انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Essex

درباره دانشگاه:

دانشگاهEssex  در سال 1965 تاسیس شده است و با بیش از 16،500 دانش آموز از بیش از 147 کشور مختلف، یکی از متنوع ترین دانشگاه ها در انگلستان است. این دانشگاه از نظر میزان رضایت دانش جویان رتبه زیر 15 و از نظر کیفیت تحقیقات رتبه 25 دارد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Essex طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 518  است .
  • دانشگاه Essex در انگلستان رتبه 44 دارد.

دانشکده اصلی:

Colchester

دانشکده:                   

Southend, Loughton

تعداد دانشجویان:                       

17000

دپارتمان ها

علوم انسانی

علوم پایه و سلامت

علوم اجتماعی

خوابگاه دانشجویی:

https://www1.essex.ac.uk/accommodation

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Science in Speech and Language Therapy (Pre-Registration)  

 Master of Science in Speech and Language Therap (Pre-Registration)

 MA Conference Interpreting and Translation
(Chinese-English)  

 MA Conference Interpreting and Translation
(Chinese-English)    

 Master of Arts in Creative Writing  

 Master of Arts in Literature  

 Postgraduate Certificate History  

 Master of Arts in Film and Literature  

 Master of Science in Psychology  

 Master of Arts in Film Studies  

 Master of Arts in History  

 Master of Science in Research Methods in Psychology  

 Master of Arts in Philosophy  

 Master of Arts in Translation and Literature  

 Master of Arts in Wild Writing: Literature,
Landscape and the Environment  

 Master of Arts in Playwriting  

 Master of Science in Nursing (Adult) – Pre-Registration  

 Master of Science in Nursing (Mental Health) –
Pre-Registration  

 Master of Arts in American Literatures  

 Master of Science in Physiotherapy
(Pre-Registration)  

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-Registration)  

 MSc Cognitive Neuroscience and Neuropsychology

 Master of Arts in Creative Writing    

 Master of Arts in Literature    

 Postgraduate Certificate History    

 Master of Arts in Film and Literature    

 Master of Science in Psychology    

 Master of Arts in Film Studies    

 Master of Arts in History    

 Master of Science in Research Methods in
Psychology    

 Master of Arts in Philosophy    

 Master of Arts in Translation and Literature    

 Master of Arts in Wild Writing: Literature,
Landscape and the Environment    

 Master of Arts in Playwriting    

 Master of Science in Physiotherapy
(Pre-Registration)    

 Master of Science in Nursing (Adult) –
Pre-Registration    

 Master of Science in Occupational Therapy
(Pre-Registration)    

