انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Heriot Watt

درباره دانشگاه:

دانشگاه Heriot Watt در سال 1821 تاسیس شده است و یک دانشگاه پر جنب و جوش و پیشرو، به همراه محیطی مجهز و فراگیر در نزدیکی مرکز شهر ادینبورگ قرار دارد. هریوت وات متعهد به بهبود مستمر و توسعه در تمام فعالیت هایش است و تمرکز آن بر پاسخ دادن به نیازهای در حال تغییر کسب و کار، صنعت و جامعه و یافتن راه حل هایی برای چالش های جهانی قرن بیست و یکم است. همینطور این دانشگاه توسط کمیسیون اروپا برای تعهد خود برای حمایت از مدیریت حرفه ای محققانش به رسمیت شناخته شده است

رنکینگ:

  • دانشگاه Heriot Watt طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 507  است .
  • دانشگاه Heriot Watt در انگلستان رتبه 43 دارد.

 

دانشکده اصلی

Edinburgh

دانشکده:

Scottish Borders, Orkney, Dubai

تعداد دانشجویان:                       

10,500

 

دپارتمان ها

شهرسازی

مهندسی و علوم فیزیک

علوم زیستی

زبان و مدیریت

ریاضیات و کامپیوتر

طراحی

مهندسی نفت

 

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.hw.ac.uk/uk/edinburgh/accommodation.htm

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Interpreting and Translating MSc  

