انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Coventry

درباره دانشگاه:

دانشگاه Coventry در سال 1987 تاسیس شده، نام پیشین آن Lanchester Polytechnic میباشد و اغلب رشته های مهندسی را پوشش میداده. دوره های Coventry مبتنی بر بهترین تحقیقات و مهارت های عملی در جهان می باشد که برای اقتصاد در حال رشد تاکید دارد. این دانشگاه دارای یک بخش طراحی صنعتی است که برنده جایزه ملکه برای کار خود در زمینه طراحی خودرو شده است و در زمینه های مهندسی و کامپیوتر و هنر و طراحی به طور بین المللی شناخته شده است.

دورههای آموزشی دورهای و ترکیبی

رنکینگ:

  • دانشگاه Coventry طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 910  است .
  • دانشگاه Coventry در انگلستان رتبه 76 دارد.

 دانشکده اصلی:                                                            تعداد دانشجویان:                       

کاونتری                                                                        13,000

دپارتمان ها

مدیریت

محیط زیست و جامعه

هنر و طراحی

مهندسی و حسابداری

سلامت

خوابگاه دانشجویی:

http://www.coventry.ac.uk/study-at-coventry/student-support/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate:

Undergraduate:

Master of Arts in Social Work  

 Master of Science in Manual Therapy

 Master of Science in Air Transport Management    

 Master of Science in Aerospace Engineering

 Master of Arts in Automotive Journalism  

 Master of Science in Disaster Management  

 Master of Business Administration in
International Marketing  

 Master of Science in Electrical and Electronic
Engineering  

 Master of Science in Banking and Finance  

 Master of Science in Biotechnology  

 Master of Science in Sport Management  

 Master of Science in Finance  

 Master of Arts in Advertising and Marketing  

 Master of Science in International Fashion
Marketing  

 Master of Business Administration in
International Fashion Management  

 Master of Arts in Human Resource Management  

 Master of Business Administration in Global
Financial Services  

 Master of Business Administration – International
Sport Management    

 Master of Arts in Marketing Management  

 Master of Arts in Career Guidance  

 Master of Business Administration in International
Marketing  

 Master of Science in International Marketing  

 Master of Arts in Automotive Design  

 Master of Science in Production Engineering and
Operations Management  

 Master of Science in International Hospitality
and Tourism Management  

 Master of Science in International Events
Management  

 Master of Science in Electrical and Electronic
Engineering  

 Master of Science in Applied Psychology  

 Master of Science in Mechanical Engineering  

 Master of Business Administration in International
Human Resource Management  

 Master of Science in Engineering Business
Management  

Master of Business Administration in Finance  

 Master of Science in Engineering and Management  

 Master of Science in Fraud Investigation
Management  

 Master of Arts in Brand Management  

 Master of Science in International Business
Logistics  

 Master of Science in Finance  

 Master of Science in International Marketing  

 Master of Science in Engineering Business
Management  

 Master of Science in Economic Policy and
International Trade  

 Master of Science in Business Analytics  

 Master of Arts in Digital Marketing  

 Master of Laws in Oil, Gas and Energy Law  

 Master of Science in Global Health Care
Management  

 English Language Teaching and Applied Linguistics
PgCert, PGDip, MA  

 Postgraduate Diploma in Career Guidance  

 Master of Science in Electrical and Electronic
Engineering  

 Master of Science in International Business
Management  

 Master of Science in Global Finance  

 Master of Science in Professional Accounting  

 Master of Science in Biotechnology    

 Master of Science in Finance  

 Master of Arts in Advertising and Marketing    

 Master of Science in International Fashion Marketing
   

 Master of Business Administration in
International Fashion Management    

 Master of Business Administration in Global
Financial Services    

 Master of Arts in Marketing Management    

 Master of Science in International Business    

 Master of Business Administration in Management    

 Master of Business Administration in
International Marketing    

 Master of Science in International Marketing  

 Master of Science in Electrical and Electronic
Engineering  

 Master of Science in Electrical and Electronic
Engineering  

Master of Science in Mechanical Engineering    

 Master of Business Administration in
International Human Resource Management    

 Master of Science in Engineering Business
Management  

 Master of Science in Engineering Business
Management    

 Master of Business Administration in Health Care
Management    

 Master of Science in Engineering and Management    

 Master of Science in Economic Policy and
International Trade    

 Master of Science in Business Analytics    

 Master of Science in International Business
Management  

 Master of Science in Global Health Care
Management    

 Master of Science in Global Finance    

 English Language Teaching and Applied Linguistics
PgCert, PGDip, MA  

 English Language Teaching and Applied Linguistics
PgCert, PGDip, MA    

 Master of Science in Cyber Security Management  