 Master of Science in Nursing (Mental Health) –
Pre-Registration    

 Master of Arts in American Literatures    

 MSc Cognitive Neuroscience and Neuropsychology

 Master of Arts in Sociology and Management  

 Master of Research in Political Economy  

 Master of Science in Banking and Finance  

 Master of Science in Accounting  

 Graduate Diploma Politics  

 Master of Science in Tropical Marine Biology  

 Master of Science in International Marketing and
Entrepreneurship  

 Master of Science in International Business and
Entrepreneurship  

 Master of Research in Accounting  

 Master of Science in Global and Comparative Politics  

 Master of Science in Entrepreneurship and
Innovation  

 Master of Science in International Accounting and
Banking  

 Master of Arts in Refugee Care  

 Master of Arts in Linguistics  

 Master of Science in Molecular Medicine  

 Master of Arts in Art History and Theory  

 Master of Research in International Relations  

 Master of Arts in Linguistic Studies  

 Master of Science in International Finance  

 Master of Science in Finance and Management  

 Master of Science in International Management  

 Master of Arts in Sociological Research Methods  

 Master of Arts in Sociology  

 Master of Arts in Jungian and Post-Jungian
Studies  

 Master of Arts in Psychoanalytic Studies  

 Master of Arts in Political Theory  

 Master of Arts in Political Economy  

 Master of Science in International Relations  

 Master of Arts in Ideology and Discourse Analysis

 Master of Research in Linguistics  

 Master of Arts in Applied Linguistics  

 Master of Laws in International Trade Law  

 Master of Laws in International Human Rights Law

 Master of Arts in Theory and Practice of Human
Rights  

 Master of Science in Economics and Econometrics

 Master of Science in Biotechnology  

 Master of Science in Finance  

 Master of Science in Accounting and Finance  

 Master of Science in Marketing and Brand
Management  

 Master of Science in Financial Engineering and
Risk Management  

 PG Diploma Chinese-English Translation and
Interpreting  

 Master of Science in Public Opinion and Political
Behavior  

 Graduate Diploma Psychodynamic Counselling  

 Master of Science in Political Economy  

 Postgraduate Diploma Management and
Organizational Dynamics  

 Master of Research in Experimental Linguistics  

 Master of Laws in Economic, Social and Cultural
Rights  

 Master of Arts in Politics  

 Master of Arts in Political Science  

 Master of Science in Management  

 Master of Arts in International Relations  

 Master of Science in Political Science  

 Master of Science in Organized Crime, Terrorism
and Security  

 Master of Arts in Management and Organizational
Dynamics  

 Master of Laws in International Human Rights and
Humanitarian Law  

 Master of Arts in Human Rights and Cultural
Diversity  

 Master of Arts in Health and Organizational
Research  

 Master of Science in Global Project Management  

 Master of Arts in Global and Comparative Politics

 Master of Science in Survey Methods for Social
Research

Master of Arts in Translation, Interpreting and
Subtitling  

 Master of Arts in English Language and
Linguistics  

 Master of Science in Criminology and Socio-Legal
Research  

 Master of Science in Conflict Resolution  

 Master of Arts in Conflict Resolution  

 Master of Arts in Advertising, Marketing and the
Media  

 Master of Research in Analyzing Language Use  

 Graduate Diploma Art History and Theory  

 Master of Arts in Public Opinion and Political
Behavior  

 Master of Science in Finance and Data Analytics  

 Master of Research in Economics  

 Master of Research in Political Science  

 Master of Arts in Psycholinguistics  

 Master of Science in Finance and Global Trading  

 Master of Arts in Curating  

 Master of Science in Cancer Biology  

 Master of Science in Marketing Management  

 Master of Laws in International Commercial and
Business Law  

 Master of Arts in Business Translation and
Interpreting (Chinese-English)  

 Master of Arts in Criminology  

 Master of Research in Management and Organization

 Master of Arts in Translation and Professional
Practice  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 Master of Business Management (MBM)  

 MA Teaching English to Speakers of Other
Languages (TESOL)  

 Master of Laws in International Trade and
Maritime Law  

 Master of Arts in Avant-Gardes  

 LLM International Humanitarian Law  

 MA Language in Society  

 MA United States Politics  

 MA Migration Studies  

 MSc Migration Studies  

 MSc Sport and Exercise Psychology  

 MSc Sport and Exercise Science  

 Master of Arts in Sociology and Management    

 Master of Research in Political Economy    

 Master of Science in Banking and Finance    

 Master of Science in Accounting    

 MA Teaching English to Speakers of Other
Languages (TESOL)    

