انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Exeter

درباره دانشگاه:

دانشگاه Exeter در سال 1922 تاسیس شده است و با رتبه بندی عالی، داشنکده های زیبا و شهرت قابل توجه برای رضایت دانشجویان به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های انگلستان شناخته می شود. این دانشگاه عضو گروه راسل میباشد که شامل 24 دانشگاه برتر انگلیس است.

رنکینگ:

  • دانشگاهExeter طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 173 است .
  • دانشگاهExeter در انگلستان رتبه  16 دارد.

 

دانشکده اصلی                                                دانشکده:                                           تعداد دانشجویان:                       

 l8000                                      St Luke, Cornwall                                Streatham

دپارتمان ها

مهندسی

ریاضیات و علوم فیزیک

علوم زیستی و علوم طبیعی

علوم اجتماعی و انسانی

پزشکی

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.exeter.ac.uk/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MA Translation Studies  

 MSc Financial Analysis and Fund Management     

 MSc by Research Medical Studies  

 Master by Research in Archaeology  

 MPhil Archaeology  

 MPhil Art History and Visual Culture  

 MPhil Chinese  

 MPhil Classics and Ancient History  

 MPhil Cornish Studies    

 MPhil Creative Writing  

MPhil History  

 MA by Research English Studies    

 MPhil French Studies  

 MPhil Hispanic Studies  

 MA by Research History (Penryn)  

 MPhil Interdisciplinary Studies  

 MPhil Italian Studies  

 MPhil Lusophone Studies  

 MPhil Maritime Historical Studies  

MPhil Medical Studies  

MS Master of Surgery  

MPhil Russian Studies  

 MPhil Theology and Religion  

 MPhil Drama  

 MPhil Film Studies  

 MPhil German Studies  

 MPhil Medical History  

 MPhil Medieval Studies  

 MA by Research Theology and Religion  

 MA English Literary Studies  

 MSc Marketing  

 MA Creative Writing    

 MA by Research Theology and Religion  

 Master by Research in Archaeology  

 MPhil History  

 MSc International Management  

 MSc Human Resource Management  

 MA by Research English Studies  

 MA by Research in Politics  

 MA by Research Philosophy  

 MA by Research in Law  

 MA by Research Anthropology    

 MSc by Research Medical Studies  

 MA by Research Strategy and Security  

 MA English Literary Studies: American and
Atlantic Studies  

 MA English Literary Studies: Criticism and Theory
 

 MA English Literary Studies: Enlightenment to
Romanticism  

 MA English Literary Studies: Film Studies  

 MA English Literary Studies: Modern and
Contemporary  

 MA English Literary Studies: Renaissance Studies  

 MA English Literary Studies: Victorian Studies  

 MPhil Anthrozoology  

 MPhil Arab and Islamic Studies    

 MPhil Archaeology  

 MPhil Art History and Visual Culture  

 MPhil Chinese  

 MPhil Classics and Ancient History  

 MPhil Cornish Studies  

MPhil Creative Writing  

MPhil Drama  

 MPhil Education  

 MPhil English Studies  

 MPhil Ethno political Studies  

MPhil European Politics  

MPhil Film Studies  

 MPhil French Studies  

MPhil German Studies  

 MPhil Hispanic Studies  

 MA by Research History (Penryn)  

 PgDip Human Resource Management  

 MPhil Interdisciplinary Studies  

 MPhil Italian Studies  

 MPhil Kurdish Studies  

MPhil Law  

 MPhil Legal Practice  

 MPhil Lusophone Studies  

 MPhil Maritime Historical Studies  

 MPhil Medical History  

 MPhil Medical Studies  

 MS Master of Surgery  

 MPhil Medieval Studies  

 MPhil Middle East Politics  

MPhil Palestine Studies  

 MPhil Philosophy    

 MA by Research in Politics (Cornwall)  