 Master of Science in Cyber Security  

 Master of Business Administration in Global
Financial Services  

 Master of Arts in Automotive Design  

 Master of Science in Business Analytics  

 Master of Business Administration in
International Marketing  

 Master of Business Administration in
International Human Resource Management  

 Master of Science in Fraud Investigation
Management with Professional Experience  

 Master of Science in Oil and Gas Management  

 Master of Science in International Human Resource
Management  

 Master of Science in Software Development  

 Master of Science in Forensic Computing  

 Master of Laws in Law  

 Master of Arts in Graphic Design  

 Master of Business Administration in Global
Business  

 Master of Science in Supply Chain Management  

 Master of Science in Emergency Planning and
Management  

 Master of Arts in Illustration and Animation  

 Master of Science in Computer Science  

 MSc Global Logistics Management  

 Master of Science in Information Technology  

 Master of Science in Civil Engineering  

 Master of Science in Civil and Structural
Engineering  

 Master of Science in Psychology  

 Master of Science in Psychology  

 Master of Science in Management Information
Systems  

 Master of Science in Engineering Project
Management  

 Master of Arts in Diplomacy, Law and Global
Change  

 Master of Arts in Communication, Culture and
Media  

 Master of Science in Network Computing  

 Master of Science in Automotive Engineering  

 Master of Science in Embedded Microelectronics
and Wireless Systems  

 Master of Science in Embedded Microelectronics
and Wireless Systems  

 Master of Science in Management of Information
Technology  

 Master of Science in Petroleum and Environmental
Technology  

 Master of Arts in International Relations  

 Master of Laws in International Business Law  

 Master of Arts in Terrorism, International Crime
and Global Security  

 Master of Science in Oil and Gas Engineering  

 Master of Science in Public Health Nutrition  

 Master of Science in Oil and Gas Management  

 Master of Science in International Human Resource
Management  

 Master of Science in Software Development  

 Master of Science in Pharmacology and Drug
Discovery  

 Master of Science in Forensic Computing  

 Master of Laws in Law  

 Master of Science in Accounting and Financial
Management  

 Master of Laws in International Law  

 Master of Arts in Graphic Design  

 Master of Business Administration in Global
Business  

 Master of Science in Supply Chain Management  

 Master of Science in Emergency Planning and
Management  

 Master of Arts in Illustration and Animation  

 Master of Science in Computer Science  

 MSc Global Logistics Management  

 Master of Arts in Contemporary Arts Practice  

 Master of Science in Construction Project and
Cost Management  

 Master of Science in Information Technology  

 Master of Science in Industrial Product Design  

 Master of Science in Global Financial Trading  

 Master of Science in Investment Management  

 Master of Science in Environmental Management  

 Master of Science in Civil Engineering  

 Master of Science in Civil and Structural
Engineering  

 Master of Science in Strength and Conditioning  

 Master of Science in Psychology  

 Master of Science in Management Information
Systems  

 Master of Science in Engineering Project
Management  

 Master of Science in Construction Management  

 Master of Arts in Diplomacy, Law and Global
Change  

 Master of Arts in Communication, Culture and
Media    

 Master of Science in Network Computing  

 Master of Science in Systems and Control  

 Master of Science in Forensic Psychology  

 Master of Science in Health Psychology  

 Master of Science in Health Studies  

 Master of Science in Automotive Engineering  

 Master of Science in Nursing Studies  

 Master of Science in Embedded Microelectronics
and Wireless Systems  

 Master of Science in International Business
Economics  

 Master of Science in Management of Information
Technology  

 Master of Science in Petroleum and Environmental
Technology

Social Work BA (Hons)
 
 Bachelor of Science in Physiotherapy (Honors)  

 Bachelor of Science in Dietetics and Human Nutrition (Honors)  

 Children and Young People’s Nursing BSc (Hons)  

 Bachelor of Arts in Strategic Tourism and
Hospitality Management (Honors)  

 Bachelor of Science in Biological and
Chemical Sciences (Honors)  

 Bachelor of Arts in Public Health and
Community Studies (Honors)  

 Bachelor of Arts in Management and
Leadership (Honors)  

 Bachelor of Arts in Law and Practice
(Honors)  

 Bachelor of Science in Digital and
Technology Solutions (Honors)  

 Bachelor of Arts in Financial Services
(Honors)  

 Bachelor of Science in Combined Engineering
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Professional Accounting
(Honors)  

 Bachelor of Science in Sports Therapy
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Management and
Leadership (Honors)  

 Bachelor of Science in Combined Engineering
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Global Business (Honors)
– Top Up –  London  

 Bachelor of Arts in Strategic Tourism and
Hospitality Management (Honors)  

