انتخاب زبان
انتخاب زبان

درباره دانشگاه:

دانشگاه Kent در سال 1965 تاسیس شده است، تدریس با کیفیت بالا در کنت، دانش آموزان را تشویق می کند تا به طور مستقل فکر کنند و با موقعیت های مختلف سازگار شوند. این رویکرد فرصتی برای حضور در بسیاری از مذاکرات و کارگاه های مختلف به دانش آموزان ارائه میدهد تا مطالعات خود را در زمینه های گسترده گسترش دهند.

رنکینگ:

  • دانشگاه Kent طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 397 است .
  • دانشگاهKent  در انگلستان رتبه  23 دارد.

 

تعداد دانشجویان:                                               دانشکده:                                                                                                     دانشکده اصلی          

Canterbury                                                Tonbridge, Kent, Medway, Brussels, Paris, Athens                                19,000

 

دپارتمان ها

علوم پایه

علوم اجتماعی

علوم انسانی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.kent.ac.uk/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Positive Behavior Support – PDip, MSc   

 Intellectual and Developmental Disabilities and
Forensic Issues – MSc   

 Autism Studies – PCert, PDip, MA   

 The Contemporary – MA   

 Social Work – MA   

 Analysis and Intervention in Intellectual and
Developmental Disabilities – PDip, MSc   

 Sociology – MA   

 Methods of Social Research – PCert, PDip, MA   

 Postcolonial Studies – MA   

 Law (Pathway International Law) – LLM, PDip   

 Law (Pathway International Commercial Law) – LLM,
PDip   

 Political Sociology – MA   

 Law (Pathway Medical Law and Ethics) – LLM, PDip   

 Environmental Social Science (MSc)   

 Law – LLM, MPhil   

 International Social Policy – PDip, MA   

 Law (Pathway International Criminal Justice) –
LLM, PDip   

 Dickens and Victorian Culture – MA   

 Criminology – MA   

 English and American Literature

 Creative Writing – MA   

 Medical Humanities – MA   

 Law (Pathway International Environmental Law) –
LLM, PDip   

 Two Year Master’s in Criminology (MA)   

 Postcolonial Studies (Paris) (MA)   

 Law – LLM, PDip, PCert   

 Law (Pathway Human Rights Law) – LLM, PDip   

 Law (Pathway Environmental Law and Policy) – LLM,
PDip   

 Law (Pathway Criminal Justice) – LLM, PDip   

 English and American Literature – MA

 Criminology with a Semester Abroad (MA)   

 Creative Writing – MA (Canterbury and Paris)   

 Higher Education (PCert)   

 Law (Pathway International Law with International
Relations) – LLM, PDip   

 Two Year Master’s in International Social Policy
– MA   

 Two Year Master’s in Methods of Social Research –
MA   

 Two-year Master’s in Sociology – MA   

 Applied Behavior Analysis – PCert, PDip, MSc   

 Law (Pathway Law and the Humanities) – LLM, PDip   

 Higher Education – PDip, MA   

 Law (Pathway International Law) – LLM, PDip   

 Law (Pathway International Commercial Law) – LLM,
PDip   

 Law (Pathway Medical Law and Ethics) – LLM, PDip   

 Law (Pathway International Criminal Justice) –
LLM, PDip   

 Law (Pathway International Environmental Law) –
LLM, PDip   

 Law – LLM, PDip, PCert   

 Law (Pathway Human Rights Law) – LLM, PDip   

 Law (Pathway Environmental Law and Policy) – LLM,
PDip   

 Law (Pathway Criminal Justice) – LLM, PDip   

 Law (Pathway International Law with International
Relations) – LLM, PDip   

 Law (Pathway Law and the Humanities) – LLM, PDip   

 Law (Pathway Intellectual Property Law) – LLM,
PDip   

 Law (Pathway Intellectual Property Law) – LLM,
PDip   

 Security and Terrorism – PDip, MA   

 The Contemporary (Paris) – MA   

 Poetry as Practice – MA   

 International Multimedia Journalism – MA   

 Applied Linguistics for Teaching English to
Speakers of Other Languages (TESOL) (MA)   

 Linguistics – MA   

 Language and Literature – MA   

 International Relations (International Double
Award) MA   

 International Accounting and Finance (MSc)   

