انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Leeds Beckett

درباره دانشگاه:

دانشگاه Leeds Beckett در سال 1824 تاسیس شده است. این دانشگاه در سال 2010 جایزه بهترین دانشگاه در زمینه آموزش زبان انگلیسی،و میزان رضایت دانشجویان از اقامت دانشجویی را از آن خود کرده وهمینطور پیشرو در زمینه نوآوری در برنامه های درسی از جمله روابط عمومی، مدیریت رویداد، سلامت مردان و مربیگری ورزشی است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Leeds Beckett طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1304  است .
  • دانشگاه Leeds Beckett در انگلستان رتبه 89 دارد.

 

دانشکده اصلی

Leeds City

تعداد دانشجویان:                       

29,000

 

دپارتمان ها:

هنر

محیط زیست و تکنولوژی

مدیریت و حقوق

سلامت و علوم اجتماعی

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.leedsbeckett.ac.uk/our-university/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate:

Undergraduate:

Master of Science in Physiotherapy (Pre-registration)  

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-registration)   

 Master of Arts in Social Work   

 Master of Science in Physiotherapy
(Pre-registration)   

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-registration)   

 MSc Dietetics   

 Postgraduate Diploma in Dietetics   

 Postgraduate Certificate in Sports Injury
Management   

 Master of Science in Sport and Exercise Medicine   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Medicine   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 Master of Arts in International Communication   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Science   

 Master of Science in Sport and Exercise Science   

 Master of Science in Sport and Exercise Nutrition

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Art and Design   

 Postgraduate Certificate in Primary Education
(5-11) with recommendation for QTS   

 Master of Science in Nutrition in Practice   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Nutrition   

 Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
Nutrition   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 Postgraduate Certificate in Primary Education
(5-11) with Recommendation for QTS – Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Design and Technology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Design and Technology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Geography   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – English   

 Master of Arts in Sport Business   

 Postgraduate Diploma in Sport Business   

 Postgraduate Certificate in Sport Business   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 PG Cert Sport and Exercise Physiology   

 MSc Sports and Exercise Therapy   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in English: Contemporary
Literatures   

 Master of Architecture   

 Master of Arts in Architecture   

 Master of Science in Civil Engineering   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in Drama and Creative Writing in
Education   

 Master of Science in Sport and Exercise
Physiology   

 Master of Science in Sport and Exercise
Biomechanics   

 Postgraduate Diploma in Public Health – Health
Promotion   

 Master of Science in Public Health – Health
Promotion   

 Master of Science in Psychology of Sport and
Exercise   

 Master of Science in Psychology – Conversion
Award   

 Postgraduate Diploma in Law   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Physiology   

 Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
Psychology   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Biomechanics   

 Postgraduate Diploma in Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Physical Education   

 Master of Arts in Social History   

 Master of Arts in Physical Education   

 Master of Science in Physical Activity and Health

 Postgraduate Diploma in Physical Activity and
Health   

 Master of Laws (Qualifying Law Degree)   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Biology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Biology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Mathematics   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Music   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Music   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Physics   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Master of Science in Strength and Conditioning   

 Postgraduate Diploma in Sport Coaching   

 Postgraduate Certificate in Strength and
Conditioning   

 Postgraduate Diploma in Strength and Conditioning

 Postgraduate Certificate in Sport Coaching   

 Master of Science in Strategic and Digital
Marketing   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Masters by Research Professional Practice   

 Master of Science in International Tourism and
Hospitality Management   

 Master of Arts in Filmmaking   

 Postgraduate Diploma in Community Specialist
Practitioner – District Nursing   

 Master of Science in International Banking and
Investment   

 Master of Science in International Tourism and
Hospitality Management   

Master of Science in Physiotherapy (Pre-registration)

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-registration)   

 Master of Arts in Social Work   

 Master of Science in Physiotherapy
(Pre-registration)   

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-registration)   