 Bachelor of Science in Biological and
Chemical Sciences (Honors)  

 Bachelor of Arts in Public Health and
Community Studies (Honors)  

 Bachelor of Arts in Law and Practice (Honors)

 Bachelor of Science in Digital and
Technology Solutions (Honors)  

 Bachelor of Arts in Financial Services
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Professional Accounting
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Counselling: Integrative
Theory and Practice (Honors)  

 Bachelor of Arts in Counselling: Integrative
Theory and Practice (Honors)  

 Bachelor of Arts in Early Childhood
Development and Learning (Honors)  

 Bachelor of Arts in Early Childhood
Development and Learning (Honors)  

 Bachelor of Arts in Policing (Honors)  

 Bachelor of Arts in Global Business (Honors)

 Bachelor of Arts in Strategic Tourism and
Hospitality Management (Honors)    

Bachelor of Arts in
Counselling: Integrative Theory and Practice (Honors)    

 Bachelor of Arts in Early Childhood
Development and Learning (Honors)    

 Bachelor of Arts in Policing (Honors)    

 Bachelor of Arts in Global Marketing
(Honors) – Top Up –  London  

 Bachelor of Arts in Global Business (Honors)
– Top Up –  London  

 Bachelor of Arts in International
Hospitality and Tourism Management (Honors) – Top Up –  London  

 Bachelor of Arts in Strategic Tourism and
Hospitality Management (Honors)  

 Bachelor of Science in Biological and
Chemical Sciences (Honors)  

 Bachelor of Arts in Public Health and
Community Studies (Honors)  

 Bachelor of Arts in Management and
Leadership (Honors)  

 Bachelor of Arts in Law and Practice
(Honors)  

 Bachelor of Science in Digital and
Technology Solutions (Honors)  

 Bachelor of Arts in Financial Services
(Honors)  

 Bachelor of Science in Combined Engineering
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Professional Accounting
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Counselling: Integrative
Theory and Practice (Honors)  

 Bachelor of Arts in Early Childhood
Development and Learning (Honors)  

 Bachelor of Arts in Policing (Honors)  

 BA(Hons) Marketing and Public Relations  

 BA(Hons) Marketing and Public Relations  

 BA(Hons) Marketing and Public Relations  

 Computing Science BSc (Hons) (CU
Scarborough)  

 Business Management and Leadership BA (Hons)
(CU Scarborough)  

 Biological and Chemical Sciences BSc (Hons)
(CU Scarborough)  

 Combined Engineering BSc (Hons) (CU
Scarborough)  

 Counselling: Integrative Theory and Practice
BA (Hons) (CU Scarborough)  

 Cyber Security BSc (Hons) (CU Scarborough)  

 Bachelor of Arts in Early Childhood
Development and Learning (Honors) (CU Scarborough)  

 Health and Social Care BA (Hons) (CU
Scarborough)  

 Law and Practice LLB (Hons) (CU Scarborough)

 Marketing and Public Relations BA (Hons) (CUScarborough)  

 Primary Education and Teaching Studies BA
(Hons) (CU Scarborough)  

 Bachelor of Arts in Public Health and
Community Studies (Honors) (CU Scarborough)  

 Bachelor of Sciences in Informatics (Honors) – Top Up  

 Engineering Business Management BEng (Hons) Top Up  

 International Business BA (Hons) Top-Up  

 BA (Hons) International Marketing (Top-Up)  

 Bachelor of Arts in Accounting and Finance
for International Business (Honors) – Top Up –  London  

 International Business BA (Hons) Top-Up  

 Bachelor of Arts in International Fashion
Management and Marketing (Honors) – Top Up  

 Bachelor of Engineering in Mechanical
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Science in Food and Nutrition
(Honors

Bachelor of Arts in
International Finance and Accounting (Honors) –  London  

 Bachelor of Arts in Marketing (Honors)  

 Bachelor of Science in Quantity Surveying
and Commercial Management (Honors)  

 Bachelor of Science in Medical and
Pharmacological Sciences (Honors)  

 Bachelor of Arts in Finance and Investment
(Honors)  

 Bachelor of Science in Ethical Hacking and
Cybersecurity (Honors)  

 Bachelor of Arts in Criminology (Honors)  

 Bachelor of Science in Biomedical Science /
Applied Biomedical Science (Honors)  

 Bachelor of Science in Aviation Management
(Honors)  

 Bachelor of Arts in History and Politics
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Event Management
(Honors)  

 Bachelor of Arts in English and Journalism
(Honors)  

 Bachelor of Arts in English and Teaching
English as a Foreign Language (TEFL) (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Computer Hardware
and Software Engineering (Honors)  

 Bachelor of Arts in Business Management
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Product Design (Honors)  