 Networks and Security – MSc   

 The Kent MBA – MBA   

 Management (International Business) – MSc   

 Finance (Finance, Investment and Risk) – MSc   

 Computer Security (MSc)   

 Computer Science – MSc   

 Advanced Software Development (MSc)   

 Advanced Computer Science (Computational
Intelligence) MSc   

 Advanced Computer Science MSc   

 Curating – MA   

 Logistics and Supply Chain Management – MSc   

 Human Resource Management – MSc   

 International Banking and Finance (MSc)   

 Finance (Finance and Management) – MSc   

 Marketing – MSc   

 Business Analytics (MSc)   

 Creative Producing – MA   

 Cyber Security – MSc   

 Finance (Financial Markets) – MSc   

 International Human Resource Management – MSc   

 Management – MSc   

 Science Communication – MA   

 Digital Marketing and Analytics – MSc   

 Peace and Conflict Studies (Joint degree) – MA   

 Advanced Computer Science (Cloud Computing and
Big Data) – MSc   

 Reproductive Medicine: Science and Ethics – MSc   

 Conservation and Rural Development (MSc)   

 Comparative Literature – MA   

 Cancer Biology (MSc)   

 Research Methods in Psychology – MSc   

 Social and Applied Psychology – MSc   

 Medieval and Early Modern Studies – MA   

 Forensic Psychology (MSc)   

 Ethnobotany (MSc)   

 Environmental Anthropology (MA)   

 Conservation Project Management (MSc)   

 Conservation Biology (MSc)   

 Cognitive Psychology/Neuropsychology (MSc)

Ancient History MA   

 Intellectual and Developmental Disabilities –
PCert, PDip, MA   

 Multimedia Journalism – MA   

 Modern History – MA   

 Modern French Studies (Paris) (MA)   

 International Finance and Economic Development
(MSc)   

 French and Comparative Literature (MA)   

 European Theatre (MA)   

 Economics – MSc   

 Roman History and Archaeology – MA (Rome)   

 Conservation and International Wildlife Trade –
MSc   

 Architectural Visualization (MA)   

 Film – MA   

 American Studies (MA)   

 Actuarial Science Pdip   

 Philosophy – MA   

 MA – Anthropology   

 Reasoning – MA   

 Economics Conversion Program/Diploma in Economic
Analysis – MSc, PDip   

 Economics and Finance (MSc)   

 Economics and Econometrics (MSc)   

 Archaeology (MA)   

 Conservation and Tourism (MSc)   

 Forensic Science (MSc)   

 Developmental Psychology (MSc)   

 Physics (Euromasters) – MSc   

 Architecture and the Sustainable Environment
(MSc)   

 International Relations with International Law –
MA, PDip   

 Group Processes and Intergroup Relations (MSc)   

 History and Philosophy of Art (MA)   

 Eighteenth-Century Studies (MA)   

 Finance and Econometrics – MSc   

 Conservation and Primate Behavior – MSc   

 Biotechnology and Bioengineering MSc   

 Evolution and Human Behavior (MSc)   

 Social Anthropology – MA   

 Infectious Diseases (MSc)   

 International Conflict Analysis – PDip, MA   

 Roman History and Archaeology – MA   

 Modern French Studies (MA)   

 International Relations – MA, PDip   

 French and Comparative Literature (Paris) (MA)   

 Film – MA (Paris)   

 Critical Theory – MA   

 Comparative Literature (Paris School of Arts and
Culture) (MA)   

 Applied Economics and International Development
(MSc)   

 Sports Science for Optimal Performance – MSc   

 Film with Practice – MA   

 Architectural Conservation MSc   

 Architecture and Urban Design MA   

 Environmental Anthropology (MSc)   

 European Theatre (Paris) (MA)   

 First World War Studies – MA   

 International Heritage and Law – MA   

 Music (Research, Composition or Performance) – MA
  

 Organizational Psychology – MSc, PDip, PCert   

 Physical Acting – MA   

 Religion (Paris) (MA)   

