انتخاب زبان
انتخاب زبان

بورسیه های تحصیلی در کشور استرالیا

لینک برخی از بورسیه ها در استرالیا:

انواع بورسیه ها:

 بورسیه دولت استرالیا:

دولت استرالیا چندین بورسیه برای دانشجویان خارجی قرار داده است که معمولا دانشجویان ایرانی را شامل نمی شود. این بورسیه ها عبارتند از : ALA, Ausaid, ADS

بورسیه دولتی Endeavor:

که تاریخ اپلای آن از اردیبهشت (May) تا پایان خرداد (Jun) میباشد.

بورسیه دانشگاه ها و دانشکده های استرالیا:

هر دانشگاه و هر دانشکده سهمیه خاص بورسیه خود را دارد. این نوع بورس بسیار در استرالیا رایج است. هر دانشکده سالانه تعدادی دانشجو را برای رشته های خاص بورس می کند.

 

:ANU

http://www.anu.edu.au/study/scholarships-fees

:University of Sydney

http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_students.shtml

:UNSW

http://www.grs.unsw.edu.au/scholarships/internationalschols.html

:University of Melbourne

http://services.unimelb.edu.au/scholarships/research

:The University of Queensland

https://scholarships.uq.edu.au/search/scholarships?f[0]=type:scholarship

University of Adelaide

https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/

:University of Western Australia

http://www.scholarships.uwa.edu.au/

:Macquarie University

https://www.mq.edu.au/research/phd-and-research-degrees/scholarships

:Monash University

https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/support/scholarships

:University of South Australia

http://www.unisa.edu.au/Research

:RMIT

http://www1.rmit.edu.au/browse;ID=ii1vefutxzhv

:University of Technology Sydney

http://datasearch2.uts.edu.au/international/prospective/studying/scholar/index.cfm

:Curtin

http://scholarships.curtin.edu.au/search#/

:Queensland University of Technology

http://www.qut.edu.au/study/fees.jsp

:Deakin University

http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply/international-students

:Griffith University

http://www.griffith.edu.au/research-higher-degrees/scholarships/available-scholarships

:Latrobe University

http://www.latrobe.edu.au/scholarships

:University of Wollongong

https://www.uow.edu.au/future/international/apply/scholarships/index.html

:University of New Castle

http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding

:Swinburne University of Technology

http://www.swinburne.edu.au/research/funding-grants/scholarships/

:Edith Cowan University

http://www.ecu.edu.au/scholarships/overview

:University of Canberra

http://www.canberra.edu.au/research/future-research-students