Hons) Chemistry   

 BSc (Hons) Biology   

 Accounting BA (Hons)   

 3D Design BA (Hons)   

 Chemistry MChem   

 Real Estate BSc (Hons)   

 Physics BSc (Hons)   

 Physics with Astrophysics BSc (Hons)   

 Mass Communication with Public Relations BA
(Hons)   

 Mass Communication with Business BA (Hons)   

 Mass Communication with Advertising BA (Hons)   

 Civil Engineering BEng (Hons)   

 American Studies BA (Hons)   

 Mechanical Engineering MEng   

 Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)  

 Law with International Business LLB (Hons)   

 Human Resource Management BA (Hons)   

 Marketing Management BA (Hons)   

 Mass Communication BA (Hons)   

 Business (with Law) BA (Hons)

Animation BA (Hons)   

 Childhood and Early Years Studies BA (Hons)   

 Computer Science MComp   

 Mathematics MMath   

 Mechanical and Automotive Engineering BEng (Hons)

 Mechanical and Automotive Engineering MEng   

 Physical Geography BSc (Hons)   

 Physics MPhys (Hons)   

 BEng (Hons) Automotive Engineering   

 Computer and Digital Forensics MComp (Hons)   

 Computer Networks and Cyber Security BSc (Hons)  

 Computer Science with Artificial Intelligence BSc
(Hons)   

 BA (Hons) Business with Accounting   

 Business with Entrepreneurship BA (Hons)   

 Business with Management BA (Hons)   

 International Relations and Politics BA (Hons)   

 Bachelor of Mechanical and Architectural
Engineering   

 BSc (Hons) Social Science Extended Degree   

 BA (Hons) Business Foundation Year   

 BSc (Hons) Construction Engineering Management  

 BSc (Hons) Environmental Science   

 BA (Hons) Guidance and Counselling   

 BSc (Hons) Integrated Health and Social Care   

 LLB (Hons) Law Foundation Year   

 Mobile Communications Engineering (top-up award)
BEng (Hons)   

 BA (Hons) Sport Development   

 Sport Coaching BSc (Hons)   

 Psychology with Criminology BSc (Hons)   

 Mobile Communications Engineering (top-up award)
BEng (Hons)   

 Mobile Communications Engineering (top-up award)
BEng (Hons)   

 Logistics and Supply Chain Management BA (Hons)  

 International Hospitality and Tourism Management
(Top-Up) BA (Hons)   

 Architecture BA (Hons)   

 Applied Sport and Exercise Science BSc (Hons)   

 Applied Computing (top-up award) BSc (Hons)   

 M Law   

 Entrepreneurial Business Management BA (Hons)   

 Mechanical Design and Engineering (top-up award)  

 Electronic Design Engineering (top-up award) BEng
(Hons)   

 Interior Architecture BA (Hons)   

 Business and Finance (top up award) BA (Hons)   

 Business and Marketing (top up award) BA (Hons)   

 International Banking and Finance (Completion
award) BA (Hons)   

 Business and International Management (top up
award) BA (Hons)   

 Business (top up award) BA (Hons)   

 Business (top up award) BA (Hons)   

 Business (top up award) BA (Hons)   

 Business (top up award) BA (Hons)   

 Business (top up award) BA (Hons)   

 Mechanical Engineering BEng (Hons)   

 Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)  

 Computer Networks and Cyber Security MComp(Hons)   

 Computer Science with Artificial Intelligence
MComp   

 Computer Science with Games Development MComp   

 Computer Science with Web Development MComp   

 Human Geography (MGeog)   

 Physical Geography (MGeog)   

 BEng (Hons) Engineering Foundation Year   

 Physics with Astrophysics MPhys (Hons)   

 BSc (Hons) Computing and Information Technology
Foundation Year   

 BA (Hons) Arts Foundation Year   

 BSc (Hons) Built and Natural Environment
Foundation Year   

 Automotive Engineering MEng (Hons)   

 Civil Engineering MEng (Hons)   

 Mechanical and Architectural Engineering MEng
(Hons)   

 Law LLB (Hons)   

 Interaction Design BA (Hons)   

 BSc (Hons) Humanities Foundation Year   

 BSc (Hons) Applied Sciences Foundation Year   

 Mass Communication (Completion Award) BA (Hons)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria