انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Aston

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Aston  در سال 1966 تاسیس شده است و یک دانشگاه معتبر تحقیقاتی است که به کیفیت تدریس آن در سطح جهانی و ارتباط قوی با صنعت، دولت و تجارت شناخته شده است. رشته حسابداری آن مورد تایید ACCA می باشد که یک ارگان جهانی جهت امور حسابداری و مالیاتی است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Aston طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 694  است .
  • دانشگاه Aston در انگلستان رتبه 57 دارد.

 

دانشکده اصلی 

 

تعداد دانشجویان:                       

9500

 

دپارتمان ها

مدیریت

پزشکی

مهندسی و علوم کاربردی

زبان و علوم اجتماعی

علوم سلامت

 

فاندیشن ها و پری کورس ها:

Foundation Programme in Business
International Foundation Programme in Business
International Foundation Programme

                 Engineering Foundation Year
Science Foundation Year

 International Engineering Foundation Year
International Science Foundation Year

خوابگاه دانشجویی:

http://www.aston.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc in Cognitive Neurosciences

MSc Human Resource Management and Business

MSc in Drug Delivery

MSc Information Systems and Business Analysis

MSc Business and Management

MSc Strategy and International Business

MSc Product Design

MSc Supply Chain Management

MSc Organizational Behavior

MSc Mechanical Engineering

MSc Work Psychology and Business

MSc Accounting and Finance

Master of Business Administration

MSc Stem Cells and Regenerative Medicine

MSc Entrepreneurship

MSc in Wireless Communications and Networking

MSc Strategic Marketing Management

MSc Finance

MSc Business Analytics

MSc Business Economics and Finance

MSc International Accounting and Finance

MA in the European Union and International Relations

MA in Forensic Linguistics

MA in Policy and Social Research

MA in Translation Studies

MSc by Research (Computational Mathematics and Systems Analytics)

MSc Software Engineering

MSc Investment Analysis

MSc in Biomedical Sciences

MSc in Pharmaceutical Sciences

MSc Industrial Enterprise Management

MSc Engineering Management

MSc in Health Psychology

MSc International Business

MSc in Pharmacokinetics

Graduate Diploma in Optometry

MA in TESOL and Translation Studies

MA in International Relations and Global Governance

MA in Translation in a European Context

MA in Sociology and Social Research

MA in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

MSc Telecommunications Systems

MSc Computer Science

MSc Software Project Management

MSc Electrical Power Engineering and Systems

LLB (Hons) Law with Management

BSc (Hons) Marketing

BSc (Hons) International Business and Economics

BSc (Hons) International Business and Management

BSc (Hons) Human Resource Management

BSc (Hons) Finance

BSc (Hons) Economics and Management

BSc (Hons) Business Computing and IT

BSc (Hons) Business and Management

BSc (Hons) Accounting for Management

BSc (Hons) Optometry

BSc (Hons) in Biomedical Science

BSc (Hons) in Biological Sciences

BSc (Hons) International Business and French

BSc (Hons) in Psychology and Business

MBiol Biological Sciences

LLB (Hons) Law

MPharm (Hons) Pharmacy

Bsc (Hons) in Human Biology

LLB (Hons) Law with Management

BSc (Hons) Psychology (Integrated placement year)

BSc (Hons) Neuroscience

BSc (Hons) International Business and German

BSc (Hons) International Business and Spanish

BSc (Hons) International Business, German and Spanish

BSc (Hons) International Business, French and German

BSc (Hons) International Business, French and Spanish

BSc (Hons) International Business and Mandarin Chinese

BSc (Hons) Biochemistry

BSc (Hons) Psychology

BSc (Hons) Sociology and Spanish

BSc (Hons) English Language and Social Policy

BSc (Hons) International Relations and Social Policy

BSc (Hons) International Relations and French

BSc (Hons) Sociology and English Language

BSc (Hons) Politics and English Language

BSc (Hons) International Relations and English Language

BSc (Hons) French and English Language

MEng (Hons) Electronic Engineering and Computer Science

MEng Electrical and Electronic Engineering

BSc (Hons) Applied Chemistry

BSc (Hons) Computer Science with Multimedia

BSc (Hons) Mathematics

BSc (Hons) Sociology

BSc (Hons) English Language

BSc (Hons) Logistics with Transport Management

BSc (Hons) Translation Studies – German and Spanish

BSc (Hons) Translation Studies – German

BSc (Hons) Translation Studies – French and Spanish

BSc (Hons) Translation Studies – French and German

BSc (Hons) Sociology and Social Policy

BSc (Hons) Product Design and Management

BSc (Hons) Politics with International Relations

BSc (Hons) Politics and Sociology

BSc (Hons) Politics and Social Policy

MEng (Hons) Mechanical Engineering

BEng (Hons) Mechanical Engineering

BSc (Hons) Logistics with Supply Chain Management

BSc (Hons) Industrial Product Design

BSc (Hons) German and Spanish

BSc (Hons) French and Spanish

BSc (Hons) Sociology and French

BSc (Hons) French and German

BEng (Hons) Electronic Engineering and Computer Science

BEng (Hons) Electromechanical Engineering

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering

BEng (Hons) Design Engineering

BSc (Hons) Construction Project Management

BSc (Hons) Computer Science with Business

BSc (Hons) ComputerScience

BEng (Hons) Communications Engineering

MEng (Hons) Chemical Engineering

BEng (Hons) Chemical Engineering

BSc (Hons) Transport Product Design

BSc (Hons) Spanish

BSc (Hons) German

BSc (Hons) French

BSc (Hons) Business and Sociology

BSc (Hons) Business and Politics

BSc (Hons) in Business and International Relations

BSc (Hons) Business, Management and Public Policy

BSc (Hons) Business and Mathematics

BSc (Hons) Translation Studies – Spanish

BSc (Hons) Psychology and Sociology

BSc (Hons) International Relations and Sociology

Bsc (Hons) Applied Physics

BSc (Hons) Politics and Economics

BSc (Hons) International Relations and German

BSc (Hons) International Relations and Spanish

BSc (Hons) Mathematics with Computing

BSc (Hons) Business Management and English Language

BSc (Hons) Computing Science and Mathematics

BEng (Hons) Electrical Power Engineering

BSc (Hons) Translation Studies – French

BSc (Hons) Spanish and English Language

BSc (Hons) Chemistry

BSc (Hons) German and English Language

BSc (Hons) Mathematics with Economics

MPhys Applied Physics

BSc (Hons) Chemistry with Biotechnology with
integrated placement yea 

BSc (Hons) Business and Supply Chain Management

BSc (Hons) Logistics with Purchasing Management

BSc (Hons) Mathematics for Industry

BSc (Hons) English Literature and French

BSc (Hons) English Literature and German

BSc (Hons) English Literature and Spanish

BSc (Hons) English Language and Literature

BSc (Hons) English Literature and International Relations

BSc (Hons) English Literature and Politics

BSc (Hons) English Literature and Sociology

BSc (Hons) History and English Language

BSc (Hons) History and English Literature

BSc (Hons) History and French

BSc (Hons) Historyand German

BSc (Hons) History and Spanish

BSc (Hons) History and Politics

BSc (Hons) History and International Relations

BSc (Hons) Computer Science with an Industrial Year

BEng (Hons) Biomedical Engineering

BSc (Hons) Psychology and Marketing

MOptom Optometry

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.aston.ac.uk/study/course-finder