انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Lincoln

درباره دانشگاه:

دانشگاه Lincoln  در سال 1992 تاسیس شده است و در قلب یک شهر امن، پر جنب و جوش و تاریخی  که کمتر از دو ساعت از لندن فاصله دارد واقع شده است. رشته های ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه ها، علوم کامپیوتر و اطلاع رسانی، آموزش، تاریخ، روانشناسی، و کار اجتماعی و سیاست و مدیریت اجتماعی بسیار قوی در این دانشگاه برگزار میشود و شهرت جهانی دارد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Lincoln طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1020  است .
  • دانشگاه Lincoln  در انگلستان رتبه  80 دارد.

 

دانشکده اصلی :

East Midlands

 تعداد دانشجویان:                       

12000

 

دپارتمان ها

کشاورزی و علوم دامپزشکی

هنر، معماری و طراحی

مدیریت و حقوق

علوم سلامت و علوم اجتماعی

مدیا و تکنولوژی

الهیات

 

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.lincoln.ac.uk/home/studentlife/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc Social Work  

 MA Journalism (War and International Human
Rights)  

 MA Journalism (Sports)  

 MA Journalism (Science and Environment)  

 MA Journalism (Arts)  

 MA Journalism  

 MA English Studies  

 MA Creative Writing  

 MA 21st Century Literature  

 MA Public Relations  

 Erasmus Mundus Master Advanced Development in
Social Work – EMMA  

 MA Studies in Media and Culture  

 MA Fine Art  

 MA Digital Media  

 MA Photography  

 MA Design  

 LLM International Law  

 LLM International Business Law  

 MA Conservation of Cultural Heritage  

 MA Education  

 MSc by Research Geography  

 MSc by Research Geography  

 MSc Clinical Animal Behavior  

 MBA Master of Business Administration (Full-time)
 

 MSc Tourism and Marketing  

 MSc Fashion Management  

 MSc Construction Science and Management  

 MSc Sport Science  

 MA Medieval Studies  

 MSc Marketing  

 MSc International Business  

 MSc International Business  

 MA Interior Architecture and Design  

 MSc Human Resource Management (Full Time)  

 MSc Forensic Psychology  

 MSc Events Management  

 MA Design for Exhibition and Museums  

 Graduate Diploma Conservation Studies  

 MSc Computer Science by Research  

 MSc Computer Science by Research  

 MA Choreography  

 MSc Accounting  

 MSc Biotechnology  

 MSc Computer Science  

 MSc by Research Sport and Exercise Science/Sports
Studies  

 MSc by Research Sport and Exercise Science/Sports
Studies  

 MArch Master of Architecture  

 MSc Developmental Psychology  

 MSc Healthcare in Secure Environments  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Finance  

 MSc Forensic Science  

 MSc by Research Life Sciences  

 MSc by Research Life Sciences  

 MSc by Research Applied Mathematics  

 MSc by Research Applied Mathematics  

 MSc by Research /MPhil/PhD Chemistry  

 MSc by Research /MPhil/PhD Chemistry  

 MSc by Research Computational Physics  

 MSc by Research Computational Physics  

 MA by Research English  

 MA by Research English  

 MA by Research History  

 MA by Research History  

 MA by Research Journalism  

 MA by Research Journalism  

 MA Nineteenth Century Studies  

 MSc by Research Pure Mathematics  

 MSc by Research Pure Mathematics  

 MSc Management  

 MSc Management  

 MSc Management and International Relations  

 MSc by Research Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences  

 MSc by Research Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences  

 MA by Research Media and Cultural Studies  

 MA by Research Media and Cultural Studies  

 MSc Accounting and Finance  

 MA Culture and Heritage Management  

 MSc Marketing with Luxury Brands  

 MSc Project Management  

 MSc Logistics and Global Operations  

 MSc International Business Economics  

 MSc International Investment Banking  

 MA by Research Art  

 MA by Research Art  

 MSc Crisis and Disaster Management  

 MSc Agri-Food Technology  

 MArch Global Practice Architecture  

 MSc by Research Engineering  

 MSc by Research Engineering  

 MSc Engineering Management  

 MSc by Research Forensic Science  

 MSc by Research Forensic Science  

 MA Gender Studies  

 MA International Relations  

 MSc Microbiology  

 MA Politics  

 MSc Psychological Research Methods  

 MSc Sports Therapy  

 MSc Accounting and Finance

MSc Microbial Biotechnology  

 MSc Governance  

 MSc Analytical Sciences  

 MA Theatre  

 MA by Research Geography  

 MA by Research Geography  

 MSc Physiotherapy (pre-registration)  

 MA Journalism (Digital)  

 MA History  

 MA Criminology and Criminal Justice  

 MA Film Production

BSc (Hons) Economics and Finance  

 MChem (Hons) Chemistry for Drug Discovery and
Development  

 MBio Bio Veterinary Science  

 MEcon Economics and Finance  

 BSc (Hons) Chemistry for Drug Discovery and
Development  

 BSc (Hons) Chemistry with Education  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science  

 BA (Hons) Social Policy  

 BA (Hons) Communications and Public Relations  

 BA (Hons) Product Design  

 BSc (Hons) Nursing with Registered Nurse (Mental
Health)  