 Interpreting MSc  

 Translating MSc  

 Translating for Business MSc  

 MSc Translating for Business with Entrepreneurship  

 MSc Translating with Entrepreneurship  

 Strategic Project Management MSc  

 Marine Resource Development and Protection
MSc/Diploma/Certificate  

 Marine Biodiversity and Biotechnology
MSc/Diploma/Certificate  

 International Marketing Management MSc

Master of Business Administration MBA  

 Masters in Yeast Research  

 Masters in Work and Wellbeing  

 Masters in Textile Science and Technology  

 Master in Reservoir Geophysics  

 Master in Oilfield Chemistry  

 Masters in Nano-Safety Research  

 Masters in Microbial Physiology  

 Masters in Food and Nutrition  

 Master in Estuary and Coastal Geosciences  

 Urban and Regional Planning MSc/Diploma  

 Sustainable Urban Management MSc/Diploma  

 Sustainability Engineering MSc/Diploma/Certificate  

 Reservoir Evaluation and Management MSc  

 Renewable Energy Engineering MSc/Diploma/Certificate  

 Renewable Energy Development (RED) MSc/Diploma  

 Real Estate Management and Development
MSc/Diploma  

 Real Estate Investment and Finance MSc/Diploma 

 Real Estate and Planning MSc/Diploma  

 Photonics and Optoelectronic Devices MSc  

 Mobile Communications MSc/Diploma/Certificate  

 Marine Resource Management (MRM) MSc/Diploma  

 Marine Renewable Energy MSc/Diploma  

 Logistics and Supply Chain Management MSc  

 Investment Management MSc  

 International Fashion Marketing MSc  

 International Business Management with Finance
MSc  

 International Accounting and Management MSc  

 International Accounting and Finance MSc  

 Information Technology (Business) MSc/Diploma  

 Finance and Management MSc  

 Finance MSc  

 Fashion and Textiles Management MSc/Diploma  

 Embedded Systems MSc/Diploma  

 Computational Mathematics MSc/Diploma  

 Climate Change: Managing the Marine Environment
MSc/Diploma/Certificate  

 Climate Change: Impacts and Mitigation
MSc/Diploma/Certificate

Business Psychology MSc/Diploma  

 Brewing and Distilling MSc/Diploma  

 Applied Mathematical Sciences Climate Change
Modelling MSc/Diploma  

 Construction Project Management MSc/Diploma

Energy MSc/Diploma  

 Civil Engineering and Construction Management
MSc/Diploma  

 Smart Systems Integration (Erasmus Mundus) MSc  

 Robotics, Autonomous and Interactive Systems
MSc/Diploma  

 Mathematics MSc/Diploma  

 International Business Management with
Sustainability Management MSc  

 International Business Management with Marketing MSc

 International Business Management with Logistics
MSc  

 International Business Management with HRM MSc  

 International Management and Business
Communication MSc  

 MBA with Specialism in Human Resource Management  

 MBA with Specialism in Strategic Planning  

 MBA with Specialism in Marketing  

 Urban Strategies and Design MSc/Diploma  

 Oil and Gas Technology MSc  

 Advanced Mechanical Engineering MSc/Diploma

Petroleum Engineering MSc  

 Vision Image and Robotics (VIBOT) MSc  

 Lean Six Sigma for Operational Excellence MSc  

 Water and Environmental Management MSc/Diploma  

 Economics, Banking and Finance MSc  

 Business Strategy, Leadership and Change MSc  

 Data Science MSc/Diploma  

 International Banking and Finance MSc  

 International Finance and Corporate Accountability MSc  

 International Finance and Economic Development
MSc  

 International Marketing Management with Digital
Marketing MSc

Managing Business Performance MSc  

 Operations Management MSc  

 Strategy and International Management Accounting MSc

Marine Science MSc/Diploma  

 Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability) MSc/Diploma  

 Master of Business Administration MBA

Masters in Urban Energy  

 Masters in Urban Design and Planning  

 Master in Uncertainty Quantification  

 Masters in Systems, Sustainability and Society  

 Master in Sustainable Materials  

 Masters in Sustainable Transport  

 Masters in Structures  

 Masters in Neighbourhoods and Deprivation  

 Health and Wellbeing in the Built Environment

Masters in Housing Policy, Housing Management and Governance  

 Masters in Housing Design, Development and
Regeneration  

 Masters in Homelessness and Social Exclusion  

 Master in Geomechanics  

 Master in Flow Assurance and Scale Team (FAST)  

 Masters in Comparative Housing and Urban Research 

 Masters in Commercial Property Markets  

 Masters in Eco-housing  

 Masters in Civil Engineering Materials  

 Master in Carbon Capture and Storage (CCS)  

 Master in Carbonate Reservoirs  

 Master in Applied Geoscience  

 Masters in Diversity/Black and Minority Ethnic
Communities  

 Master in Water Conservation and Drainage  

 Masters in Production Engineering and Technology 

 International Business Management with Project
Management MSc  

 Marine Planning for Sustainable Development,
MSc/Diploma  

 Oil and Gas Innovation MSc

MSc Applied Petroleum Geoscience  

 Data Science MSc/Diploma (2 years)  

 MSc Energy and Economics  

 MSc/Diploma Integrative Marine Data Skills  

 MSc International Management and Business
Communication with Human Resource Management  

 MSc International Management and Business
Communication with Marketing  

 MSc Management and Leadership in Sports Business  

 MSc Management and Leadership in Sports Performance 

 Masters in Geomaterials 

 Masters in Hydrates and PVT  

 Masters in International Centre for Brewing and
Distilling (ICBD)  

 Master in Pore-Scale Modelling

Actuarial Science MSc/Diploma/Certificate  

 Software Engineering MSc/Diploma  

 Information Technology (Software Systems)
MSc/Diploma  

 Information Technology (Graduate Diploma) Diploma 

 Financial Mathematics MSc  

 Computer Systems Management MSc/Diploma  

 Artificial Intelligence MSc/Diploma  

 Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma

BA (Hons) Interior Design

 BSc (Hons) Financial Mathematics  

 BSc (Hons) Fashion Technology

BA (Hons) Fashion Marketing and Retailing  

 BA (Hons) Fashion Communication  

 BA (Hons) Fashion  

 BEng (Hons) Engineering 

 BEng (Hons) Computing and Electronics  

 BSc (Hons) Computer Science  

 MChem (Hons) Chemistry with a year in Australia  

 MChem (Hons) Chemistry with Industrial Experience  

Engineering with Diploma in Industrial Training  

 BEng (Hons) Chemical
Engineering and Diploma in Industrial Training   

 BEng (Hons) Architectural Engineering  

 BSc (Hons) Actuarial Science  

 BSc (Hons) Urban Planning and Property Development  

 BSc (Hons) Actuarial Science and Diploma in Industrial Training  

BEng (Hons) Structural Engineering with Architectural

BSc (Hons) Mathematical Physics

BSc (Hons) Information Systems (Management)  