 MSc Dietetics   

 Postgraduate Diploma in Dietetics   

 Postgraduate Certificate in Sports Injury
Management   

 Master of Science in Sport and Exercise Medicine   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise Medicine   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 Master of Arts in International Communication   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Science   

 Master of Science in Sport and Exercise Science   

 Master of Science in Sport and Exercise Nutrition

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Art and Design   

 Postgraduate Certificate in Primary Education
(5-11) with recommendation for QTS   

 Master of Science in Nutrition in Practice   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Nutrition   

 Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
Nutrition   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 Postgraduate Certificate in Primary Education
(5-11) with Recommendation for QTS – Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Design and Technology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Design and Technology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Geography   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – English   

 Master of Arts in Sport Business   

 Postgraduate Diploma in Sport Business   

 Postgraduate Certificate in Sport Business   

 Master of Science in Journalism   

 Master of Arts in Public Relations and Strategic
Communication   

 PG Cert Sport and Exercise Physiology   

 MSc Sports and Exercise Therapy   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in English: Contemporary Literatures 

 Master of Architecture   

 Master of Arts in Architecture   

 Master of Science in Civil Engineering   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in Drama and Creative Writing in
Education   

 Master of Science in Sport and Exercise
Physiology   

 Master of Science in Sport and Exercise
Biomechanics   

 Postgraduate Diploma in Public Health – Health
Promotion   

 Master of Science in Public Health – Health
Promotion   

 Master of Science in Psychology of Sport and
Exercise   

 Master of Science in Psychology – Conversion
Award   

 Postgraduate Diploma in Law   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Physiology   

 Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
Psychology   

 Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Biomechanics   

 Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
Biomechanics   

 Postgraduate Diploma in Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Physical Education   

 Master of Arts in Social History   

 Master of Arts in Physical Education   

 Master of Science in Physical Activity and Health  

 Postgraduate Diploma in Physical Activity and
Health   

 Master of Laws (Qualifying Law Degree)   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Biology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Biology   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Mathematics   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Music   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Music   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Physical Education   

 Postgraduate Certificate in Secondary Education
(11-16) with recommendation for QTS – Physics   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Master of Science in Strength and Conditioning   

 Postgraduate Diploma in Sport Coaching   

 Postgraduate Certificate in Strength and
Conditioning   

 Postgraduate Diploma in Strength and Conditioning 

 Postgraduate Certificate in Sport Coaching   

 Master of Science in Strategic and Digital
Marketing   

 Master of Arts in Urban Design   

 Master of Science in Sport Coaching   

 Postgraduate Diploma in Landscape Architecture   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Master of Science in Entrepreneurship and
Business Development   

 Master of Arts in Landscape Architecture   

 Masters by Research Professional Practice   

 Master of Science in International Tourism and
Hospitality Management   

 Master of Arts in Filmmaking   

 Postgraduate Diploma in Community Specialist
Practitioner – District Nursing   

 Master of Science in International Banking and
Investment   

 Master of Science in International Tourism and
Hospitality Management  

Bachelor of Science in Biomedical Sciences
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with
Analytics (Honors)   

 Bachelor of Science in Project Management –
Construction (Top-UP) (Honors)   

 Bachelor of Arts in Media, Communication,
Cultures   

 Bachelor of Arts in Interior Architecture and
Design (Honors)   

 Bachelor of Arts in History (Honors)   

 Bachelor of Arts in English Literature (Honors)   

 Bachelor of Arts in English & History
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Music Production and Performance (Honors)   

 Bachelor of Arts in Landscape Architecture and
Design (Honors)   

 Bachelor of Arts in English with Creative Writing
(Honors)   

 Bachelor of Arts in English & Media (Honors)   

 Bachelor of Engineering in Engineering Management – Top-Up (Honors)  

 Bachelor of Science in Sports Studies – L6 Top Up
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Sociology (Honors)   

 Integrated Masters in Biomedical Sciences   

 Bachelor of Arts in Criminology (Honors)   

