انتخاب زبان
انتخاب زبان

خدمات ترانسفر دانشجویی(Transfer)

با توجه به محل اقامت شما خدمات ترنسفر فرودگاهی در کشور مقصد توسط موسسه به صورت رایگان انجام میشود.

توجه داشته باشید با توجه به محدود بودن فضا ارایه خدمات ترنسفر فرودگاهی برای همراهان مقدور نمیباشد.