 BSc (Hons) Nursing with Registered Nurse (Adult)  

 BA (Hons) Marketing Management  

 BA (Hons) Journalism and Public Relations  

 BA (Hons) Journalism  

 BA (Hons) International Tourism Management  

 BA (Hons) International Relations and Politics  

 BA (Hons) International Business Management  

 BA (Hons) Interior Architecture and Design  

 BA (Hons) Interactive Design  

 BA (Hons) Illustration  

 BA (Hons) Graphic Design  

 BSc (Hons) Forensic Science  

 BA (Hons) Fashion  

 BSc (Hons) Events Management  

 BA (Hons) Design for Exhibition and Museums  

 BA (Hons) Dance  

 BA (Hons) Conservation of Cultural Heritage  

 MComp Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BA (Hons) Business Studies (with Professional
Practice)  

 BA (Hons) Business and Management (with
Professional Practice)  

 BA (Hons) Business and Finance  

 BSc (Hons) Biomedical Science  

 BA (Hons) Sound and Music Production  

 BA (Hons) Animation and Visual Effects  

 BA (Hons) Advertising and Marketing  

 BA (Hons) Accountancy and Finance  

 BSc (Hons) Bio veterinary Science  

 BSc (Hons) Biology  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BSc (Hons) Zoology  

 BA (Hons) Sociology  

 BSc (Hons) Health and Exercise Science  

 MPharm Pharmacy  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 LLB (Hons) Law  

 MChem Chemistry  

 BA (Hons) English and Journalism  

 BSc (Hons) Economics  

 BEng (Hons) Electrical Engineering (Electronics)  

 MChem Forensic Chemistry  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Strength and Conditioning in Sport  

 MBio Biochemistry  

 BA (Hons) Business Economics  

 BSc (Hons) Professional Practice  

 BA (Hons) Criminology and Sociology  

 BEng (Hons) Electrical Engineering (Control
Systems)  

 BSc (Hons) Business Psychology  

 MChem Chemistry with Education  

 MChem Chemistry with Mathematics  

 BA (Hons) English and Creative Writing  

 BA (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Construction Science and Management  

 Bsc (Hons) Forensic Chemistry  

 BA (Hons) Art History and History  

 BA (Hons) American Studies  

 BA (Hons) Magazine Journalism  

 BSc (Hons) Ecology and Conservation  

 BA (Hons) Film Production  

 BSc (Hons) Sport Development and Coaching  

 BSc (Hons) Psychology with Forensic Psychology  

 BSc (Hons) Psychology with Clinical Psychology  

 BSc (Hons) Psychology  

 BA (Hons) Politics and Social Policy  

 BA (Hons) Politics  

 BA (Hons) Media Production  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BA (Hons) International Relations and Social
Policy  

 BA (Hons) International Relations  

 BA (Hons) History  

 BSc (Hons) Health and Social Care  

 MComp Games Computing  

 BSc (Hons) Games Computing  

 BA (Hons) Fine Art  

 BA (Hons) Film and Television Studies  

 BA (Hons) English  

 BA (Hons) Drama and Theatre  

 BA (Hons) Criminology and Social Policy  

 BA (Hons) Criminology  

 BA (Hons) Creative Advertising  

 BA (Hons) Business and Marketing (with
Professional Practice)  

 BArch (Hons) Architecture  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science  

 BA (Hons) Journalism Studies  

 BSc (Hons) Animal Behavior and Welfare  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering (Control
Systems)  

 LLB (Hons) Law and Criminology  

BSc (Hons) Forensic Chemistry  

 BSc (Hons) Chemistry  

 BA (Hons) Drama and English  

 BA (Hons) English and History  

 MMath Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematics and Computer Science  

 BSc (Hons) Mathematics and Physics  

 MMath Mathematics and Physics  

 BA (Hons) Music  

 BA (Hons) Photography  

 BSc (Hons) Physics  

 MPhys Physics  

 BSc (Hons) Physical Education and Sport  

 MBio Zoology  

 MEng (Hons) Electrical Engineering (Electronics)  

 BEng (Hons) Electrical Engineering (Power and
Energy)  

 MEng (Hons) Electrical Engineering (Power and
Energy)  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering (Power and
Energy)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (Power and
Energy)  

 MBio Biomedical Science  

 MBio Biology  

 MBio Animal Behavior and Welfare  

 BSc (Hons) Banking and Finance  

 MFin Banking and Finance  

 BA (Hons) Business and Enterprise Development  

 BA (Hons) Architecture  

 BA (Hons) Media Studies  

 BA (Hons) Politics and Sociology  

 MEng (Hons) Electrical Engineering (Control
Systems)  

 BEng (Hons) Automation Engineering  

 BSc (Hons) Chemistry with Mathematics  

 BA (Hons) Philosophy  

 BA (Hons) Social Policy and Sociology  

 BA (Hons) Journalism and Creative Writing  

 BA (Hons) Sports Journalism  

 BSc (Hons) Mathematics with Philosophy  

 MPhys Physics with Philosophy  

 BSc (Hons) Physics with Philosophy  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (Control
Systems)  

 BSc (Hons) Paramedic Science  

 BA (Hons) Sports Business Management

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.lincoln.ac.uk/home/lbs/militaryprogrammes/courses/