 Bachelor of Arts in Young People, Communities and
Society (Honors)   

 Bachelor of Arts in Criminology with Psychology
(Honors)   

 Master of Engineering in Computer Forensics and
Security   

 Bachelor of Arts in Human Geography and History
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Accounting with
Finance (Honors)   

 Bachelor of Science in Counselling and Mental
Health (Honors)   

 Bachelor of Arts in International Relations
(Honors)   

 BA (Hons) International Relations with Global
Development   

 BA (Hons) International Relations with Peace
Studies   

 BA (Hons) International Relations with Politics   

 BA (Hons) International Relations with Political
Economy   

 BA (Hons) International Relations with Human
Rights   

 Bachelor of Laws in Law with International
Business (Honors)   

 Bachelor of Laws in Law with Management (Honors)   

 BA (Hons) Music Industries Management   

 BSc (Hons) Physical Activity, Exercise and Health

 BSc (Hons) Physical Activity, Exercise and Health
with Foundation Year   

 BA (Hons) Physical Education with Foundation Year

 BA (Hons) Physical Education with Outdoor
Education with Foundation Year   

 BA (Hons) Politics with Global Development   

 BA (Hons) Politics with Peace Studies   

 BA (Hons) Politics with International Relations   

 BA (Hons) Politics with Political Economy   

 BA (Hons) Politics with Human Rights   

 BA (Hons) Professional Practice   

 BSc (Hons) Public Health and Society   

 BA (Hons) Public Relations and Brand
Communication   

 BSc (Hons) Real Estate and Property Management  

 BEng (Hons) Robotics and Automation   

 MEng Robotics and Automation   

 BSc (Hons) Social Care, Justice and Recovery   

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science with
Foundation Year   

 BA (Hons) Sport and Social Sciences with
Foundation Year   

 BA (Hons) Sport Business Management with
Foundation Year   

 BA (Hons) Sport Development with Foundation Year   

 BA (Hons) Sport Marketing with Foundation Year   

 BSc (Hons) Sports Coaching with Foundation Year  

 BA (Hons) Teaching and Education   

 BA (Hons) Working with Children, Young People and Families  

 BA (Hons) Theatre and Performance   

 Bachelor of Science in Computer Science (Honors)  

 Bachelor of Arts in Innovation and Skills for
Social Change(Honors)   

 BA (Hons) Music Performance and Production   

 BA (Hons) Product Design   

 BA (Hons) Sociology and Criminology   

Bachelor of Science in Speech and Language
Therapy (Honors)   

 Bachelor of Science in Physiotherapy (Honors)   

 Bachelor of Science in Mental Health Nursing
(Honors)   

 Bachelor of Science in Dietetics (Honors)   

 Bachelor of Arts in Social Work (Honors)   

 Bachelor of Arts in Journalism (Honors)   

 Bachelor of Science in Nutrition (Honors)   

 Bachelor of Arts in Public Relations (Honors)   

 Bachelor of Arts in Public Relations with
Journalism (Honors)   

 Bachelor of Arts in Primary Education (Early
Years 3-7) with recommendation for QTS   

 Bachelor of Arts in Architecture (Honors)   

 Bachelor of Science in Safety, Health and
Environmental Management (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business and Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Computer Forensics and
Security (Honors)   

 Bachelor of Science in Computer Forensics
(Honors)   

 Bachelor of Science in Civil Engineering (Honors)

 Bachelor of Arts in Childhood Studies (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Studies (Honors)   

 Bachelor of Science in Business Information
Technology (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business and Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Building Surveying
(Honors)   

 Bachelor of Science in Broadcast Media
Technologies (Honors)   

 Bachelor of Science in Architectural Technology
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Accounting and Finance
(Honors)   

 Bachelor of Engineering in Civil Engineering
(Honors)   

 Master of Engineering in Computer Science   

 Bachelor of Science in Computer Animation and
Visual Effects (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Economics (Honors)   