 Stand-Up Comedy – MA   

 International Business and Economic Development –
MSc   

 Imperial History – MA   

 Political Psychology – MSc   

 Social Anthropology and Conflict – MA   

 Social Anthropology with Visual Ethnography – MA   

 Electronic Engineering MSc   

 War, Media and Society – MA   

 Biochemistry MSc   

 Cell Biology MSc   

 Computational Biology – MSc   

 Biological Anthropology – MSc   

 MA – American Studies   

 Genetics – MSc   

 Forensic Osteology and Field Recovery Methods –
MSc   

 EU International Relations and Diplomacy – MA,
PDip   

 Microbiology – MSc   

 Popular Music (Research, Production or
Performance) – MA   

 Music Technology – MA   

 History and Philosophy of Art – MA (Paris)   

 History of Art – MA (Rome)   

 Theatre Making – MA   

 Religion – MA   

 History of Medicine and Health – MA   

 Psychology – MSc   

 Applied Actuarial Science with an Industrial
Placement – MSc   

 Mathematics and its Applications with an
Industrial Placement – MSc   

 Statistics with Finance and an Industrial
Placement – MSc   

 Statistics with an Industrial Placement – MSc   

 Statistics – MSc   

 Mathematics and its Applications – MSc   

 Advanced Electronic Systems Engineering MSc   

 Applied Actuarial Science – MSc   

 Digital Visual Effects – MSc   

 Mobile Application Development – MSc   

 Information Security and Biometrics (MSc)   

 Computer Animation – MSc   

 Statistics with Finance – MSc   

 International Master’s in Statistics with Finance
– MSc   

 International Master’s in Mathematics and its
Applications (MSc)   

 International Masters in Applied Actuarial
Science (MSc)   

 International Master’s in Statistics (MSc

Advanced Communications Engineering (RF
Technology and Telecommunications) – MSc   

 Advanced Communications Engineering (Wireless
Systems and Networks) – MSc   

 Advanced Digital Systems Engineering – MSc   

 Advanced Digital Systems Engineering
(Communications) – MSc   

 Advanced Digital Systems Engineering (Integrated
Circuit Design) – MSc

 

Social Work BA (Hons)   

 Multimedia Technology and Design with a Year in
Industry BSc (Hons)   

 Politics and Law BA (Hons)   

 History BA (Hons)   

 Forensic Science with a Year in Industry BSc
(Hons)   

 French and Film BA (Hons)   

 History and Film BA (Hons)   

 Italian and Film BA (Hons)   

 Philosophy and Film BA (Hons)   

 Film BA (Hons)   

 German and Film BA (Hons)   

 Financial Economics with Econometrics BSc (Hons)   

 Financial Economics BSc (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies BA (Hons)   

 Drama and Theatre BA (Hons)   

 Drama and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 Drama and English and American Literature BA
(Hons)   

 Film and Drama BA (Hons)   

 Digital Arts with a Year in Industry BA (Hons)   

 Computer Systems Engineering with a Year in
Industry BEng (Hons)   

 Computer Science with a Year in Industry BSc
(Hons)   

 Computer Science BSc (Hons)   

 Business Information Technology with a Year in
Industry BSc (Hons)   

 Biology with a Sandwich Year BSc (Hons)   

 Biochemistry with a Sandwich Year – BSc (Hons)   

 Accounting and Finance with a Year in Industry BA
(Hons)   

 Accounting and Finance BA (Hons)   

 International Business with a Year in Industry
BSc (Hons)   

 Computing (Consultancy) with a Year in Industry
BSc (Hons)   

 Electronic and Communications Engineering with a
Year in Industry BEng (Hons)   

 Computer Systems Engineering with a Year in
Industry MEng   

 Computer Science (Networks) with a Year in
Industry BSc (Hons)   

 Computer Science (Consultancy) with a Year in
Industry BSc (Hons)   

 Computer Science (Artificial Intelligence) with a
Year in Industry BSc (Hons)   

 Actuarial Science with a Year in Industry BSc
(Hons)   

 English, American and Postcolonial Literature and
Film BA (Hons)   

 English, American and Postcolonial Literature BA
(Hons)   

 English Language and Linguistics and English and
American Literature BA (Hons)   

 English Language and Linguistics BA (Hons)   

 Economics and Politics BA (Hons)   

 Hispanic Studies and Drama BA (Hons)   

 Philosophy and Drama BA (Hons)   

 Italian and Drama BA (Hons)   

 History and Drama BA (Hons)   

 French and Drama BA (Hons)   