 MPhil Politics  

 MPhil Russian Studies  

 MPhil Security, Conflict and Human Rights  

MPhil Sociology  

MPhil Strategy and Security  

 MPhil Theology and Religion  

 MPhil Advanced Quantitative Methods (AQM) in
Social Sciences  

 MPhil Advanced Quantitative Methods (AQM) in
Social Sciences  

 The Exeter MBA  

 MA by Research Classics and Ancient History  

 MA by Research Drama  

 MA English Literary Studies     

 MSc Marketing     

 LLM Master of Laws  

 MA European Politics  

 MSc Financial Economics  

 MSc Sustainable Development  

 MSc Animal Behaviour  

 MSc Social and Organizational Psychology  

 MSc/PgDip Mining Engineering  

 MA Medieval Studies  

 MA History – Medical History  

 MSc Psychological Research Methods  

 MA History  

 MSc Food Security and Sustainable Agriculture  

 MSc Mining Geology  

 MSc Finance and Investment (12 months)  

 MSc/PgDip/PgCert Environment and Human Health  

 MA Applied Security Strategy  

 MSc/PgDip Surveying and Land/Environmental
Management  

 MSc/PgDip Applied Geotechnics  

 PGCE Program  

 MA Politics and International Relations of the
Middle East  

 MA Conflict, Security and Development  

 MSc Finance and Investment (9 Months)  

 LLM Masters of Laws – International Human Rights
Law  

 MA Political Thought  

 MA Education  

 M.Sc. Materials Engineering  

 MA Theatre Practice- Applied, Community and
Socially-Engaged Performance pathway  

 MA History- Early Modern History pathway  

 LLM Master of Laws- European Law  

 LLM Master of Laws- Intellectual Property Law  

 MA History- Maritime History pathway  

 LLM Master of Laws- Maritime Law  

 MA Education: Special Educational Needs  

 MA History- War and Society pathway  

 MSc Policy Analytics  

 MSc Tunnel Engineering  

 MRes Sustainable Futures  

 MA International Heritage Management and
Consultancy  

 LLM Master of Laws – International Commercial Law
 

 LLM Masters of Laws- Insurance Law  

 LLM Masters of Laws- International Law, Conflict
and Security  

 MA Global Literatures and Cultures  

 MA Food Studies  

 LLM Master of Laws     

 MA European Politics     

 MSc Financial Economics     

 MSc by Research Biological Sciences (Cornwall)  

 MSc by Research Biological Sciences (Streatham)  

 MPhil Accounting  

 MPhil Biological Sciences (Cornwall)  

 MPhil Biological Sciences (Streatham)  

 MPhil Economics  

 MSc by Research Geography    

 MPhil Geography- Physical Geography    

 MPhil Geography – Human Geography  

 MPhil Finance  

 MPhil Health and Wellbeing  

 MPhil Management (including Tourism)  

 MSc by Research Psychology  

 MSc by Research Sport and Health Sciences  

 MPhil Psychology  

 MPhil Leadership  

 MPhil Sport and Health Sciences  

 MSc Bioarcheology  

 MA Middle East and Islamic Studies  

 MRes Socio-Legal Research  

 MRes Science and Technology Studies  

 MRes Politics  

 MRes Management  

 MSc Financial Mathematics  

 MSc Evolutionary and Behavioral Ecology  

 MSc Economics and Econometrics  

 MSc Economics  

 MSc Accounting and Finance

MSc Finance and Marketing  

 MA Archaeology  

 MSc Money and Banking  

 MSc Conservation and Biodiversity (Cornwall
Campus)  

 MA Islamic Studies  

 MRes Economic and Social History  

 MA Classics and Ancient History: Ancient
Philosophy, Science and Medicine  

 MA Theatre Practice  

 MA Philosophy and Sociology of Science  

 MSc Sport and Health Sciences  

 MSc Educational Research  

 MA Education: Creative Arts in Education  

 MSc Finance and Management  

 MA Experimental Archaeology  

 MSc Engineering Business Management  

 MA International Relations  

 MA Theology  

 MSc Pediatric Exercise and Health  

 MSc Advanced Mathematics  

 MA International Film Business  

 MSc Conservation Science and Policy (Cornwall
Campus)  