 Graduate Diploma Politics    

 Master of Science in Tropical Marine Biology    

 Master of Science in International Marketing and
Entrepreneurship    

 Master of Science in International Business and
Entrepreneurship    

 Master of Research in Accounting    

 Master of Science in Global and Comparative
Politics    

 Master of Science in Entrepreneurship and
Innovation    

 Master of Science in International Accounting and
Banking    

 Master of Arts in Refugee Care    

 Master of Arts in Linguistics    

 Master of Science in Molecular Medicine    

 Master of Arts in Art History and Theory    

 Master of Research in International Relations    

 Master of Arts in Linguistic Studies    

 Master of Science in International Finance    

 Master of Science in Finance and Management    

 Master of Science in International Management    

 Master of Arts in Sociological Research Methods   

 Master of Arts in Sociology    

 Master of Arts in Jungian and Post-Jungian
Studies    

 Master of Arts in Psychoanalytic Studies    

 Master of Arts in Political Theory    

 Master of Arts in Political Economy    

 Master of Science in International Relations    

 Master of Arts in Ideology and Discourse Analysis 

 Master of Research in Linguistics    

 Master of Arts in Applied Linguistics    

 Master of Laws in International Trade Law    

 Master of Laws in International Human Rights Law

 Master of Arts in Theory and Practice of Human
Rights    

 Master of Science in Economics and Econometrics

 Master of Science in Biotechnology    

 Master of Science in Finance    

 Master of Science in Accounting and Finance    

 Master of Science in Marketing and Brand
Management    

 Master of Science in Financial Engineering and
Risk Management    

 PG Diploma Chinese-English Translation and
Interpreting    

 Master of Science in Public Opinion and Political
Behavior    

 Graduate Diploma Psychodynamic Counselling    

 Master of Science in Political Economy    

 Postgraduate Diploma Management and
Organizational Dynamics    

 Master of Research in Experimental Linguistics    

 Master of Laws in Economic, Social and Cultural
Rights    

 Master of Arts in Politics    

 Master of Arts in Political Science    

 Master of Science in Management    

 Master of Arts in International Relations    

 Master of Science in Political Science    

 Master of Science in Organized Crime, Terrorism
and Security    

 Master of Arts in Management and Organizational
Dynamics    

 Master of Laws in International Human Rights and
Humanitarian Law    

 Master of Arts in Human Rights and Cultural Diversity    

 Master of Arts in Health and Organizational
Research    

 Master of Science in Global Project Management   

 Master of Arts in Global and Comparative Politics  

 Master of Science in Survey Methods for Social
Research    

 Master of Arts in Translation, Interpreting and
Subtitling    

 Master of Arts in English Language and
Linguistics    

 Master of Science in Criminology and Socio-Legal
Research    

 Master of Science in Conflict Resolution    

 Master of Arts in Conflict Resolution  

Bachelor of Science in Occupational Therapy  

 Bachelor of Science in Nursing – Adult  

 Bachelor of Arts in Multimedia Journalism  

 Bachelor of Arts in Social Work  

 Bachelor of Science in Nursing – Mental Health  

 Bachelor of Arts in Multimedia Journalism
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Oral Health Science  

 Master of Science in Computer Science  

 Bachelor of Arts in Economics and Politics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology with Psychosocial Studies  

 Bachelor of Arts in Sociology with Human Rights
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology with Human Rights  

 Bachelor of Arts in Sociology with Social
Psychology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology with Social Psychology  

 Bachelor of Arts in Politics with Human Rights
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Politics with Human Rights  

 Bachelor of Arts in Sociology and Politics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology and Politics  

 Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and
Economics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics  

 Bachelor of Arts in Philosophy with Human Rights
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy with Human Rights  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Sociology
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Sociology  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Politics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Politics  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Literature
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Literature  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Law (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy and Law  

 Bachelor of Arts in Philosophy and History
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy and History  

 Bachelor of Arts in Modern Languages with Latin American Studies  

 Bachelor of Arts in Modern History and Politics  

 Bachelor of Arts in Modern History and
International Relations (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Modern History and
International Relations  

 Bachelor of Science in Mathematics with Computing
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Mathematics with Computing 

 Bachelor of Arts in Literature and Sociology
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Literature and Sociology  

 Bachelor of Arts in Literature and Art History  

 Bachelor of Arts in English Language and
Sociology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Language and Sociology  

 Bachelor of Arts in History with Human Rights
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History with Human Rights  

 Bachelor of Arts in History with Film Studies
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History with Film Studies  

 Bachelor of Arts in Art History and Modern Languages  

 Bachelor of Arts in Art History and History
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History and Sociology
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History and Sociology  

 Bachelor of Arts in History and Literature
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History and Literature  

 Bachelor of Arts in History and Economics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History and Economics  

 Bachelor of Arts in History and Criminology
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History and Criminology  

 Bachelor of Science in Finance and Mathematics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Finance and Mathematics  

 Bachelor of Arts in Film Studies and Art History  

 Bachelor of Arts in European Studies with Spanish 

 Bachelor of Arts in European Studies with Politics  

 Bachelor of Arts in European Studies with Italian 

 Bachelor of Arts in European Studies with German  

 Bachelor of Arts in European Studies with French  

 Bachelor of Arts in European Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Science in Economics with Mathematics 

 Bachelor of Arts in Economics and Politics  

 Bachelor of Science in Economics and Mathematics  

 Bachelor of Arts in Drama and Literature (Honors)
– Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Drama and Literature  

 Bachelor of Arts in Criminology with Social
Psychology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Criminology with Social Psychology  

 Bachelor of Arts in Criminology and American
Studies (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Criminology and American Studies  

 Bachelor of Arts in Business Management with a Modern Language  

 Bachelor of Arts in American Studies – United
States with Film (Honors) – Including Year Abroad  

 BA (Hons) American Studies (United States) with Film  

 Bachelor of Arts in Therapeutic Communication and
Therapeutic Organizations  

 Bachelor of Engineering in Telecommunication
Engineering (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Engineering in Communications Engineering  

 Bachelor of Arts in Spanish, Portuguese and Brazilian Studies  

 Bachelor of Arts in Spanish Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Arts in Sociology with Social
Anthropology (Honors) – Including Year Abroad  