 Comparative Literature BA (Hons)   

 Comparative Literature and Drama BA (Hons)   

 Comparative Literature and Film BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and
Religious Studies BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and
Philosophy BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and Italian
BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and French
BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and Film BA
(Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and English
and American Literature BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and Drama BA
(Hons)   

 Mathematics and Accounting and Finance BA (Hons)   

 Accounting and Finance and Economics BA (Hons)   

 Military History – BA (Hons)   

 Social Anthropology BA (Hons)   

 Religious Studies BA (Hons)   

 Politics and International Relations BA (Hons)   

 Politics BA (Hons)   

 Physics BSc (Hons)   

 Philosophy and Politics BA (Hons)   

 Liberal Arts BA (Hons)   

 French BA (Hons)   

 Chemistry MChem   

 Chemistry with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Chemistry BSc (Hons)   

 Business and Management with a Year in Industry
BA (Hons)   

 Art History BA (Hons)   

 Ancient History BA (Hons)   

 Biomedical Science with a Sandwich Year BSc
(Hons)   

 Cultural Studies and Film BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and Comparative
Literature BA (Hons)   

 English and American Literature BA (Hons)   

 English and American Literature and Creative
Writing BA (Hons)   

 Electronic and Communications Engineering with a
Year in Industry MEng   

 Economics with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Film with a Year Abroad BA (Hons)   

 Film with a Placement Year BA (Hons)   

 English and American Literature and Film BA
(Hons)   

 Hispanic Studies and German BA (Hons)   

 Hispanic Studies and Film BA (Hons)   

 Politics and International Relations with a Year
in Continental Europe BA (Hons)   

 History and Politics BA (Hons)   

 Religious Studies and Drama BA (Hons)   

 Religious Studies and English and American
Literature BA (Hons)   

 Film and Religious Studies BA (Hons)   

 Social Anthropology and Politics BA (Hons)   

 Social Policy and Politics BA (Hons)   

 Social Sciences BSc (Hons)   

 Sociology and Politics BA (Hons)   

 Sport and Exercise for Health BSc (Hons)   

 Sport Management BA (Hons)   

 Wildlife Conservation with Year in Professional
Practice BSc (Hons)   

 Politics and International Relations with a Year
in North America BA (Hons)   

 Politics and International Relations with a
Language BA (Hons)   

 Pharmacology and Physiology BSc (Hons)   

 Criminal Justice and Criminology BA (Hons)

Computing with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Chemistry with a Foundation Year BSc (Hons)   

 Art History and Italian BA (Hons)   

 Art History and History BA (Hons)   

 Art History and Hispanic Studies BA (Hons)   

 Art History and German BA (Hons)   

 Art History and French BA (Hons)   

 Art History and English and American Literature
BA (Hons)   

 Art History and Classical and Archaeological
Studies BA (Hons)   

 Asian Studies and Classical and Archaeological
Studies – BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and German
BA (Hons)   

 Classical and Archaeological Studies and Hispanic
Studies BA (Hons)   

 Contemporary Literature BA (Hons)   

 Environmental Social Sciences with a Year in
Professional Practice BA (Hons)   

 Financial Mathematics with a Year in Industry BSc
(Hons)   

 Marketing with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Mathematics and Statistics with a Year in
Industry BSc (Hons)   

 Mathematics with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Physics with a Year in Industry BSc (Hons)   

 Politics and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 War and Conflict BA (Hons)   

 Criminology with Quantitative Research – BA
(Hons)   

 Digital Arts with a Year in Industry – MArt   

 Media Studies – BA (Hons)   

 Social Policy with Quantitative Research – BA
(Hons)   

 Sport and Exercise Management BA (Hons)   

 Business Administration with Business Analytics –
BBA (Hons)   

 Actuarial Science with a Foundation Year – BSc
(Hons)   

 Classical Studies – BA (Hons)   

 BEng (Hons) Biomedical Engineering with a Year in
Industry   

 Computer Science for Health – BSc (Hons)   

 Computer Science for Health with a Year in
Industry – BSc (Hons)   

 Cultural Studies and Art History – BA (Hons)   

 Drama and Theatre and Art History – BA (Hons)   

 Economics and Management – BA (Hons)   

 Finance and Investment with a Year in Industry –
BSc (Hons)   