 MA Anthropology  

 MSc Water Engineering  

 MSc by Research Geography  

 MRes Middle East Studies  

 MPA Master of Public Administration  

 MSc International Supply Chain Management  

 MSc International Tourism Management  

 MRes Health and Wellbeing  

 MRes Critical Human Geographies  

 MSc Mechanical Engineering  

 MPhil Geography- Physical Geography  

 MPhil Geography – Human Geography  

MSc Civil Engineering  

 MSc Finance and Management  

 MSc Structural Engineering  

 MSc Applied Health Services Research  

 MSc Behavioral Economics and Finance  

 MSc by Research Biological Sciences (Cornwall)  

 MSc by Research Biological Sciences (Streatham)  

 MSc Accounting and Taxation  

 MA in Theatre Practice: Staging Shakespeare
pathway  

 MSc Civil Engineering with management  

 MSc Materials Engineering with Management  

 MSc Mechanical Engineering with Management  

 MSc Structural Engineering with Management  

 MSc Water Engineering with Management  

 PgCert Health Services Improvement  

 MSc by Research Psychology  

 MSc by Research Sport and Health Sciences  

 MA Classics and Ancient History: Ancient Politics
and Society  

 MA Classics and Ancient History: Classical
Receptions  

 MA Classics and Ancient History: Cultural
Histories and Material Exchanges  

 MRes Economics  

 MA Classics and Ancient History: Literary
Interactions  

 MA Education: Technology, Creativity and Thinking
 

 MPhil Accounting  

 MRes Advanced Quantitative Methods (AQM) In
Social Sciences  

 MA Classics and Ancient History  

 MPhil Biological Sciences (Cornwall)  

 MPhil Biological Sciences (Streatham)  

 MPhil Economics  

 MPhil Finance  

MSc/PgDip/PgCert Genomic Medicine  

 MSc/PgDip/PgCert Genomic Medicine  

 MRes Global Political Economy  

 MPhil Health and Wellbeing University of 

BMBS (Hons) Medicine  

 BSc (Hons) Medical Imaging (Diagnostic
Radiography)  

 BA (Hons) History with Study Abroad (exeter)  

 BA (Hons) History (Exeter)  

 BA (Hons) History with Study Abroad (Cornwall
Campus)  

 BA (Hons) History (Penryn)  

 BA (Hons) History and Modern Languages  

 BA (Hons) History and Politics (Penryn)  

 BA (Hons) History and International Relations  

 BA (Hons) History and Ancient History  

 BA (Hons) History and Ancient History with Study
Abroad  

 BA (Hons) History and Archaeology  

 BA (Hons) History and Archaeology with Study
Abroad  

 BA (Hons) History and International Relations
with Study Abroad  

 BA (Hons) History and Politics with Study Abroad
(penryn)  

 BSc (Hons) Business with International Study  

 MSci (Hons) Applied Psychology (Clinical)  

 LLB (Hons) Law with European Study  

 BA (Hons) Philosophy  

 BSc (Hons) Mathematics with Management  

 BSc (Hons) Mathematics with Finance  

 BSc (Hons) Mathematics with Economics  

 BEng (Hons) Materials Engineering  

 MEng (Hons) Materials Engineering  

 BA (Hons) Management with Marketing with
Industrial Experience  

 BA (Hons) Management with Marketing with
International Study  

 BA (Hons) Management with Marketing with European
Study  

 BA (Hons) Management with Marketing  

 BEng (Hons) Electronic Engineering and Computer
Science  

 MEng (Hons) Electronic Engineering and Computer
Science with International Study  

 MEng (Hons) Electronic Engineering and Computer
Science  

 BSc (Hons) Computer Science and Mathematics  

 MEng (Hons) Civil and Environmental Engineering
with International Study  

 MEng (Hons) Civil and Environmental Engineering  

 BSc (Hons) Biochemistry with Industrial
Experience  

 BSc (Hons) Biochemistry with Study Abroad  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BSc (Hons) Archaeology with Forensic Science  