 BSc (Hons) Information Systems (Internet Systems) 

 BSc (Hons) Information Systems (Interaction Design)  

 BSc (Hons) Information Systems

BSc (Hons) Engineering Physics

BSc (Hons) Construction Project Management  

 BSc (Hons) Computer Science (Software Engineering)  

 BSc (Hons) Computer Science (Games Programming

Actuarial Science BSc (Hons) – Malaysia Campus  

 BA (Hons) Interior Design  

 BSc (Hons) Financial Mathematics  

 BSc (Hons) Fashion Technology  

 BA (Hons) Fashion Marketing and Retailing  

 BA (Hons) Fashion Communication  

 BA (Hons) Fashion  

 BEng (Hons) Engineering 

 BEng (Hons) Computing and Electronics  

 BSc (Hons) Computer Science  

 MChem (Hons) Chemistry with a year in Australia  

 MChem (Hons) Chemistry with Industrial Experience  

 BEng (Hons) Chemical Engineering and Diploma in Industrial Training  

 BEng (Hons) Architectural Engineering  

 BSc (Hons) Actuarial Science  

 BSc (Hons) Urban Planning and Property Development  

 BSc (Hons) Actuarial Science and Diploma in Industrial Training  

 BEng (Hons) Structural Engineering with Architectural Design  

 BEng (Hons) Structural Engineering    

MMath (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematical Physics  

 MPhys (Hons) Mathematical Physics  

 BSc (Hons) Information Systems (Management)  

 BSc (Hons) Information Systems (Internet Systems) 

 BSc (Hons) Information Systems (Interaction Design)  

 BSc (Hons) Information Systems  

 BSc (Hons) Engineering Physics  

 MPhys (Hons) Engineering Physics  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering  

BSc (Hons) Construction Project Management  

 BSc (Hons) Computer Science (Software Engineering)  

 BSc (Hons) Computer Science (Games Programming)  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 MChem (Hons) Chemistry with a Year in North America  

 MChem (Hons) Chemistry with a Year in Europe  

 MChem (Hons) Chemistry with a European Language  

 BSc (Hons) Chemistry with Pharmaceutical Chemistry

BSc (Hons) Chemistry with Computational Chemistry

BSc (Hons) Chemistry with Biochemistry

BSc (Hons) Chemistry

BSc (Hons) Brewing and Distilling  

 BSc (Hons) Biological Sciences (Microbiology)  

 BSc (Hons) Biological Sciences (Human Health)  

 BSc (Hons) Biological Sciences (Cell and Molecular Biology)  

 BSc (Hons) Biological Sciences

BBA (Hons) Business Administration

BSc (Hons) Combined Studies

BSc (Hons) Chemistry and Professional Education

BSc (Hons) Statistical Data Science

BEng (Hons) Petroleum Engineering

BSc (Hons) Quantity Surveying

BA (Hons) Design for Textiles (Fashion, Interior, Art)

BSc (Hons) Mathematics with Finance with Diploma in Industrial Training  

 BSc (Hons) Computer Science and Diploma in Industrial Training

BSc (Hons) Geography

BSc (Hons) Computer Systems

BSc (Hons) Marine Biology

BSc (Hons) Mathematics

BSc (Hons) Mathematics and Computer Science

BSc (Hons) Mathematics with Finance

BSc (Hons) Psychology

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://search.hw.ac.uk/s/search.html?collection=courses