 Bachelor of Arts in Sport Marketing (Honors)
 

 Bachelor of Science in Sport and Exercise
Psychology (Honors)  

 Bachelor of Arts in Sport Management
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Spanish (Honors)  

 Bachelor of Arts in Sociology and
Criminology (Honors)  

 Bachelor of Arts in Politics (Honors)  

 Bachelor of Science in Music Technology
(Honors)  

 Bachelor of Science in Multimedia Computing
(Honors)  

 Bachelor of Engineering in Mechanical
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Laws in Law (Honors)  

 Bachelor of Arts in International Economics
and Trade (Honors)  

 Bachelor of Arts in International Business
Management (Honors)  

 Bachelor of Arts in History (Honors)  

 Bachelor of Science in Geography (Honors)  

 Bachelor of Arts in Geography (Honors)  

 Bachelor of Science in Geography and Natural
Hazards (Honors)  

 Bachelor of Science in Games Technology
(Honors)  

 Bachelor of Arts in French and International
Relations (Honors)  

 Bachelor of Science in Forensic
Investigations (Honors)  

 Bachelor of Arts in Financial Economics
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Fashion (Honors)  

 Bachelor of Arts in European Business
Management (Honors)  

 Bachelor of Arts in English (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Electronic
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Arts in Economics (Honors)  

 Bachelor of Science in International
Disaster Management (Honors)  

 Bachelor of Science in Disaster Management
and Emergency Planning (Honors)  

 Bachelor of Science in Information
Technology for Business (Honors)  

 Bachelor of Arts in Dance (Honors)  

 Bachelor of Arts in Business Economics
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Business Administration
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Business and Marketing
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Business and Human
Resource Management (Honors)  

 Bachelor of Arts in Business and Finance
(Honors)  

 Bachelor of Science in Building Surveying
(Honors)  

 Bachelor of Science in Human Biosciences
(Honors)  

 Bachelor of Science in Biological and
Forensic Sciences (Honors)  

 Bachelor of Arts in Advertising and
Marketing (Honors)  

 Bachelor of Arts in Accounting and Finance
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Accountancy (Honors)  

 Bachelor of Science in Sport and Exercise
Science (Honors)  

 Bachelor of Science in Construction
Management (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Civil Engineering
(Honors)  

 Bachelor of Science in Architecture (Honors)
 

 Bachelor of Science in Computer Science
(Honors)  

 Bachelor of Science in Mathematics and
Statistics (Honors)  

 Bachelor of Science in Mathematics (Honors)  

 Bachelor of Arts in Criminology and
Psychology (Honors)  

 Bachelor of Arts in Criminology and Law
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Sociology (Honors)  

 Bachelor of Science in Criminal Psychology
(Honors)  

 Bachelor of Science in Psychology (Honors)  

 Bachelor of Science in Occupational Therapy
(Honors)  

 Bachelor of Engineering in Aerospace
Technology (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Aerospace Systems
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Motorsport
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Engineering in Automotive
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Arts in Illustration and
Animation (Honors)  

 Bachelor of Arts in Graphic Design (Honors)  

 Bachelor of Arts in Fine Art and
Illustration (Honors)  

 Bachelor of Arts in Fine Art (Honors)  

 Bachelor of Arts in Theatre and Professional
Practice (Honors)  

 Bachelor of Arts in Media Production
(Honors)  

 Bachelor of Science in Analytical Chemistry
and Forensic Science (Honors)  

 Bachelor of Arts in Childhood and Youth
Studies (Honors)  

 Bachelor of Arts in Automotive and Transport
Design (Honors)  

 Bachelor of Arts in Photography (Honors)  

 Bachelor of Science in Oil, Gas and Energy
Management (Honors)  

 Bachelor of Arts in Media and Communications
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Languages for
International Business (Honors)  

 Bachelor of Arts in International Relations
(Honors)  

 Bachelor of Laws in International Law
(Honors)  

 Bachelor of Arts in Illustration and
Graphics (Honors)  

 Bachelor of Arts in Enterprise and
Entrepreneurship (Honors)  

 Bachelor of Arts in English and Creative
Writing (Honors)  

 Bachelor of Science in Civil Engineering
(Honors)  

 Bachelor of Science in Computing (Honors)  

 Master of Design in Automotive and Transport
Design (Honors)  

 Bachelor of Science in Architectural
Technology (Honors)  

 Bachelor of Science in Mathematics and
Physics (Honors)  

 Bachelor of Arts in Interior Architecture
and Design (Honors)  

 Bachelor of Engineering – Manufacturing
Engineering (Honors)  

 Bachelor of Science in Finance (Honors)  

 Business Law LLB (Hons)

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://www.coventry.ac.uk/study-at-coventry/course-search/