 BA (Hons) Archaeology and Anthropology  

 BSc (Hons) Evolutionary Biology  

 BSc (Hons) Animal Behaviour  

 BSc (Hons) Accounting and Finance with European
Study  

 BA (Hons) Business and Management with Industrial
Experience  

 BA (Hons) Business and Management with
International Study  

 BA (Hons) Business and Management with European
Study  

 BA (Hons) Business and Management  

 BSc (Hons) Business Economics with Industrial
Experience  

 BSc (Hons) Business Economics with International
Study  

 BSc (Hons) Business Economics with European Study
 

 BSc (Hons) Business Economics  

 BSc (Hons) Accounting and Finance with
International Study  

 BSc (Hons) Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Zoology  

 BA (Hons) Sociology with Study Abroad  

 BA (Hons) Sociology  

 BSc (Hons) Renewable Energy  

 BA (Hons) Politics with Study Abroad  

 BA (Hons) Politics  

 BSc (Hons) Physics with Astrophysics  

 BSc (Hons) Physics  

 BEng (Hons) Mining Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering with
International Study  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BA (Hons) International Relations with Study
Abroad  

 BA (Hons) International Relations  

 BSc (Hons) Applied Geology  

 BSc (Hons) Geography with European Study  

 BA (Hons) Geography with European Study  

 BSc (Hons) Geography  

 BA (Hons) Geography  

 BA (Hons) Film Studies  

 BSc (Hons) Exercise and Sport Sciences  

 BSc (Hons) Environmental Science  

 BA (Hons) English with Study in North America  

 BA (Hons) English  

 BEng (Hons) Engineering and Management  

 MEng (Hons) Engineering and Management with
International Study  

 MEng (Hons) Engineering and Management  

 MEng (Hons) Engineering  

 BEng (Hons) Engineering  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 MEng (Hons) Electronic Engineering with
International Study  

 MEng (Hons) Electronic Engineering  

 Bsc (Hons) Economics with Econometrics with
Industrial Experience  

 Bsc (Hons) Economics with Econometrics with
International Study  

 Bsc (Hons) Economics with Econometrics with
European Study  

 Bsc (Hons) Economics with Econometrics  

 Bsc (Hons) Economics and Politics with Industrial
Experience  

 Bsc (Hons) Economics and Politics with
International Study  

 Bsc (Hons) Economics and Politics with European
Study  

 Bsc (Hons) Economics and Politics  

 Bsc (Hons) Economics and Finance with Industrial
Experience  

 Bsc (Hons) Economics and Finance with
International Study  

 Bsc (Hons) Economics and Finance with European
Study  

 Bsc (Hons) Economics and Finance  

 Bsc (Hons) Economics with Industrial Experience  

 Bsc (Hons) Economics with International Study
University of 

Bsc (Hons) Economics with European Study  

 Bsc (Hons) Economics  

 BA (Hons) Drama  

 BSc (Hons) Conservation Biology and Ecology  

 BA (Hons) Classics  

 BA (Hons) Classical Studies with Study Abroad  

 BA (Hons) Classical Studies  

 MEng (Hons) Civil Engineering with International
Study  

 MEng (Hons) Civil Engineering  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BSc (Hons) Biological Sciences  

 BSc (Hons) Biological and Medicinal Chemistry
with Industrial Experience  

 BSc (Hons) Biological and Medicinal Chemistry
with Study Abroad  

 BSc (Hons) Biological and Medicinal Chemistry  

 BA (Hons) Archaeology  

 BA (Hons) Ancient History with Study Abroad  

 BA (Hons) Ancient History  

 MSci (Hons) Mathematics (Climate Science)  

 BSc (Hons) Zoology with Study Abroad  

 MPhys (Hons) Physics with Study in New Zealand  

 MPhys (Hons) Physics with Study in Australia  

 MPhys (Hons) Physics with Astrophysics  

 MPhys Physics  

 BA (Hons) Philosophy with Study Abroad  

 BSc (Hons) Mathematics and Physics  

 BSc (Hons) Geography – Cornwall  

 BA (Hons)/BSc (Hons) Flexible Combined Honours
(Cornwall)  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours  

 BA (Hons) Film Studies with Study Abroad  

 BSc (Hons) Evolutionary Biology with Study Abroad
 

 BA (Hons) English and Drama with Study Abroad  

 BA (Hons) English and Film Studies with Study
Abroad  

 BA (Hons) English with Study Abroad  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
Drama with Study Abroad  