 Bachelor of Engineering in Building Services
Engineering (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with
Finance (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with
Marketing (Honors)   

 Bachelor of Science in Psychology (Honors)   

 Bachelor of Arts in Politics (Honors)   

 Bachelor of Arts in Physical Education with
Outdoor Education (Honors)   

 Bachelor of Arts in Physical Education (Honors)   

 Bachelor of Science in Music Technology (Honors) 

 Bachelor of Arts in Music Production (Honors)   

 LLB (Hons) Law   

 Bachelor of Arts in International Tourism
Management (Honors)   

 Bachelor of Arts in International Business (Honors) 

 Bachelor of Arts in Human Geography and Planning
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Human Geography (Honors)   

 Bachelor of Arts in Graphic Arts and Design
(Honors)   

 Bachelor of Science in Games Design (Honors)   

 Bachelor of Arts in Fine Art (Honors)   

 Bachelor of Arts in Entertainment Management
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Early Childhood Education
(QTS 2 Year Route) (Honors)   

 Bachelor of Arts in Dance (Honors)   

 Bachelor of Arts in Dance (Honors)   

 Bachelor of Science in Creative Media Technology
(Honors)   

 Bachelor of Science in Construction Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Computing (Honors)   

 Bachelor of Engineering in Electronic and
Electrical Engineering (Honors)   

 Bachelor of Arts in Filmmaking (Honors)   

 Bachelor of Arts in Economics and Finance
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Events Management (Honors)   

 Bachelor of Arts in Fashion (Honors)   

 Bachelor of Science in Project Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Digital Journalism
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Fashion Marketing (Honors)   

 Bachelor of Science in Health and Community Care
(Honors)   

 Bachelor of Science in Hospitality Business
Management (Honors)   

 Bachelor of Laws in Law with Finance (Honors)   

 Master of Engineering in Mathematics and Computer Science   

 Master of Planning   

 Bachelor of Science in Computer Security (Honors)  

 Bachelor of Arts in Enterprise and Business
Creation (Honors)   

 Bachelor of Arts in Youth Work and Community
Development – JNC (Honors)   

 Bachelor of Science in Sports and Exercise
Therapy (Honors)   

 Bachelor of Science in Sports Events Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Sports Coaching (Honors)   

 Bachelor of Science in Sport, Physical Activity
and Health (Honors)   

 Bachelor of Arts in Sport Marketing (Honors)   

 Bachelor of Arts in Sport Business Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Sport and Exercise Science
(Honors)   

 Bachelor of Science in Safety, Health and
Environmental Management (Honors)   

 Bachelor of Science in Quantity Surveying
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Sport Development (Honors)   

 Bachelor of Science in Environmental Health
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Social Psychology (Honors)   

 Bachelor of Science in Sport and Social Sciences
(Honors)   

 Bachelor of Science in Safety, Health and
Environmental Management (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business and Management
(Honors)   

 Bachelor of Science in Adult Nursing (Honors)     

 Bachelor of Arts in Childhood Development and
Play work (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with Law
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with
Enterprise (Honors)   

 Bachelor of Arts in Business Management with
Leadership (Honors)   

 Bachelor of Arts in Retail Marketing Management
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Marketing Management (Honors)  

 Bachelor of Arts in Marketing with Advertising
Management (Honors)   

 Bachelor of Arts in Human Resource Management and Business (Honors)  

 Bachelor of Arts in Performing Arts (Honors)   

 Bachelor of Arts in Early Years with Enterprise
(Honors)   

 Bachelor of Arts in Primary Education (5-11) with
recommendation for QTS   

 Bachelor of Arts in Primary Education
(Accelerated Degree)   

 Bachelor of Science in Adult Nursing (Honors)   

 Bachelor of Science in Health and Community Care
(Honors)

BA (Hons) Sociology and Psychological Studies

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://courses.leedsbeckett.ac.uk