 German and Management – BA (Hons)   

 Law with Quantitative Research – LLB (Hons)   

 Politics and International Relations with
Quantitative Research – BA (Hons)   

 Management with a Year in Industry – BSc (Hons)   

 Philosophy and Art History – BA (Hons)   

 Philosophy and Management – BA (Hons)   

 Politics and International Relations with a Year
in the Asia-Pacific – BA (Hons)   

 Psychology with a Placement Year – BSc (Hons)   

 Psychology with Clinical Psychology and Placement
Year – BSc (Hons)   

 Social Anthropology with a Year in Professional
Practice – BA (Hons)   

 Anthropology with a Year Abroad – BSc (Hons)   

 Anthropology with a Year in Professional Practice
– BSc (Hons)   

 Human Ecology with a Year in Professional
Practice – BSc (Hons)   

 Mathematics and Statistics BSc (Hons)   

 Mathematics BSc (Hons)   

 Law and Welfare BA (Hons)   

 Law and Philosophy BA (Hons)   

 Law and Sociology BA (Hons)   

 Law and Social Anthropology BA (Hons)   

 Law LLB (Hons)   

 Italian and Philosophy BA (Hons)   

 History and Religious Studies BA (Hons)   

 History and Philosophy BA (Hons)   

 Law and History BA (Hons)   

 Italian and History BA (Hons)   

 History and Archaeological Studies BA (Hons)   

 Hispanic Studies BA (Hons)   

 Health and Social Care BA (Hons)   

 German and Religious Studies BA (Hons)   

 Italian and German BA (Hons)   

 German and History BA (Hons)   

 German BA (Hons)   

 French and Hispanic Studies BA (Hons)   

 German and French BA (Hons)   

 French and History BA (Hons)   

 Italian and French BA (Hons)   

 French and Philosophy BA (Hons)   

 French and Religious Studies BA (Hons)   

 Forensic Science with a Foundation Year BSc
(Hons)   

 Forensic Science BSc (Hons)   

 European Economics (Spanish) BSc (Hons)   

 European Economics (German) BSc (Hons)   

 European Economics (French) BSc (Hons)   

 European Economics BSc (Hons)   

 Electronic and Computer Systems (top-up) – BEng
(Hons)   

 Electronic and Communications Engineering with a
Foundation Year – BEng (Hons)   

 Electronic and Communications Engineering BEng
(Hons)   

 Law and Economics BA (Hons)   

 Economics with Econometrics BSc (Hons)   

 Economics BSc (Hons)   

 Digital Arts BA (Hons)   

 Criminology and Cultural Studies BA (Hons)   

 Criminology and Sociology BA (Hons)   

 Criminology and Social Policy BA (Hons)   

 Computer Systems Engineering BEng (Hons)   

 Computer Systems Engineering including a
Foundation Year BEng (Hons)   

 Business Information Technology BSc (Hons)   

 Biology BSc (Hons)   

 Biological Anthropology with a Year in the USA –
BSc (Hons)   

 Biological Anthropology – BSc (Hons)   

 Biochemistry BSc (Hons)   

 Astronomy, Space Science and Astrophysics MPhys   

 Astronomy, Space Science and Astrophysics BSc
(Hons)   

 Astronomy, Space Science and Astrophysics with a
Year Abroad – MPhys

American Studies (Latin America) BA (Hons)   

 American Studies (Literature) BA (Hons)   

 American Studies (History) BA (Hons)   

 Actuarial Science BSc (Hons)   

 Hispanic Studies and Italian BA (Hons)   

 Hispanic Studies and History BA (Hons)   

 International Business with a Year Abroad BSc
(Hons)   

 International Business BSc (Hons)   

 Computing BSc (Hons)   

 Computer Systems Engineering MEng   

 Computer Science (Networks) BSc (Hons)   

 Computer Science (Consultancy) BSc (Hons)   

 Computer Science (Artificial Intelligence) BSc
(Hons)   

 Anthropology with a Year In
Europe BSc (Hons)   

 American Studies BA (Hons)   

 Philosophy and Sociology BA (Hons)   

 History and English, American and Postcolonial
Literature BA (Hons)   

 Philosophy and English Language and Linguistics
BA (Hons)   