 BA (Hons) Drama with Study Abroad  

 BSc (Hons) Conservation Biology and Ecology with
Study Abroad  

 BSc (Hons) Computer Science and Mathematics with
Industrial Placements  

 BSc (Hons) Computer Science with Industrial
Placement  

 BA (Hons) Classics with Study Abroad  

 BA (Hons) Classical Studies and Theology  

 BSc (Hons) Biological Sciences with Study Abroad  

 BA (Hons) Archaeology with Study Abroad  

 BSc (Hons) Animal Behaviour with Study Abroad  

 BSc (Hons) Accounting and Finance with Industrial
Experience  

 BSc (Hons) Sociology  

 MPhys (Hons) Physics with North American Study  

 MPhys Physics with Professional Experience  

 BA (Hons) Modern Languages  

 MMath (Hons) Mathematics  

 BA (Hons) Liberal Arts  

 LLB English Law and French Law/Master 1  

 BSc (Hons) Engineering Geology and Geotechnics  

 BA (Hons) English and Drama  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
Drama  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture  

 BSc (Hons) Business and Accounting with
International Study  

 BSc (Hons) Business and Accounting with
Industrial Experience  

 BSc (Hons) Business and Accounting with European
Study  

 BSc (Hons) Business and Accounting  

 BA (Hons) Ancient History and Archaeology  

 BA (Hons) Anthropology  

 MEng (Hons) Mining Engineering  

 BSc (Hons) Medical Sciences with Professional
Training Year  

 BSc (Hons) Medical Sciences with Professional
Training Year  

 BSc (Hons) Medical Sciences  

 BSc (Hons) Medical Sciences  

 MMath (Hons) Mathematics with Professional
Experience  

 MMath (Hons) Mathematics with International Study
 

 BA (Hons) Liberal Arts with Study Abroad  

 BA (Hons) Politics and International Relations
with Study Abroad  

 BA (Hons) Politics and International Relations  

 BSc (Hons) Politics and International Relations
with Study Abroad  

 BSc (Hons) Politics and International Relations  

 BA (Hons) Politics, Philosophy and Economics with
Study Abroad  

 BA (Hons) Politics, Philosophy and Economics  

 MGeol (Hons) Geology  

 BSc (Hons) Geology  

 MGeol (Hons) Engineering Geology and Geotechnics  

 MGeol (Hons) Applied Geology  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
Modern Languages  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
Classical Studies  

 MSci (Hons) Zoology  

 BSc (Hons) Human Sciences  

 MSci (Hons) Evolutionary Biology  

 MSci (Hons) Environmental Science  

 MSci (Hons) Conservation Biology and Ecology  

 MSci (Hons) Animal Behaviour  

 BSc (Hons) Business  

 BSc (Hons) Medical Sciences – Pharmacology and
Therapeutics  

 BSc (Hons) Medical Sciences – Pharmacology and
Therapeutics  

 BSc (Hons) Medical Sciences (Neuroscience)  

BSc (Hons) Medical Sciences (Human Genomics)  

 BA (Hons) Sociology and Modern Languages  

 BSc (Hons) Criminology  

 BA (Hons) Sociology and Anthropology  

 BA (Hons) Politics and Sociology

BA (Hons) Politics and Modern Languages  

 BA (Hons) Philosophy and Theology  

 BA (Hons) Philosophy and Sociology  

 BA (Hons) Philosophy and Politics  

 BA (Hons) Philosophy and Modern Languages  

 BA (Hons) International Relations and Modern
Languages  

 BA (Hons) Film Studies and Modern Languages  

 BA (Hons) English and History with Study Abroad  

 BA (Hons) English and History  

 BA (Hons) English and Modern Languages  

 BA (Hons) Classical Studies and Philosophy  

 BA (Hons) Classical Studies and Modern Languages  

 BA (Hons) Classical Studies and English  

 BA (Hons) Ancient History and Archaeology with
Study Abroad  

 BA (Hons) Theology and Religion  

 LLB (Hons) Graduate Law  

 BA (Hons) Anthropology with Study Abroad  

 MArabic (Hons) Arabic and Islamic Studies  

 BSc (Hons) Archaeology with Forensic Science with
Study Abroad  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
Classical Studies with Study Abroad  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture and
English with Study Abroad  