 BA (Hons) Social Anthropology  

 Bachelor of Arts in Sociology and Criminology
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology and Criminology  

 Bachelor of Arts in Portuguese Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Arts in Philosophy, Religion and
Ethics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy, Religion and Ethics  

 Bachelor of Arts in Modern Languages and Linguistics  

 Bachelor of Arts in Modern Languages and English Language  

 Bachelor of Arts in Modern History (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Modern History  

 Bachelor of Arts in Communications and Digital
Culture (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Marine Biology (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Marine Biology  

 Bachelor of Science in Management Economics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Management Economics (Honors)
– Including Year Abroad  

Bachelor of Arts in Management Economics  

 Bachelor of Science in Management Economics  

 Bachelor of Science in Management and Marketing
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Management and Marketing  

 Bachelor of Arts in Latin American Studies with
Business Management  

 Bachelor of Arts in Language Studies  

 Bachelor of Arts in Italian Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Arts in International Economics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in International Economics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in International Economics  

 Bachelor of Arts in International Economics  

 Bachelor of Science in Information and
Communication Technology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Information and
Communication Technology  

 Bachelor of Arts in German Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Science in Genetics (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Genetics  

 Bachelor of Arts in French Studies and Modern Languages  

 Bachelor of Science in Financial Management  

 Bachelor of Arts in Financial Economics (Honors)
– Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Financial Economics
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Financial Economics  

 Bachelor of Arts in Financial Economics  

 Bachelor of Arts in Film Studies and Literature
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Film Studies and Literature  

 Bachelor of Arts in Film and Creative Writing
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Film and Creative Writing  

 Bachelor of Arts in English Language and Language
Development (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Language and Language Development  

 Bachelor of Arts in English Language and Literature
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Language and Literature  

 Bachelor of Arts in English Language and
Linguistics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Language and Linguistics  

 Bachelor of Arts in English and United States
Literature (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English and United States Literature  

 LLB (Hons) English and French Law (Maitrise)  

 Bachelor of Engineering in Computers with
Electronics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Engineering in Computers with Electronics  

 Bachelor of Engineering in Computer Systems
Engineering (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering  

 Bachelor of Engineering in Computer Networks
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Engineering in Computer Networks  

 Bachelor of Science in Computer Games (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Computer Games  

 Bachelor of Science in Biochemistry (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Banking and Finance
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Banking and Finance  

 Bachelor of Science in Actuarial Science  

 Bachelor of Science in Sports and Exercise
Science (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Sports and Exercise Science  

 Bachelor of Arts in Sociology (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Sociology  

 Bachelor of Arts in Psychology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Psychology (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Psychology  

 Bachelor of Arts in Psychology  

 Bachelor of Arts in Politics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Philosophy  

 Bachelor of Science in Nursing – Mental Health
(Honors) – Work Based Learning  

 Bachelor of Arts in Modern Languages and Teaching
English as a Foreign Language  

 Bachelor of Arts in Modern Languages  

 Bachelor of Science in Mathematics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Mathematics  

 Bachelor of Science in Marketing  

 Bachelor of Arts in Linguistics (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Linguistics  

 Bachelor of Laws in Law  

 BA (Hons) Latin American Studies – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in International Relations
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in International Relations  

 Bachelor of Arts in History (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in History  

 Bachelor of Science in Finance (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Finance  

 Bachelor of Arts in Film Studies (Honors) – Including Year Abroad

 Bachelor of Arts in Film Studies  

 Bachelor of Arts in European Studies (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Literature (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in English Literature  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
(Honors) – Including Year Abroad  

 Master of Engineering in Electronic Engineering  

 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
 Bachelor of Arts in Economics (Honors) -Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Economics (Honors) -Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Economics  

 Bachelor of Arts in Economics  

 Bachelor of Arts in Drama (Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Drama  

 Bachelor of Arts in Criminology (Honors) – Including Year Abroad 

 Bachelor of Arts in Criminology  

 Bachelor of Arts in Creative Writing (Honors) –
Including Year Abroad  

 Bachelor of Arts in Creative Writing  

 Bachelor of Science in Computer Science (Honors)
– Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Computer Science  

 Bachelor of Science in Business Management
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Business Management  

 Bachelor of Business Administration in Business Administration 

 Bachelor of Science in Biomedical Science  

 Bachelor of Science in Biological Sciences
(Honors) – Including Year Abroad  

 Bachelor of Science in Biological Sciences

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.essex.ac.uk/subjects