 Italian and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 History and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 Hispanic Studies and English Language and
Linguistics BA (Hons)   

 German and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 French and English Language and Linguistics BA
(Hons)   

 Sociology and Economics BA (Hons)   

 German and Drama BA (Hons)   

 Law and Criminology BA (Hons)   

 Cultural Studies and Comparative Literature BA
(Hons)   

 Comparative Literature and English and American
Literature BA (Hons)   

 Comparative Literature and French with a Year
Abroad BA (Hons)   

 Comparative Literature and German with a Year
Abroad BA (Hons)   

 Comparative Literature and History BA (Hons)   

 Comparative Literature and Italian with a Year
Abroad BA (Hons)   

 Comparative Literature and Philosophy BA (Hons)   

 Law and Accounting and Finance BA (Hons)   

 Wildlife Conservation BSc (Hons)   

 Social Psychology BSc (Hons)   

 Social Policy BA (Hons)   

 Social Anthropology and Social Policy BA (Hons)   

 Social Anthropology with Spanish BA (Hons)   

 Social Anthropology with Italian BA (Hons)   

 Social Anthropology with German BA (Hons)   

 Social Anthropology with French BA (Hons)   

 Psychology BSc (Hons)   

 Physics with a Year abroad – MPhys   

 Physics with a Foundation Year BSc (Hons)   

 Physics with Astrophysics MPhys   

 Physics with Astrophysics BSc (Hons)   

 Physics MPhys   

 Philosophy and Social Anthropology BA (Hons)   

 Religious Studies and Philosophy BA (Hons)   

 Philosophy BA (Hons)   

 Multimedia Technology and Design BSc (Hons)   

 Comparative Literature with a Year Abroad BA
(Hons)   

 Architecture BA (Hons) – ARB/RIBA Part 1   

 Anthropology BSc (Hons)   

 Business (top-up) BA (Hons)   

 Biomedical Science BSc (Hons)   

 Biomedical Science with a Year Abroad BSc (Hons)   

 Biology with a Year Abroad BSc (Hons)   

 Biochemistry with a Year Abroad – BSc (Hons)   

 English and American Literature and Creative
Writing with an Approved Year Abroad BA (Hons)   

 Forensic Science MSci   

 European Studies (German) – BA (Hons)   

 European Studies (French) – BA (Hons)   

 European Studies (Combined Languages) – BA (Hons)
  

 English and American Literature with an Approved
Year Abroad BA (Hons)   

 English, American and Postcolonial Literature
with an Approved Year Abroad BA (Hons)   

 Electronic and Communications Engineering MEng   

 Comparative Literature and English Language and
Linguistics BA (Hons)   

 French and English and American Literature BA
(Hons)   

 German and English and American Literature BA
(Hons)   

 History and English and American Literature BA
(Hons)   

 Hispanic Studies and English and American
Literature BA (Hons)   

 Italian BA (Hons)   

 Italian and English and American Literature BA
(Hons)   

 Certificate in Law   

 Law with a Language (Spanish) LLB (Hons)   

 Law with a Language (French) LLB (Hons)   

 European Legal Studies LLB (Hons)   

 English and French Law LLB (Hons)   

 Law and English Literature – BA (Hons)   

 Financial Mathematics BSc (Hons)   

 Psychology with Studies in Europe BSc (Hons)   

 Psychology with Clinical Psychology BSc (Hons)   

 Physics with Astrophysics with a Year abroad
MPhys   

 Philosophy with an Approved Year Abroad BA (Hons)
  

 Philosophy and English and American Literature BA
(Hons)   

 Philosophy and Cultural Studies BA (Hons)   

 Comparative Literature and Religious Studies BA
(Hons)   

 Psychology and Social Anthropology BSc (Hons)   

 History and Social Anthropology BA (Hons)   

 Cultural Studies and Social Anthropology BA
(Hons)   

 English and American Literature and Sociology BA
(Hons)   

 Sociology and Social Anthropology BA (Hons)   

 Sociology BA (Hons)   

 Sports Therapy and Rehabilitation – BSc (Hons)   

 World Literature BA (Hons)   

 Sport and Exercise Science BSc (Hons)   

 Social Policy and Sociology BA (Hons)   

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.kent.ac.uk/courses/

 

پاسخ بدهید