 BA (Hons) Art History and History with Study
Abroad  

 BA (Hons) Art History and Visual Culture with
Study Abroad  

 BSc (Hons) Biological Sciences with Professional
Placement  

 BA (Hons) Classical Studies and Philosophy with
Study Abroad  

 BA (Hons) Classical Studies and Theology with
Study Abroad  

 BEng (Hons) Renewable Energy Engineering  

 MEng (Hons) Renewable Energy Engineering  

 BA (Hons) English (Penryn)  

 BA (Hons) English with Study Abroad (Penryn)  

 BSc (Hons) Marine Biology  

 MSci (Hons) Marine Biology  

 BSc (Hons) Marine Biology with Study Abroad  

 MSci (Hons) Mathematics (Geophysical and
Astrophysical Fluid Dynamics)  

 MSci (Hons) Mathematics (Mathematical Biology)  

 BA (Hons) Philosophy and History with Study
Abroad  

 BA (Hons) Philosophy and Politics with Study
Abroad  

 BA (Hons) Philosophy and Theology with Study
Abroad  

 BA (Hons) Politics and Sociology with Study
Abroad  

 BA (Hons) Sociology and Anthropology with Study
Abroad  

 BSc (Hons) Sociology and Criminology  

 BSc (Hons) Sociology and Criminology with Study
Abroad  

 BSc (Hons) Sociology with Study Abroad  

 BA (Hons) Theology and Religion with Study Abroad
 

 BSc (Hons) Animal Behavior with Professional
Placement  

 BA (Hons) Archaeology and Anthropology with Study
Abroad  

 BA (Hons) Classical Studies and English with
Study Abroad  

 BSc (Hons) Conservation Biology and Ecology with
Professional Placement  

 BSc (Hons) Criminology with Study Abroad  

 BSc (Hons) Environmental Science with
Professional Placement  

 BSc (Hons) Environmental Science with Study
Abroad  

 BSc (Hons) Evolutionary Biology with Professional
Placement  

 BSc (Hons) Exercise and Sport Sciences with Study
Abroad  

 BA (Hons) Flexible Combined Honours    

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours with Study
Abroad  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours with Study
Abroad  

 BA (Hons) Modern Languages: French  

 BSc (Hons) Geography with Professional Placement  

 BA (Hons) Geography with Study Abroad  

 BSc (Hons) Geography with Study Abroad (F805)  

 BSc (Hons) Geography with Study Abroad  

 BA (Hons) Modern Languages: German  

 BA (Hons) Modern Languages: Italian  

 BSc (Hons) Human Sciences with Professional Placement
 

 BSc (Hons) Human Sciences with Study Abroad  

 BA (Hons) Modern Languages: Russian  

 BSc (Hons) Zoology with Professional Placement  

 BSc (Hons) Marine Biology with Professional
Placement  

 MSci Mathematical Sciences (Ecology and
Evolution)  

 MSci Mathematical Sciences (Environmental
Science)  

 BSc (Hons) Mathematical Sciences  

 MSci Mathematical Sciences (Energy Systems and
Control)  

 BA (Hons) Modern Languages: Spanish  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Medical Sciences  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Medical Sciences
with Professional Training Year  

 BA (Hons) Modern Languages: Portuguese  

 BA (Hons) Modern Languages

 (Mandarin)
 

 BA (Hons)/BSc (Hons) Flexible Combined Honours
with UK Work Experience  

 BA (Hons)/BSc (Hons) Flexible Combined Honours
with UK Work Experience  

 BSc (Hons) Business with European Study  

 BSc Digital and Technology Solutions  

 BA (Hons) Flexible Combined Honours with Study
Abroad (Cornwall)  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours with UK Work
Experience  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours with Work
Abroad (Cornwall)  

 BSc (Hons) Flexible Combined Honours with Work
Abroad  

 BA (Hons) Geography – Cornwall  

 BA (Hons) Geography with Professional Placement  

 BA (Hons) Geography with Study Abroad – Cornwall  

 BA (Hons) Human Sciences  

 BA (Hons) Human Sciences with Professional
Placement  

 BA(Hons) Human Sciences with Study Abroad  

 BA (Hons) Flexible Combined Honours with Study
Abroad  

 BA (Hons) Flexible Combined Honours with UK Work
Experience

 

 جهت مطالعه رشتهها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/courses-by-subject/